error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJÙ SPOLEÈNOSTI DEXCOM


TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJÙ PLATÍ OD 14. ZÁØÍ 2015 A NAHRAZUJÍ PØEDCHOZÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJÙ SPOLEÈNOSTI DEXCOM.

Tyto Zásady ochrany osobních údajù spoleènosti DexCom, Inc. („Dexcom“) se vztahují na webovou stránku spoleènosti Dexcom na adrese https://www.dexcom.com/ a webové stránky a další webové adresy dostupné z tohoto webu, mimo jiné vèetnì obchodu DexCom Store (souhrnnì oznaèované jako „Webová stránka“); softwarové aplikace, které poskytujeme ke stažení na webové stránce, v obchodì Apple® App Store, dalších umístìních poskytovatele mobilních telefonických služeb nebo dalších umístìních, která uvedeme nebo která mohou být dostupná prostøednictvím poèítaèù nebo mobilních zaøízení („Softwarové aplikace“); produkty spoleènosti Dexcom („Produkty“) a naše datové služby dostupné prostøednictvím internetu, které jsou dostupné uživatelùm produktù spoleènosti Dexcom nebo softwarových aplikací, které poskytují a povolují pøístup, shromažïování, ukládání, zpracování, analýzu a/nebo pøenos dat generovaných produktem spoleènosti DexCom nebo softwarovou aplikací („Datové služby“); všechny e-mailové zprávy ve formátu HTML, které vám zasíláme a které odkazují na tyto Zásady ochrany osobních údajù (souhrnnì, vèetnì webové stránky, softwarových aplikací, produktù, datových služeb a e-mailù, oznaèovány jako „Produkty a služby“).

Všechny uživatele našich produktù a služeb oznaèujeme jako „vy“ nebo jako „Uživatel“.  Urèité produkty spoleènosti Dexcom vyžadují pøedpis a takové produkty spoleènosti Dexcom mohou být používány pouze osobou, pro kterou byl pøedpis vydán (tato osoba je oznaèována jako „Uživatel pøedepsaného zaøízení“). Na tyto Zásady ochrany osobních údajù se vztahují podmínky používání spoleènosti Dexcom.  Pojmy psané velkými poèáteèními písmeny, které nejsou v tìchto Zásadách ochrany osobních údajù definovány jinak, jsou chápány ve významu, který jim byl pøipsán v podmínkách používání spoleènosti Dexcom.  Používáním jakýchkoli Produktù nebo Služeb spoleènosti Dexcom souhlasíte s podmínkami tìchto Zásad ochrany osobních údajù.

Informace, které shromažïujeme

Informace, které o vás získáváme (které souhrnnì oznaèujeme jako „Osobní údaje“) zahrnují Registraèní údaje, Informace k hodnocení, Informace o datových službách, Informace o používání a Odvozené informace:

 • „Registraèní údaje“ jsou informace, které jste povinni zadat pøi registraci u spoleènosti Dexcom v souvislosti s vaším používáním Produktu nebo služby spoleènosti Dexcom. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní èíslo, e-mail a další kontaktní údaje a také informace týkající se používání Produktù a služeb spoleènosti Dexcom, vèetnì sériového èísla vašeho zaøízení uživatele.
 • „Informace k hodnocení“ jsou informace, které nám poskytujete v souvislosti s vaším používáním Produktù a služeb spoleènosti Dexcom, a už prostøednictvím naší Webové stránky, Datových služeb nebo jinak, týkající se Produktù a služeb spoleènosti Dexcom nebo jiných záležitostí souvisejících s námi a naší firmou, vèetnì metadat souvisejících s tìmito informacemi.
 • „Informace o datových službách“ jsou informace, které získáváme a pøedáváme prostøednictvím našich Produktù a služeb, vèetnì následujících: 
  • hodnoty glukózy;
  • informace související s jednotlivými hodnotami glukózy, vèetnì data, èasu a identifikátoru zaøízení;
  • hodnoty limitù v Datových službách nebo Softwarových aplikacích a oznámení vycházející z tìchto limitù;
  • jakákoli data generovaná nebo používaná Produkty spoleènosti Dexcom za úèelem vytváøení dalších Informací o datových službách nebo jinak nám dostupná prostøednictvím Produktù spoleènosti Dexcom, jako jsou napøíklad data používaná k technické podpoøe;
  • informace, které nám poskytujete nebo které nám o vás poskytne jiná osoba, kterou jste urèili, za úèelem získání vašich Osobních údajù prostøednictvím funkcí Produktù nebo služeb spoleènosti Dexcom (takovou osobu oznaèujeme jako „Urèený pøíjemce“).
 • „Informace o používání“ zahrnují:
  • informace, které získáme z poèítaèe, mobilního telefonu nebo jiného zaøízení, které používáte s Produkty nebo službami spoleènosti Dexcom, a informace, které získáme z tìchto Produktù a služeb ohlednì vašeho používání, které mohou zahrnovat vaši IP adresu a další informace týkající se vašeho poèítaèe, internetových služeb, prohlížeèe, který používáte, a vašich aktivit pøi používání Produktù a služeb spoleènosti Dexcom, napøíklad informace o tom, jak èasto spouštíte Softwarové aplikace, o nastavení a dalších aktivitách týkajících se vašeho používání souèástí Produktù a služeb spoleènosti Dexcom; 
  • informace, které získáváme od vás v souvislosti s našimi požadavky o komentáøe nebo hodnocení tøetích stran;
  • informace, které mùžeme získat od inzerentù a dalších tøetích stran, když kliknete na reklamy nebo odkazy na webové stránky tøetích stran pøi používání Produktù a služeb spoleènosti Dexcom, vèetnì stránek, které navštívíte, vaší aktivity na tìchto stránkách a nákupù èi jiných transakcí s tìmito tøetími stranami.
 • „Odvozené informace“ jsou informace, které vytváøíme kombinací a analýzou nìkterých nebo všech vašich Osobních údajù.

Pokud kterékoli vaše Osobní údaje popsané výše neodhalují vaši totožnost nebo pokud se netýkají pøímo urèité osoby, mùžeme takové „Další informace“ používat k libovolným úèelùm, s výjimkou pøípadù, kdy nám to zakazuje pøíslušný zákon.  Pokud jsme dle pøíslušného zákona povinni nakládat s Ostatními údaji jako s Osobními údaji, pak je mùžeme využívat ke všem úèelùm, pro které používáme a zveøejòujeme Osobní údaje.

Vaše práva a povinnosti

 • Své Registraèní údaje mùžete kdykoli upravit, a to pøihlášením ke svému úètu na naší Webové stránce. Souhlasíte, že zajistíte, aby byly vaše Registraèní údaje vždy aktuální, dokud je váš úèet aktivní.
 • Pokud byste chtìli Osobní údaje, které jste nám poskytli, revidovat, opravit, aktualizovat, skrýt nebo odstranit, mùžete aktualizovat takové informace, které jsou spravovány ve vašem úètu na naší Webové stránce, nebo se na nás obrate na adrese privacy@dexcom.com.  Ve vaší žádosti uveïte, jaké Osobní údaje chcete zmìnit, zda chcete Osobní údaje v naší databázi skrýt, nebo nás jinak informujte, jaká omezení chcete na Osobní údaje uvalit.  Za úèelem vaší ochrany mùžeme zapracovat pouze požadavky týkající se Osobních údajù pøiøazených ke konkrétní e-mailové adrese, kterou používáte k odeslání vašich požadavkù. Je možné, že bude pøed vyøízením vašeho požadavku nutné ovìøit vaši totožnost.  Pokusíme se váš požadavek vyøídit, co nejdøíve to bude možné. Urèité informace si však musíme ponechat za úèelem uchování záznamù a dokonèení transakcí, které zahájíte pøed podáním žádosti o takovou zmìnu nebo odstranìní. V našich databázích a dalších záznamech mohou zùstat zbytkové informace, které nebudou odstranìny.
  • Je nutné dodržovat podmínky Dohody.
  • Zaøízení uživatele smíte používat pouze dle pokynù na Oznaèení produktu spoleènosti Dexcom.
  • Pokud nám nebo našim poskytovatelùm služeb odešlete jakékoli Osobní údaje týkající se jiných osob, potvrzujete, že máte oprávnìní tak uèinit, a dovolujete nám tyto informace používat v souladu s tìmito Zásadami ochrany osobních údajù.

Co dìláme s informacemi, které získáváme

 • Registraèní údaje: Registraèní údaje používáme ke správì úètu a Produktù a služeb spoleènosti Dexcom, které používáte, jak je popsáno níže. Také používáme e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat ohlednì vašeho úètu. Žádné registraèní údaje nezveøejòujeme. Informace o vašem uživatelském úètu a registraèní údaje budeme používat k propojení vašeho používání Služeb spoleènosti Dexcom a Softwarových aplikací s používáním Produktù spoleènosti Dexcom a mohou být k dispozici našim zamìstnancùm, kteøí zajišují Služby spoleènosti Dexcom.
 • Informace k hodnocení: Informace k hodnocení mohou být používány námi a námi poskytovány našim zákazníkùm a tøetím stranám, ve formì, jakou nám poskytnete, ale také jako výòatek, agregované informace a anonymizované informace, pøièemž mùžete, ale nemusíte být urèeni jako zdroj. Informace k hodnocení mùžeme využívat také v našich reklamních, marketingových a dalších sdìleních pro veøejnost a v našich obchodních vztazích a také v našich interních sdìleních, pøièemž mùžete, ale nemusíte být urèeni jako zdroj.
 • Informace o datových službách: Informace o datových službách shromažïujeme a ukládáme je na našich serverech, zpracováváme je pomocí Datových služeb a pøedáváme je Uživatelùm a v pøípadì potøeby Urèeným pøíjemcùm. Informace o datových službách mùžeme používat v souvislosti s naším poskytováním Datových služeb a pro náš provoz, administrativu a vývoj, údržbu a podporu produktù. Informace, které vás identifikují, mùžeme z Informací o datových službách odebrat a takové údaje se zrušením identifikace mùžeme používat k obchodním úèelùm, napøíklad k výzkumu a vývoji, vylepšení produktù, vylepšení firemních operací a procesù, marketingovým úèelùm, vèetnì pøedání takových údajù se zrušením identifikace tøetím stranám pro jejich použití, pokud se tak rozhodneme.
 • Informace o používání: Informace o používání shromažïujeme a ukládáme je na našich serverech, zpracováváme je pomocí našich systémù a analyzujeme je pro obchodní úèely. Žádné Informace o používání, které by vás mohly identifikovat (s výjimkou povolenou v tìchto Zásadách ochrany osobních údajù), nepøedáme tøetím stranám, ale informace, které by vás mohly identifikovat, mùžeme z Informací o používání odebrat a takové údaje se zrušením identifikace mùžeme poskytnout tøetím stranám pro jejich použití, pokud se tak rozhodneme. 
 • Odvozené informace: Odvozené informace, vèetnì Nabídek (definovaných v další èásti), mùžeme používat k odesílání vám, veøejnosti nebo cílovým skupinám a pro obchodní úèely v souladu s pøíslušnými ustanoveními v tìchto Zásadách ochrany osobních údajù.
 • Osobní informace a Nabídky: Pokud je to povoleno pøíslušným zákonem, mùžeme Osobní údaje o vás a Oprávnìných pøíjemcích používat v urèitých pøípadech k urèení toho, které e-maily a oznámení vám a Oprávnìným pøíjemcùm odesíláme, vèetnì e-mailù a oznámení týkajících se pøíležitostí souvisejících s našimi Produkty a službami (tyto e-maily oznaèujeme jako „Nabídky“). Zasílání Nabídek mùžete zrušit, a to zasláním e-mailu na adresu CustomerVoice@dexcom.com nebo dopisu na adresu uvedenou v èásti „Kontaktujte nás“ níže. K jejich odbìru se mùžete prostøednictvím uvedených kontaktù také znovu pøihlásit.  Pokusíme se vaše požadavky vyøídit, co nejdøíve to bude možné.  Pamatujte, že i když se odhlásíte od odbìru marketingových e-mailù, stále vám mùžeme zasílat dùležitá administrativní sdìlení, od jejichž odbìru se odhlásit nelze. Je-li to povoleno pøíslušným zákonem, mùžeme vaši e-mailovou adresu nebo jiné Registraèní údaje sdílet se tøetími stranami, se kterými jsme ve smluvním vztahu, pro úèely poskytování Nabídek, které by vás dle našeho názoru mohly zajímat.  Mùžete nám zakázat sdílet vaše informace se tøetími stranami pro tyto úèely, a to zasláním e-mailu na adresu CustomerVoice@dexcom.com nebo dopisu na adresu uvedenou v èásti „Kontaktujte nás“ níže.
 • Osobní údaje a vaše zkušenosti se spoleèností Dexcom: Osobní údaje, jež patøí vám nebo vašim Oprávnìným pøíjemcùm, mùžeme používat v pøípadì potøeby k tomu, abychom vylepšili vaše nebo jejich zkušenosti pøi používání Produktù nebo služeb spoleènosti Dexcom a pøizpùsobili zobrazovaný obsah pøi používání Produktù nebo služeb spoleènosti Dexcom. Osobní údaje mùžeme používat ke správì našich Produktù a služeb, vèetnì Webové stránky, k vylepšení našeho podnikání a zajištìní nových prvkù webových stránek a produktù a služeb a dalšímu øízení podnikání, ale bez vyzrazení Registraèních údajù, pokud to pro takové úèely není nezbytnì nutné.
 • Další tøetí strany: Pøi bìžném øízení našeho podniku sdílíme Osobní údaje se spoleènostmi, které najímáme za úèelem poskytování služeb nebo funkcí naším jménem. Tyto tøetí strany neopravòujeme k uchovávání, používání ani vyzrazení vašich Osobních údajù, s výjimkou poskytování služeb, o jejichž poskytnutí jsme je požádali. Vaše Osobní údaje mùžeme poskytnout jiným spoleènostem v souvislosti s prodejem, fúzí, akvizicí nebo zrušením firmy v souvislosti se spoleèností Dexcom.
 • Vymáhání práva a soudní øízení: Osobní údaje budeme používat a zveøejòovat, pokud je to nutné dle pøíslušného zákona, vèetnì zákonù mimo zemi vašeho pobytu, a Osobní údaje mùžeme zveøejnit, pokud to od nás vyžadují úøady pro vymáhání práva nebo regulaèní úøady, vèetnì úøadù veøejné správy a vládních úøadù mimo zemi vašeho pobytu, nebo pokud se rozhodneme, že jejich zveøejnìní je za daných okolností vhodné. Osobní údaje mùžeme používat a zveøejnit za úèelem ochrany našich práv, soukromí, bezpeèí nebo majetku a/nebo našich pøidružených osob èi organizací, vás nebo jiných osob; za úèelem ochrany našich provozù nebo provozu našich pøidružených osob èi organizací; za úèelem vymáhání dodržování tìchto Zásad ochrany osobních údajù; a za úèelem dosažení nápravných opatøení nebo omezení škod, které bychom mohli utrpìt.
 • Zrušení identifikace: U vašich Osobních údajù mùžeme zrušit možnost identifikace, a to odebráním informace, které by vás mohly identifikovat. Takové informace se zrušením identifikace mùžeme používat k libovolným úèelùm, s výjimkou pøípadù, kdy to pøíslušný zákon zakazuje.
 • Další použití: Vaše Osobní údaje mùžeme používat k úèelùm jiným než povoleným v tìchto Zásadách ochrany osobních údajù, ale pouze s vaším souhlasem s takovým použitím.

Co se stane s informacemi, které sdílíte s ostatními

 • Nad Oprávnìnými pøíjemci nemáme žádnou kontrolu a jakmile Oprávnìný pøíjemce získá vaše Informace o datových službách, i když Dohoda omezuje používání Informací o datových službách, Oprávnìný pøíjemce mùže Informace o datových službách používat a poskytovat je jiným, i když se jedná o porušení podmínek Dohody. Kontaktní údaje, které poskytujete pro jednotlivé Oprávnìné pøíjemce, nijak neovìøujeme. Jakmile takové kontaktní údaje poskytnete, dokud urèení osoby nezrušíte, budeme Informace o datových službách odesílat na kontaktní údaje, které jste nám poskytli. Za pøesnost takových údajù nesete odpovìdnost vy.
 • Vaši Oprávnìní pøíjemci mohou sdílet vaše Osobní údaje se spoleèností Dexcom pro úèely související s jejich používáním Produktù a služeb spoleènosti Dexcom a budeme takové Osobní údaje používat v souladu s tìmito Zásadami ochrany osobních údajù. Pokud vaši Oprávnìní pøíjemci mají vaše Osobní údaje, udìlujete jim právo poskytovat nám takové Osobní údaje dle jejich rozhodnutí.
 • Pokud budete sdílet své Osobní údaje se tøetí stranou, vèetnì tøetích stran, které jsou odkazovány na naší Webové stránce, nebudeme mít nad tìmito Osobními údaji žádnou kontrolu, ani nad zpùsobem, jakým je tato tøetí strana používá. Mìli byste si projít podmínky služby, zásady ochrany osobních údajù a další ustanovení na webových stránkách jednotlivých tøetích stran, kterým poskytujete své Osobní údaje.
 • Mùžete zvolit nìkteré naše Softwarové aplikace, které budou moci sdílet hodnoty glukózy a další Osobní údaje s aplikací Apple Health a dalšími produkty tøetích stran, které takové hodnoty ukládají. Jakmile bude naše Softwarová aplikace sdílet takové hodnoty a další Osobní údaje, nebudeme nad nimi mít dále žádnou kontrolu, ani nad používáním nebo pøístupem k tìmto hodnotám a Osobním údajùm. Proto byste se mìli seznámit s podmínkami používání produktù a zásadami ochrany osobních údajù jednotlivých tøetích stran, než kteroukoli naši Softwarovou aplikaci zvolíte ke sdílení jakýchkoli Osobních údajù s takovými tøetími stranami nebo jejich produkty.

Soubory cookie a další technologie

Pokud jste obèanem Evropské unie, navštivte stránku Soubory cookie, kde najdete informace o tom, jak soubory cookie a další sledovací technologie používáme v souvislosti s používáním našich Produktù a služeb.

Pokud jste obèanem Spojených státù amerických nebo jiné jurisdikce mimo Evropskou unii, níže najdete popis zpùsobu, jakým používáme soubory cookie a další podobné technologie v souvislosti s našimi Produkty a službami.

 • Soubory cookie:  Soubory cookie jsou kousky informací ukládané pøímo do poèítaèe, který používáte.  Soubory cookie nám umožòují shromažïovat rùzné informace, napøíklad typ prohlížeèe, dobu strávenou používáním Služeb, navštívené stránky, jazykové pøedvolby a další anonymní data o provozu.  My a naši poskytovatelé služeb využíváme tyto informace pro úèely zabezpeèení, usnadnìní procházení, efektivnìjšího zobrazení informací a pøizpùsobení obsahu pøi používání Služeb.  Soubory cookie používáme také ke shromažïování statistických údajù ohlednì používání Produktù a služeb, abychom mohli neustále vylepšovat jejich provedení a funkce a pochopit, jak jsou používány. Také nám pomáhají vyøešit otázky, jež se jich týkají.  Soubory cookie nám dále umožòují vybrat, které z našich reklam nebo nabídek vás pravdìpodobnì nejvíce zaujmou, a zobrazovat je, když používáte Produkty a služby.

Pokud nechcete, aby byly tyto informace prostøednictvím souborù cookie shromažïovány, vìtšina prohlížeèù nabízí jednoduchý zpùsob, jak soubory cookie automaticky odmítnout, nebo vám bude nabídnuta možnost odmítnutí nebo vyjádøení souhlasu s pøenosem urèitého souboru (nebo souborù) cookie do vašeho poèítaèe z urèitého webu.  Další informace získáte kliknutím na tento odkaz.  Pokud však tyto soubory nepøijmete, mùžete pøi používání Produktù a služeb zažít urèité nepøíjemnosti.  Napøíklad nebudeme moci váš poèítaè rozpoznat a pøi každé návštìvì se budete muset pøihlásit.

Naše Produkty a služby nyní nemají schopnost rozpoznat nebo dodržet signály prohlížeèe k nesledování. 

 • Analytické nástroje:  V souvislosti s Produkty a službami mùžeme využívat analytické nástroje tøetích stran, napøíklad Google Analytics.  Takové služby tøetích stran mohou používat soubory cookie a podobné technologie ke shromažïování a analýze informací o používání Produktù a služeb a vykazování aktivit a trendù.  Takové služby mohou také shromažïovat informace týkající se používání jiných webových stránek, aplikací a online služeb.  Další informace týkající se nástrojù Google Analytics získáte kliknutím na tento odkaz.  Doplnìk prohlížeèe pro odhlášení ze služby Google Analytics si mùžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.
 • Používání pixelových štítkù a dalších podobných technologií:  Pixelové štítky (také oznaèované jako webové signály a prázdné GIFy) mohou být používány v souvislosti s nìkterými našimi Produkty a službami, mimo jiné za úèelem sledování akcí uživatelù (vèetnì pøíjemcù e-mailù), mìøení úspìchu našich marketingových kampaní a vytváøení statistik o používání a rychlosti reakce. 
 • Používání technologie Adobe Flash (vèetnì místních sdílených objektù Flash Local Shared Objects („Flash LSO“)) a dalších podobných technologií:  Flash LSO a další technologie mùžeme používat mimo jiné ke shromažïování a ukládání informací o vašem používání Produktù a služeb.  Pokud nechcete, aby se objekty Flash LSO ukládaly do vašeho poèítaèe, mùžete upravit nastavení vašeho pøehrávaèe Flash tak, aby bylo ukládání objektù Flash LSO zablokováno, pomocí nástrojù na panelu nastavení ukládání webové stránky. Objekty Flash LSO mùžete øídit také prostøednictvím panelu nastavení globálního ukládání a sledováním pokynù (které mohou zahrnovat pokyny, které napøíklad vysvìtlují, jak odstranit existující objekty Flash LSO (oznaèované jako „informace“ na webu Macromedia), jak zabránit umístìní objektù Flash LSO do poèítaèe bez dotazování a (ve verzi Flash Player 8 a novìjší) jak blokovat objekty Flash LSO, které nejsou poskytovány operátorem stránky, na které se právì nacházíte).  Pokud nastavíte, aby pøehrávaè Flash omezil pøijetí objektù Flash LSO, mùže dojít k omezení nebo potlaèení funkcí nìkterých aplikací Flash.

Inzerce na základì zájmù:  Mùžeme využívat reklamní spoleènosti tøetích stran k zajištìní inzerce týkající se zboží a služeb, které by vás mohly zajímat, když otevøete a použijete Produkty a služby a další webové stránky nebo online služby, na základì informací souvisejících s vaším pøístupem a používáním Produktù a služeb a dalších webových stránek a služeb.  Aby to bylo možné, tyto spoleènosti mohou umístit nebo rozpoznat jedineèný soubor cookie ve vašem prohlížeèi (vèetnì použití pixelových štítkù).  Chcete-li získat další informace o tomto postupu a o volbách, které s ním souvisí, pøejdìte na web pro odhlášení od služby Network Advertising Initiative a stránku samoobslužného programu Digital Advertising Alliance Self-Regulatory Program.

HIPAA

 • Mùžeme získat urèité informace o vašem zdravotním stavu, což jsou dle zákona „HIPAA“ (Health Insurance Portability and Accountability Act) z roku 1996 „chránìné zdravotní údaje“. Když chránìné zdravotní údaje získáme, budou se na nì vztahovat požadavky dle zákonù HIPAA a HITECH a naøízení platná v rámci tìchto zákonù.

Další informace o ochranì soukromí

 • Ochrana soukromí dìtí na internetu: Spoleènost Dexcom nedovoluje žádné osobì mladší 18 let, aby se zaregistrovala pøímo ke Službám spoleènosti Dexcom nebo Softwarovým aplikacím ani aby si pøímo zakoupila Produkt spoleènosti Dexcom. Rodiè nebo zákonný zástupce se mùže zaregistrovat místo Uživatele mladšího 18 let, ale žádná osoba mladší 18 let nesmí používat Produkty ani Služby spoleènosti Dexcom bez potvrzení souhlasu rodièe nebo zákonného zástupce s podmínkami Dohody, která mimo jiné vyžaduje, aby rodiè nebo zákonný zástupce urèil Oprávnìné pøíjemce, propojil Zaøízení uživatele se Službami spoleènosti Dexcom nebo Softwarovými aplikacemi a všemi možnými zpùsoby interagoval se Službami spoleènosti Dexcom a Softwarovými aplikacemi, aby bylo možné zajistit, že veškerá komunikace s námi bude probíhat s rodièem nebo zákonným zástupcem a nikoli s osobou mladší 18 let.
 • Dospìlí s poruèníky, opatrovníky nebo jiným zákonným dohledem: Spoleènost Dexcom nedovoluje žádné osobì, aby se zaregistrovala pøímo ke Službám spoleènosti Dexcom nebo Softwarovým aplikacím, ani aby si pøímo zakoupila Produkt spoleènosti Dexcom, pokud tato osoba není právnì zpùsobilá uzavøít smlouvu a dodržovat podmínky Dohody. Zákonný poruèník, opatrovník nebo jiná osoba zpùsobilá tak uèinit se mùže zaregistrovat místo Uživatele, který není právnì zpùsobilý uzavøít smlouvu a dodržovat podmínky Dohody, ale žádný takový Uživatel nesmí používat Služby spoleènosti Dexcom ani Softwarové aplikace bez potvrzení souhlasu zákonného poruèníka, opatrovníka nebo jiné osoby zpùsobilé takový souhlas s podmínkami Dohody vyjádøit, což mimo jiné vyžaduje, aby takový zákonný poruèník, opatrovník nebo jiná osoba urèila Oprávnìné pøíjemce, propojila Zaøízení uživatele se Službami spoleènosti Dexcom a Softwarovými aplikacemi, všemi zpùsoby interagovala se Službami spoleènosti Dexcom a Softwarovými aplikacemi a aby zajistila, že veškerá komunikace s námi bude probíhat s takovým zákonným poruèníkem nebo jinou osobou a nikoli s Uživatelem, který není zpùsobilý k právním úkonùm.
 • Phishing: Nepožadujeme a nikdy nebudeme požadovat registraèní údaje prostøednictvím nezabezpeèených ani nevyžádaných e-mailù ani telefonické komunikace. Krádeže identity a postupy oznaèované jako „phishing“ nás velmi trápí. Ochrana informací za úèelem vaší ochrany pøed krádeží identity jsou pro nás nyní prioritou. Další informace o phishingu najdete na webové stránce Federální obchodní komise.
 • Zabezpeèení: Spoleènost Dexcom využívá bìžnì dostupné standardy technologií a provozního zabezpeèení k ochranì Osobních údajù v naší organizaci. Osobní údaje pøenášené prostøednictvím Produktù a služeb spoleènosti Dexcom jsou pøenášeny v šifrované podobì.  Bohužel u žádného pøenosu dat ani úložného systému nelze zaruèit 100% bezpeènost.  Pokud máte pocit, že vaše interakce s námi již není bezpeèná, okamžitì nás informujte prostøednictvím kontaktù uvedených v èásti „Kontaktujte nás“ níže.
 • Odkazy na weby tøetích stran: Produkty a služby spoleènosti Dexcom mohou obsahovat odkazy na webové stránky, aplikace nebo jiné položky tøetích stran. Neneseme žádnou odpovìdnost za postupy související s používáním informací na tìchto webových stránkách, v aplikacích a jiných položkách a zahrnutí odkazu neznamená naši podporu odkazované stránky nebo služby. Kromì toho tyto Zásady ochrany osobních údajù se nevztahují na soukromí, informace a další postupy tøetích stran, vèetnì tøetích stran, které provozují web nebo službu, na které naše Produkty nebo služby odkazují, ani na poskytovatele aplikací, platforem sociálních médií, operaèních systémù, bezdrátových služeb nebo zaøízení tøetích stran. Doporuèujeme vám proèíst si zásady ochrany osobních údajù tøetích stran, než tøetí stranì pøedáte své osobní údaje nebo použijete její produkt èi službu.
 • Zveøejòování signálù nesledování: V souladu s doplnìním zákona státu Kalifornie na ochranu osobních údajù na internetu, jež se týká nesledování, vás upozoròujeme, že v souèasné dobì nereagujeme na signály nesledování ani podobné zprávy z vašeho prohlížeèe.
 • Uchovávání: Vaše Osobní údaje budeme uchovávat po dobu nutnou k naplnìní úèelu popsaného v tìchto Zásadách ochrany osobních údajù, pokud zákon nepožaduje nebo nepovoluje delší dobu. 

Zrušení úètu

 • Svùj úèet Dexcom mùžete zrušit dle pokynù na pøíslušné stránce na naší Webové stránce. Sledující mohou svùj stav sledujícího zrušit zrušením Uživatele v pøíslušné Službì spoleènosti Dexcom nebo smazáním pøíslušné Softwarové aplikace.
 • Když svùj úèet zrušíte, mùžeme vaše Osobní údaje nadále uchovávat, k èemuž nás opravòují tyto Zásady ochrany osobních údajù. Mùžete se na nás obrátit prostøednictvím e-mailové nebo poštovní adresy uvedené v èásti „Kontaktujte nás“ níže, chcete-li požádat o smazání svých Osobních údajù. Udìláme vše pro to, abychom vaše údaje z našich aktivních systémù co nejrychleji odstranili.

Pøeshranièní pøenos

Produkty a služby spoleènosti Dexcom jsou øízeny a provozovány námi ze Spojených státù amerických, což znamená, že nepodléháme zákonùm ani jurisdikcím jakéhokoli státu, zemì nebo teritoria mimo USA.  Vaše Osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány v jakékoli zemi, ve které pùsobíme nebo ve které pùsobí naši poskytovatelé služeb, a používáním Produktù a služeb spoleènosti Dexcom udìlujete souhlas s pøenosem informací do zemí mimo zemi vašeho pobytu, vèetnì USA, které mohou uplatòovat jiná pravidla ochrany dat než vaše zemì. Se zákaznickými osobními údaji, které spoleènost DexCom, Inc., získá od pøidružených subjektù a spoleèností z Evropské unie nebo Švýcarska, se spoleènost DexCom, Inc., zavazuje manipulovat v souladu se zásadami „bezpeèného pøístavu“. Kliknutím sem zobrazíte zásady ochrany osobních údajù zákazníkù spoleènosti DexCom, Inc., v souladu se zásadami „bezpeèného pøístavu“.

Zmìny

Tyto Zásady ochrany osobních údajù mùžeme zmìnit, a to uvedením nové verze tìchto Zásad ochrany osobních údajù na adrese www.dexcom.com/privacy-policy. Pokud tyto Zásady ochrany osobních údajù aktualizujeme, aktualizujeme také legendu v horní èásti této stránky, aby bylo uvedeno datum poslední aktualizace tìchto Zásad.  Jakékoli zmìny zaènou platit, jakmile na naší Webové stránce zveøejníme aktualizované Zásady.  Používání Produktù a služeb po tìchto zmìnách znamená, že s aktualizovanými Zásadami souhlasíte.  Pokud s nìkterou zmìnou nesouhlasíte, mùžete svùj úèet zrušit, jak je popsáno výše, a mùžete také zvolit, že nechcete poskytovat žádné další Osobní údaje.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli otázky týkající se tìchto Zásad ochrany osobních údajù nebo pokud se chcete odhlásit od odbìru Nabídek: (1) pošlete nám e-mail na adresu privacy@dexcom.com; nebo (2) nám pošlete dopis (ve kterém uvedete také svoji e-mailovou adresu) na následující adresu:

Dexcom, Inc.
ATTN.: Privacy Officer
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121, USA

Protože e-mailová komunikace není vždy bezpeèná, neuvádìjte ve svých e-mailech èíslo své platební karty ani jiné dùvìrné údaje.

Verze

Tyto Zásady ochrany osobních údajù byly vytvoøeny14. záøí 2015.