error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart


PODMÍNKY POUŽITÍ SPOLEÈNOSTI DEXCOM PRO EU

TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ PRO EU PLATÍ OD 15. ZÁØÍ 2015 A NAHRAZUJÍ PØEDCHOZÍ VERZI PODMÍNEK POUŽITÍ SPOLEÈNOSTI DEXCOM.

Tyto podmínky použití pro EU (tato „dohoda“) platí pro obèany zemí Evropské unie. Tato dohoda je uzavøena mezi spoleèností DexCom, Inc. („DexCom“, „my“ nebo „nás“) a vámi a týká se vašeho používání následujících položek (vèetnì pøístupu k uvedeným položkám): (a) webová stránka spoleènosti DexCom umístìná na adrese www.dexcom.com a stránky a jiné webové stránky spoleènosti DexCom pøístupné z takového webu (souhrnnì oznaèované jako naše „webová stránka“), (b) softwarové aplikace, které poskytujeme ke stažení nebo pøístupu na naší webové stránce, v obchodì Apple® App Store nebo jiných místech poskytovatele mobilních telefonických služeb, které uvedeme („softwarové aplikace“), (c) jakékoli produkty spoleènosti DexCom zakoupené mimo Spojené státy americké („produkty spoleènosti DexCom“), a (d) datové služby poskytované spoleèností DexCom prostøednictvím internetu uživatelùm produktù spoleènosti DexCom nebo softwarových aplikací, které umožòují a povolují pøístup, shromažïování, ukládání, zpracování, analýzu a/nebo pøenos dat generovaných produktem nebo softwarovou aplikací spoleènosti DexCom („datové služby“). Naši webovou stránku a datové služby oznaèujeme jako „služby spoleènosti DexCom.“ Vás, jakoukoli nedospìlou osobu nebo jinou osobu, pro jejíž používání nebo jejímž jménem máte zákonná oprávnìní zakoupit produkt spoleènosti DexCom, oznaèujeme jako „uživatele“. Urèité produkty spoleènosti DexCom vyžadují pøedpis („pøedepsané zaøízení“) a takové produkty spoleènosti DexCom mohou být používány pouze osobou, pro kterou byl pøedpis vydán (tato osoba je oznaèována jako „uživatel pøedepsaného zaøízení“).

Používáním jakéhokoli produktu spoleènosti DexCom (vèetnì pøístupu k nìmu), služby spoleènosti DexCom èi softwarové aplikace nebo kliknutím na tlaèítko „Souhlasím“ u této dohody souhlasíte s touto dohodou. Dále tvrdíte a zaruèujete se, že jste obèanem zemì Evropské unie a že budete jakýkoli produkt spoleènosti DexCom (vèetnì pøístupu k nìmu), službu spoleènosti DexCom èi softwarovou aplikaci používat primárnì v Evropské unii. Pokud nejste obèanem zemì Evropské unie nebo pokud nebudete jakýkoli produkt spoleènosti DexCom, službu spoleènosti DexCom èi softwarovou aplikaci používat primárnì v Evropské unii, na používání jakéhokoli produktu spoleènosti DexCom (vèetnì pøístupu k nìmu), služby nebo softwarové aplikace spoleènosti DexCom se vztahují podmínky používání, nikoli podmínky této dohody.

Z praktických dùvodù jsme nìkteré pojmy v této dohodì vysvìtlili v podobì otázek a odpovìdí. Všechny následující pojmy jsou souèástí zákonné dohody mezi vámi a spoleèností DexCom. Pokud je slovo nebo sousloví v této dohodì oznaèeno „uvozovkami“ a tuèným písmem, mùže být toto slovo nebo sousloví použito opakovanì ve stejném významu jako ve vìtì, která slovo nebo sousloví obsahuje v uvozovkách a tuèným písmem.

1. Pøedmìt této dohody; nikoli zdravotnické služby.

1.1 Služby spoleènosti DexCom nejsou zdravotnické služby. Chápete, že spoleènost DexCom není odborník na zdravotní péèi a neposkytuje zdravotnické, lékaøské ani jiné odborné služby èi rady a že ani neovìøujeme pøesnost dat uživatele (tento pojem je definován v èásti 4.2 níže). Služby spoleènosti DexCom a softwarové aplikace nejsou náhradou za øádnou lékaøskou péèi a souhlasíte, že uživatel pøedepsaného zaøízení v pøíslušných pøípadech nese výhradní odpovìdnost za zajištìní øádné léèby svého stavu. Informace a záznamy získané z datových služeb mùžete v pøípadì potøeby pøedat poskytovatelùm zdravotní péèe uživatele nebo uživatele pøedepsaného zaøízení, a to na vaši vlastní odpovìdnost, pøièemž softwarové aplikace a datové služby jsou poskytovány bez záruky, s výjimkou pøípadù, kdy je to požadováno zákonem nebo jinak výslovnì uvedeno v této dohodì.

1.2 Vztahují se na používání služeb spoleènosti DexCom nebo produktù spoleènosti DexCom další podmínky? Ano, kromì podmínek uvedených v této dohodì se na používání služeb spoleènosti DexCom a softwarových aplikací a produktù spoleènosti DexCom vztahují jakékoli další podmínky, které uveøejòujeme nebo zpøístupòujeme prostøednictvím jakýchkoli služeb spoleènosti DexCom nebo vám je zpøístupòujeme jinak, a tyto jsou zaèlenìny a jsou souèástí této dohody. Tyto další podmínky zahrnují mimo jiné následující:

 • jakýkoli popis uvedený na naší webové stránce,
 • oznámení o autorských právech tøetích stran a další oznámení uvedená na naší webové stránce,
 • oznámení o autorských právech a ochranných známkách spoleènosti DexCom uvedená na naší webové stránce,
 • jakákoli dokumentace poskytovaná spoleèností DexCom v pøíruèce nebo obalovém materiálu k produktu spoleènosti DexCom nebo softwarové aplikaci èi službì spoleènosti DexCom nebo vám jinak poskytovaná spoleèností DexCom, vèetnì pokynù k použití, indikace k použití, kontraindikací a varování k produktu a bezpeènostních prohlášení („oznaèení produktù spoleènosti DexCom“),
 • naše zásady ochrany osobních údajù („zásady ochrany osobních údajù“).

1.3 Kde mùžete používat služby spoleènosti DexCom, produkty spoleènosti DexCom a softwarové aplikace? Služby spoleènosti DexCom, produkty spoleènosti DexCom a softwarové aplikace mohou používat všichni, ale produkty spoleènosti DexCom jsou spoleèností DexCom poskytovány z USA.  Služby spoleènosti DexCom a softwarové aplikace jsou spoleèností DexCom poskytovány v USA nebo Anglii a spoleènosti DexCom z nich nevyvstává žádná odpovìdnost vùèi žádné jurisdikci nebo zákonu mimo uvedené v èásti 6 níže.

1.4 Na koho byste se mìli obrátit, pokud máte otázky ohlednì produktu spoleènosti DexCom? Pokud jste zakoupili produkt spoleènosti DexCom mimo USA, byl tento produkt spoleènosti DexCom prodán distributorem tøetí strany a nikoli spoleèností DexCom. Proto byste se mìli obrátit na tohoto distributora, pokud máte otázky nebo potøebujete podporu. Na tohoto distributora a nikoli na spoleènost DexCom byste se mìli obrátit také ohlednì záruky nebo jiných práv souvisejících s produktem spoleènosti DexCom (napø. jakákoli záruka uvedená na pøíslušném oznaèení produktu spoleènosti DexCom).

2. Zmìny

2.1 Mùže spoleènost DexCom podmínky této dohody zmìnit? Ano, dle pøíslušného zákona mùže spoleènost DexCom podmínky této dohody zmìnit a o takových zmìnách vás pøijatelnými zpùsoby informovat, vèetnì uvedení nových podmínek na naší webové stránce. Kliknutím na tlaèítko „Souhlasím“ u nových podmínek nebo pokraèováním v používání jakýchkoli produktù spoleènosti DexCom, služeb spoleènosti DexCom nebo softwarových aplikací po takové zmìnì vyjadøujete svùj souhlas s novými podmínkami. Žádné takové zmìny se nebudou vztahovat na žádné spory mezi vámi a námi, které vyvstanou pøed datem oznámení revidované dohody s uvedenými zmìnami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, máte právo používání služeb spoleènosti DexCom a softwarových aplikací ukonèit, jak je popsáno v èásti 5.2 níže (s názvem „Mùžete ukonèit používání služeb spoleènosti DexCom nebo používání softwarových aplikací?“).

2.2 Mùže spoleènost DexCom zmìnit služby spoleènosti DexCom nebo softwarové aplikace? Služby spoleènosti DexCom a softwarové aplikace a firma, vývoj a aktivity spoleènosti DexCom mohou být èas od èasu z rozhodnutí spoleènosti DexCom zmìnìny a o takových zmìnách vás budeme pøijatelnými zpùsoby informovat, vèetnì uvedení nových podmínek na naší webové stránce nebo vás jiným zpùsobem upozorníme prostøednictvím pøíslušné služby nebo softwarové aplikace spoleènosti DexCom. Dle pøíslušného zákona platí, že pokud budete pøíslušnou službu spoleènosti DexCom nebo softwarovou aplikaci nadále používat po provedení jakékoli takové zmìny, vyjadøujete tím souhlas s touto zmìnou. Vyhrazujeme si právo zavádìt nové prvky nebo funkce, které mohou vyžadovat další poplatky. Pokud se zmìnami nesouhlasíte, jak je popsáno v èásti 5.2 níže (s názvem „Mùžete ukonèit používání služeb spoleènosti DexCom nebo používání softwarových aplikací?“), máte právo pøestat služby spoleènosti DexCom nebo produkty spoleènosti DexCom a softwarové aplikace používat.

3. Co je od vás pro použití naší webové stránky požadováno? Naše webová stránka je dostupná prostøednictvím internetu na jakémkoli chytrém telefonu nebo jiném chytrém zaøízení (která souhrnnì oznaèujeme jako „chytré zaøízení“) nebo poèítaèi, a to v kompatibilním prohlížeèi. Nesete odpovìdnost za jakýkoli poèítaè nebo chytré zaøízení, které používáte pro pøístup k naší webové stránce, vèetnì zajištìní a údržby øádnì bìžícího kompatibilního a aktualizovaného softwaru, vhodného internetového pøipojení, vhodné brány firewall a softwaru pro hledání virù.

4. Používání našich datových služeb a softwarových aplikací

4.1 Co jsou naše softwarové aplikace? Softwarové aplikace mùžeme poskytovat pro použití ve vašem poèítaèi nebo chytrých zaøízeních ve spojení s používáním produktù spoleènosti DexCom. Softwarové aplikace mohou poskytovat samostatné funkce, mohou být používány ve spojení s našimi datovými službami, nebo obojí.

4.2 Co jsou naše datové služby? Naše datové služby umožòují uživateli nebo uživateli pøedepsaného zaøízení v pøípadì potøeby používat data generovaná nebo vytváøená ve spojení s užíváním jejich produktu spoleènosti DexCom („data uživatele“), se kterým jsou datové služby kompatibilní („zaøízení uživatele“), za úèelem pomáhat uživateli nebo uživateli pøedepsaného zaøízení v pøípadì potøeby zvládat jeho diabetes v souladu s pøíslušným oznaèením produktu spoleènosti DexCom. Používání našich datových služeb vyžaduje chytré zaøízení nebo poèítaè s pøístupem k internetu. Všechny datové služby získávají data uživatele ze softwarové aplikace, která byla stažena do vašeho chytrého zaøízení nebo poèítaèe.  Naše datové služby zpracovávají data uživatele pomocí proprietárních metodologií, zajišují data a v pøípadì potøeby poskytují uživatelùm nebo uživatelùm pøedepsaných zaøízení výkazy. Naše datové služby mohou také uživatelùm nebo uživatelùm pøedepsaných zaøízení umožòovat sdílení dat uživatele, výkazù a dalších informací souvisejících s uživatelem nebo uživatelem pøedepsaného zaøízení. Uživatelé pøedepsaného zaøízení jsou oprávnìni používat nebo naøizovat datovým službám poskytovat taková data a výkazy, a to na vlastní odpovìdnost.  Potvrzujete a souhlasíte s tím, že takové datové služby nejsou náhradou za pravidelné sledování a zdravotní péèi a že zajistíte øádnou léèbu, pozornost a úsilí ze strany uživatele nebo uživatele pøedepsaného zaøízení a k jeho prospìchu za úèelem sledování jeho zdravotního stavu.  Shromažïování, ukládání a pøenos dat uživatele a jakýchkoli dalších informací, které poskytnete spoleènosti DexCom prostøednictvím služeb spoleènosti DexCom a softwarových aplikací, se øídí zásadami ochrany osobních údajù.

4.3 Co je od vás pro použití našich datových služeb a softwarových aplikací požadováno? Všechny datové služby nebo softwarové aplikace mohou vyžadovat vytvoøení uživatelského úètu DexCom na naší webové stránce („uživatelský úèet“).  Pokud je tomu tak, jste povinni pøesnì nastavit a øádnì udržovat uživatelský úèet a poskytnout nám všechny požadované informace. Jste povinni zajistit, udržovat a zaplatit za veškerý hardware, software, telekomunikaèní služby a další služby nutné k používání datových služeb a/nebo softwarových aplikací, mimo jiné vèetnì øádnì bìžícího kompatibilního a aktualizovaného softwaru, vhodného internetového pøipojení, vhodné brány firewall a softwaru pro hledání virù, správného kabelu pro pøipojení zaøízení uživatele k poèítaèi nebo chytrému zaøízení a øádnì udržovaného zaøízení uživatele.

4.4 Jak používáte naše datové služby? Naše datové služby mohou spolupracovat pøímo s vaším produktem spoleènosti DexCom nebo mohou vyžadovat stažení softwarové aplikace. Urèité datové služby mohou umožòovat odesílání dat uživatele urèitým tøetím stranám, které zvolíte.  Výbìrem tøetí strany (což mùže být osoba, softwarová aplikace nebo jiná firma) nás opravòujete k odesílání vašich dat uživatele všem stranám, které vyberete.  Spoleènost DexCom neovìøuje ani nepotvrzuje platnost žádných informací týkajících se takových tøetích stran ani informací, které jste v souvislosti s nimi poskytli. Jakmile budou informace tøetí stranì, kterou zvolíte, poskytnuty, nemá nad nimi spoleènost DexCom žádnou další kontrolu ani odpovìdnost. Shromažïování, ukládání a pøenos dat v souvislosti s datovými službami se øídí zásadami ochrany osobních údajù. Jste povinni pøipojit poèítaè nebo chytré zaøízení se softwarovou aplikací nebo datovou službou k internetu.

4.5 Aktualizace softwaru tøetích stran. Naše softwarové aplikace bìží na urèitých verzích operaèních systémù tøetích stran a softwaru prohlížeèe pro váš poèítaè nebo chytré zaøízení („software platformy“). Pokud poskytovatel tøetí strany vydá aktualizaci pro software platformy, budeme potøebovat èas k zajištìní kompatibilní aktualizace softwarové aplikace. Pokud aktualizujete software platformy pøed zpøístupnìním pøíslušné aktualizace softwarové aplikace, nebudete již déle moci používat softwarovou aplikaci, kterou jste používali, nebo nemusí softwarová aplikace fungovat správnì. Mùžeme se rozhodnout, že kompatibilní aktualizaci softwarové aplikace neposkytneme. Pøed aktualizací softwaru platformy byste tedy mìli nejprve zkontrolovat pøíslušné umístìní, ze kterého jste pùvodnì softwarovou aplikaci stáhli, a zjistit, zda je nutné softwarovou aplikaci nebo datovou službu aktualizovat.

4.6 Konzistentní používání. Urèité produkty spoleènosti DexCom, služby spoleènost DexCom a softwarové aplikace archivují a ukládají data generovaná pøíslušným zaøízením uživatele (archivace a ukládání se øídí zásadami ochrany osobních údajù). V dùsledku toho musí být takové produkty spoleènosti DexCom, služby spoleènosti DexCom a softwarové aplikace používány pouze s pøíslušným zaøízením uživatele a souvisejícím uživatelským úètem. Nedodržení tohoto pokynu mùže (1) zpùsobit nesprávné fungování nebo úplné nefungování produktu spoleènosti DexCom, služby spoleènosti DexCom nebo softwarové aplikace, (2) poškodit data uživatele nebo (3) zpùsobit pøiøazení nepøesných dat k uživateli nebo zpùsobit nepøesné zobrazení èi analýzu dat uživatele.

4.7 Jaká práva máte v souvislosti se službami spoleènosti DexCom a softwarovými aplikacemi? Vyjádøením souhlasu s touto dohodou a pokud budete dodržovat podmínky této dohody, dokud jedna ze stran platnost této dohody neukonèí, spoleènost DexCom vám udìluje osobní, omezené a nevýluèné právo používat (a) naši webovou stránku k osobním, nekomerèním úèelùm, (b) datové služby dle úèelu jejich používání popsaného na pøíslušné stránce naší webové stránky nebo v materiálech poskytnutých prostøednictvím datových služeb, a (c) softwarové aplikace dle úèelu jejich používání popsaného na pøíslušné stránce naší webové stránky, v softwarové aplikaci nebo materiálech, které poskytujeme se softwarovou aplikací nebo produkty spoleènosti DexCom, se kterými je softwarová aplikace kompatibilní, nebo pro nì, a to vždy v souladu s podmínkami této dohody. Spoleènost DexCom a tøetí strany, od kterých licencujeme urèité technologie („poskytovatelé licence“), vlastní všechna práva, nároky a podíly na službách spoleènosti DexCom a softwarových aplikacích; informacích, dílech a dalším obsahu dostupném prostøednictvím nebo v rámci služeb spoleènosti DexCom a softwarových aplikací; procesech, metodologiích, dokumentech a dalších materiálech, které používáme k zajištìní služeb spoleènosti DexCom a softwarových aplikací nebo které vám poskytujeme v souvislosti s používáním produktù spoleènosti DexCom, služeb spoleènosti DexCom nebo softwarových aplikací; a na všech patentech, autorských právech, ochranných známkách, obchodních tajemstvích a dalších právech jakékoli povahy, jež jakýmkoli zpùsobem vyvstávají z nebo v souvislosti s produkty spoleènosti DexCom, službami spoleènosti DexCom a softwarovými aplikacemi („práva na duševní vlastnictví“). Na produkty spoleènosti DexCom, služby spoleènosti DexCom a softwarové aplikace se vztahují oznámení o právech na duševní vlastnictví poskytovaná spoleèností DexCom na naší webové stránce a musíte dodržovat všechny požadavky ve všech takových oznámeních. Všechna práva na duševní vlastnictví jsou vyhrazena spoleèností DexCom a jejími poskytovateli licence a žádná práva na duševní vlastnictví vám nejsou udìlena, s výjimkou uvedenou v této èásti 4.7. Ochranné známky, servisní znaèky, grafické prvky, loga, názvy a další symboly identifikující spoleènost DexCom, služby spoleènosti DexCom, produkty spoleènosti DexCom a softwarové aplikace a s nimi související prestiž jsou majetkem spoleènosti DexCom a jejích poskytovatelù licence. Nesmíte odstranit ani upravit žádné oznámení poskytované spoleèností DexCom nebo ve spojení s produkty spoleènosti DexCom, službami spoleènosti DexCom nebo softwarovými aplikacemi.

4.8 Jaké požadavky tøetích stran musíte dodržovat? Produkty spoleènosti DexCom, služby spoleènosti DexCom a softwarové aplikace mohou zahrnovat software, data nebo jiné položky, na které máme licenci od tøetích stran. Na vaše používání takových položek tøetích stran se vztahují ustanovení této dohody, pokud pøíslušný poskytovatel licence nevyžaduje jinak. Musíte dodržovat všechna další licenèní ustanovení požadovaná dodavateli takových položek tøetích stran, která jsou uvedena na naší webové stránce nebo která vám jinak poskytujeme èi zpøístupòujeme, protože je èas od èasu upravujeme. Verze takových licenèních ustanovení, která souvisí s používáním takových položek, je zaèlenìna a je souèástí této dohody.

4.9 Jakého vìku musíte dosáhnout, abyste mohli služby spoleènosti DexCom nebo softwarové aplikace používat? Souhlasem s touto dohodou potvrzujete, že jste dosáhli vìku osmnácti (18) let a že jste právnì zpùsobilí tuto dohodu uzavøít.

4.10 Mùžete používat software nebo zaøízení tøetích stran spolu s produkty spoleènosti DexCom, službami spoleènosti DexCom nebo softwarovými aplikacemi? Spoleènost DexCom nepodporuje, nedoporuèuje ani neschvaluje žádný software ani zaøízení tøetích stran pro používání s produkty spoleènosti DexCom, službami spoleènosti DexCom nebo softwarovými aplikacemi. Jakékoli používání takového softwaru nebo zaøízení tøetích stran je výhradnì na vaše vlastní riziko. Neneseme žádnou odpovìdnost ani závazky v souvislosti s používáním takového softwaru nebo zaøízení tøetích stran, jako je napøíklad poškození vašich produktù spoleènosti DexCom nebo problémy, nepøesnosti nebo poruchy produktù spoleènosti DexCom, služeb spoleènosti DexCom nebo softwarových aplikací vznikající z takového použití.

4.11 Jaká další omezení se vztahují na používání služeb spoleènosti DexCom a softwarových aplikací? Nebudete ani žádné osobì pod vaším dohledem nedovolíte provádìt ani se pokoušet provádìt následující èinnosti:

 • používat služby spoleènosti DexCom nebo softwarové aplikace k poškození, vyhrožování nebo obtìžování jakékoli osoby nebo organizace,
 • používat produkty spoleènosti DexCom, služby spoleènosti DexCom nebo softwarové aplikace ke komerèním úèelùm èi prospìchu tøetích stran,
 • používat ani se pokoušet používat žádné neoprávnìné prostøedky k úpravì, pøesmìrování nebo získání pøístupu ke službám spoleènosti DexCom,
 • poškozovat, zakazovat, pøetìžovat, zasahovat nebo narušovat služby spoleènosti DexCom (nebo jakékoli sítì èi zaøízení související se službou spoleènosti DexCom),
 • povolovat neoprávnìným aplikacím tøetích stran pøístup k produktùm spoleènosti DexCom nebo službám spoleènosti DexCom nebo spolupracovat s jakoukoli softwarovou aplikací,
 • sdílet heslo svého úètu nebo jinak opravòovat tøetí strany k pøístupu nebo používání služeb spoleènosti DexCom èi softwarových aplikací vaším jménem, pokud k tomu neposkytneme schválený mechanismus,
 • sublicencovat nebo pøedávat jakákoli vaše práva v rámci této dohody,
 • mìnit, kopírovat nebo vytváøet odvozená díla na základì jakýchkoli služeb spoleènosti DexCom nebo softwarových aplikací,
 • provádìt operace reverzního inženýrství nebo odvozovat zdrojový kód pro jakýkoli produkt spoleènosti DexCom, službu spoleènosti DexCom nebo softwarovou aplikaci, které vám nejsou poskytnuty v podobì zdrojového kódu, pokud toto omezení není v rozporu s pøíslušným zákonem,
 • vytváøet internetové „odkazy“ na nebo z jakékoli služby spoleènosti DexCom ani „rámovat“ èi „zrcadlit“ jakýkoli obsah, který tvoøí èást kterékoli služby spoleènosti DexCom nebo softwarové aplikace,
 • používat jakékoli automatizované procesy nebo služby (jako jsou boty, pavouci nebo pravidelné zachycování informací) k pøístupu nebo používání jakýchkoli služeb spoleènosti DexCom èi softwarových aplikací nebo ke kopírování èi vymazání dat z jakéhokoli produktu spoleènosti DexCom, služby nebo softwarové aplikace spoleènosti DexCom,
 • jinak používat jakékoli produkty spoleènosti DexCom, služby spoleènosti DexCom nebo softwarové aplikace zpùsobem, který pøesahuje rámec používání dovolený vám touto dohodou nebo popsaný v jakémkoli oznaèení produktu spoleènosti DexCom,
 • používat nepovolený software nebo hardware k pøístupu k jakémukoli produktu spoleènosti DexCom, službì spoleènosti DexCom nebo softwarové aplikaci za úèelem zmìny jakéhokoli produktu spoleènosti DexCom, služby spoleènosti DexCom nebo softwarové aplikace nedovoleným zpùsobem (napø. prostøednictvím neoprávnìných oprav, neoprávnìných upgradù nebo neoprávnìného stahování).

4.12 Co se mùže stát, pokud produkt, službu nebo softwarovou aplikaci spoleènosti DexCom použijete nesprávnì? Zneužití produktu spoleènosti DexCom, služby spoleènosti DexCom nebo softwarové aplikace, nesprávný pøístup k nim nebo k informacím, které zpracovávají a pøenášejí, nebo provedení jiné nedovolené akce mùže uživatele (nebo jejich data uživatele) ohrozit a zpùsobit poruchu produktu, služby nebo softwarové aplikace spoleènosti DexCom èi jinak zabránit nebo znemožnit øádné a zamýšlené použití produktu, služby spoleènosti DexCom nebo softwarové aplikace. V souladu s tím je takové nesprávné použití zakázáno. Takové nesprávné použití zahrnuje mimo jiné „porušení“ produktu spoleènosti DexCom, což znamená neoprávnìné odstranìní omezení týkajících se produktu spoleènosti DexCom za jakýmkoli úèelem, vèetnì povolení instalace nedovoleného softwaru nebo získání dat z takového produktu spoleènosti DexCom. Kromì toho „porušení“ chytrého zaøízení používaného ve spojení s jakoukoli softwarovou aplikací, produktem spoleènosti DexCom nebo službou spoleènosti DexCom mùže uživatele (nebo jejich uživatelská data) ohrozit èi jinak zabránit nebo znemožnit øádné a zamýšlené použití softwarové aplikace, produktu spoleènosti DexCom nebo služby spoleènosti DexCom.

4.13 Co se stane, pokud nejsou služby spoleènosti DexCom nebo softwarové aplikace dostupné? Služby spoleènosti DexCom a softwarové aplikace mohou být pøerušeny nebo nemusí být k dispozici. Pokud k tomu dojde, je nutné se pøi sledování zdravotního stavu uživatele nebo uživatele pøedepsaného zaøízení spolehnout na pøímé použití zaøízení uživatele.

4.14 Co se stane, pokud spoleènosti DexCom poskytnete zpìtnou vazbu? Mùžete nám poskytnout písemné nebo ústní hodnocení, návrhy, pøipomínky èi jinou zpìtnou vazbu související se službami spoleènosti DexCom, softwarovými aplikacemi, produkty spoleènosti DexCom, zaøízeními uživatele nebo jinými pøíležitostmi pro aktuální nebo budoucí aktivity („zpìtná vazba“). Poskytnutím zpìtné vazby nám udìlujete celosvìtové, nevýluèné, neomezené, trvalé, neodvolatelné (z žádného dùvodu) právo využívat tuto zpìtnou vazbu bez poplatkù, zpùsobem, jaký si vybereme, vèetnì jejího využití prostøednictvím tøetích stran, bez jakýchkoli závazkù vùèi vám v souvislosti s odmìnami, pøipisováním, ziskem nebo jinak. Mùžete nám poskytnout pouze zpìtnou vazbu, k níž máte oprávnìní poskytnout nám oprávnìní uvedená v pøedchozí vìtì.

4.15 Nákupem, registrací nebo používáním produktù spoleènosti DexCom, služeb spoleènosti DexCom nebo softwarových aplikací vyjadøujete spoleènosti DexCom urèité záruky. Prohlašujete, zaruèujete se a souhlasíte s tím, že všechny informace, které nám poskytnete, budou pravdivé, pøesné, aktuální a úplné, a že budete služby spoleènosti DexCom, produkty spoleènosti DexCom a softwarové aplikace používat pouze k osobnímu prospìchu pøíslušného uživatele nebo uživatele pøedepsaného zaøízení v souladu s touto dohodou.

4.16 Spoleènost DexCom nenese odpovìdnost za záležitosti tøetích stran. Bez omezení ustanovení v této dohodì nebo rozšiøování povinností spoleènosti DexCom není spoleènost DexCom odpovìdná za výpadky nebo vady napájení, telekomunikaèních služeb, poèítaèù, chytrých zaøízení, softwaru tøetích stran ani žádné jiné události, které nejsou pod pøímou kontrolou spoleènosti DexCom.

5. Pozastavení a ukonèení služeb spoleènosti DexCom

5.1 Mùže spoleènost DexCom pozastavit nebo ukonèit služby spoleènosti DexCom nebo softwarové aplikace? Spoleènost DexCom mùže pozastavit nebo ukonèit jakoukoli službu spoleènosti DexCom nebo softwarovou aplikaci nebo pozastavit èi ukonèit vaše právo používat službu spoleènosti DexCom nebo softwarovou aplikaci, pokud se tak rozhodne z rozumného dùvodu. Napøíklad mùžeme pozastavit nebo ukonèit službu spoleènosti DexCom nebo softwarovou aplikaci, pokud jste porušili, nebo pokud se mùžeme z pádného dùvodu domnívat, že jste porušili tuto dohodu nebo v souvislosti s jakoukoli událostí èi právním vývojem mimo naši kontrolu, který brání nebo znemožòuje naši schopnost poskytovat jakoukoli službu spoleènosti DexCom nebo softwarovou aplikaci. Do pøijatelné míry vás alespoò dvacet ètyøi (24) hodin pøed pozastavením nebo ukonèením upozorníme.  Pokud však tuto dohodu (vèetnì použití jakýchkoli zdrojù spoleènosti DexCom, které pøesahuje nebo obchází pøijatelná omezení spoleènosti DexCom, napøíklad pøístup, volání nebo jiné použití jakéhokoli programovacího rozhraní aplikace èi serverových prostøedkù, které spoleènost DexCom zpøístupòuje) fyzicky porušíte, mùžeme vaše právo používat jakoukoli službu spoleènosti DexCom nebo softwarovou aplikaci okamžitì pozastavit nebo ukonèit. Kromì toho nemáme žádnou povinnost podporovat jakoukoliv verzi produktu spoleènosti DexCom, služby spoleènosti DexCom nebo softwarové aplikace, jakmile bude vydána nová verze takového produktu spoleènosti DexCom, služby spoleènosti DexCom nebo softwarové aplikace.

5.2 Mùžete ukonèit používání služeb spoleènosti DexCom nebo používání softwarových aplikací? Své používání jakýchkoli služeb spoleènosti DexCom mùžete kdykoli ukonèit, a to tak, že službu pøestanete využívat. Své používání jakékoli softwarové aplikace mùžete ukonèit odstranìním aplikace z chytrého zaøízení, odebráním z poèítaèe se systémem Windows® pomocí postupu odebrání pro daný operaèní systém nebo jejím odebráním z poèítaèe Apple® stažením odinstalaèního programu z naší webové stránky. Nejste povinni pokraèovat v používání jakýchkoli datových služeb nebo softwarových aplikací, a už jejich používání ukonèíte èi nikoli.

5.3 Co se stane, pokud dojde k ukonèení používání služby spoleènosti DexCom? Pokud je používání služby spoleènosti DexCom nebo softwarové aplikace z jakéhokoli dùvodu ukonèeno, (a) mùžeme si ponechat všechny vaše osobní údaje (definované v zásadách ochrany osobních údajù) související s vaším používáním produktu spoleènosti DexCom, softwarové aplikace nebo služby spoleènosti DexCom, ke které jste se registrovali, v souladu s vaším právem na podání žádosti o vymazání takových osobních údajù dle pøíslušného zákona nebo jinak ustanoveným v zásadách ochrany osobních údajù, (b) vaše práva na používání služby spoleènosti DexCom nebo softwarové aplikace budou ukonèena a (c) èásti 1, 4.2 (pouze poslední vìta), 4.9, 4.11, 4.14, 4.15, 4.16, 5.3 a 6-15 budou i po ukonèení používání platit a nadále se budou na jednotlivé strany, jež dohodu uzavøely, vztahovat. Pokud svùj úèet pozdìji znovu aktivujete a pokud jsme uchovali vaše osobní údaje, znovu vaše údaje pøiøadíme k reaktivovanému úètu, pokud to bude možné, za pøedpokladu, že nám poskytnete pøíslušné informace, které nás opravòují pøiøazení provést. Bez ohledu na výše uvedené platí, že pokud bude vaše používání softwarové aplikace nebo služby spoleènosti DexCom z jakéhokoli dùvodu ukonèeno, mùžeme, bez jakýchkoli závazkù vùèi vám nebo tøetím stranám, okamžitì deaktivovat nebo smazat vaše uživatelské jméno, heslo a úèet a také všechny související materiály (vèetnì osobních údajù), a to bez jakéhokoli závazku poskytovat jakýkoli další pøístup k tìmto materiálùm.

6. Spory a rozhodné právo

6.1 Jak jsou dle této dohody øešeny spory? Spory vycházející z nebo v souvislosti s touto dohodou nebo vaším používáním jakékoli služby spoleènosti DexCom, produktu spoleènosti DexCom nebo softwarové aplikace budou øešeny výhradnì u soudù v Londýnì (Anglie) a vy i spoleènost DexCom vyjadøujete svùj neodvolatelný souhlas s jurisdikcí pro soukromé spory a záležitosti a místem konání soudù v Londýnì (Anglie) pro øešení všech takových sporù.

6.2 Jakým zákonem se tato dohoda øídí? Tato dohoda (vèetnì jakýchkoli nárokù nebo sporù jakékoli povahy vycházejících z této dohody nebo v souvislosti s ní) se øídí a bude vykládána v souladu s interními zákony Anglie a Walesu týkajícími se smluv uzavøených a realizovaných v Anglii a Walesu, s výjimkou principù volby zákona nebo støetu zákonù.

6.3 Oznámení o sporu. Pokud dojde ke vzniku sporu v souvislosti s touto dohodou, navrhující strana musí druhou stranu o sporu písemnì informovat, vèetnì popisu skuteèností, které ke vzniku sporu vedly, a vyrovnání požadovaného navrhující stranou. Takové oznámení vám zašleme na vaši e-mailovou adresu. Vy mùžete takové oznámení spoleènosti DexCom zaslat poštou na následující adresu: General Counsel, DexCom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, United States.

6.4 Spravedlivé vyrovnání. Jakékoli porušení práv na duševní vlastnictví nebo oborové vlastnictví jedné strany zpùsobí stranì, jež dohodu neporušila, nenapravitelné škody, pro které je finanèní vyrovnání nedostaèující, a strana, které dohodu neporušila, je oprávnìna požadovat doèasné, pøedbìžné a trvalé nápravné soudní naøízení a speciální vykonávání, bez dluhopisù nebo jiných cenných papírù, nebo v pøípadì potøeby pouze s minimálními dluhopisy èi jinými cennými papíry.

7. Žádné záruky

7.1 POKUD TO NENÍ V ROZPORU S PØÍSLUŠNÝM ZÁKONEM A S VÝJIMKOU JAKÉKOLI OMEZENÉ ZÁRUKY ZAHRNUTÉ V PØÍSLUŠNÉM OZNAÈENÍ PRODUKTÙ SPOLEÈNOSTI DEXCOM JSOU PRODUKTY SPOLEÈNOSTI DEXCOM, SLUŽBY SPOLEÈNOSTI DEXCOM A SOFTWAROVÉ APLIKACE POSKYTOVÁNY VE STAVU „JAK JSOU“ A NA ZÁKLADÌ AKTUÁLNÍ DOSTUPNOSTI, A TO BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VYJÁDØENÉ NEBO NEPØÍMÉ, A VY PRODUKTY SPOLEÈNOSTI DEXCOM, SLUŽBY SPOLEÈNOSTI DEXCOM A SOFTWAROVÉ APLIKACE POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO.

7.2 POKUD TAKOVÉ OMEZENÍ NENÍ V ROZPORU S PØÍSLUŠNÝM ZÁKONEM, SPOLEÈNOST DEXCOM ODMÍTÁ JAKÉKOLI NEPØÍMÉ ZÁRUKY, VÈETNÌ JAKÝCHKOLI NEPØÍMÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚÈEL NEBO ZÁRUK POUŽÍVÁNÍ, SKRYTÉHO POUŽÍVÁNÍ, PØESNOSTI, FUNKÈNOSTI, SOULADU S DOKUMENTACÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV. SPOLEÈNOST DEXCOM ODMÍTÁ, A TATO DOHODA NEOBSAHUJE, USTANOVENÍ ÚMLUVY ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODÙ TÝKAJÍCÍ SE SMLUV PRO MEZINÁRODNÍ PRODEJ ZBOŽÍ A JAKÁKOLI DALŠÍ USTANOVENÍ NEPØÍMO UVEDENÁ V TÉTO DOHODÌ, POKUD NEBYLA ODMÍTNUTA.

7.3 SPOLEÈNOST DEXCOM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE PRODUKTY SPOLEÈNOSTI DEXCOM, SLUŽBY SPOLEÈNOSTI DEXCOM, SOFTWAROVÉ APLIKACE NEBO DATA ÈI VÝKAZY POSKYTOVANÉ SPOLEÈNOSTÍ DEXCOM BUDOU SPLÒOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE JE BUDE MOŽNÉ ZÍSKAT, BEZ PØERUŠENÍ, VÈAS, BEZPEÈNÌ A BEZ CHYB ANI ŽE VŠECHNY CHYBY BUDOU OPRAVENY.

7.4 SPOLEÈNOST DEXCOM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE VÝSLEDKÙ, KTERÉ JE MOŽNÉ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTÙ SPOLEÈNOSTI DEXCOM, SLUŽEB SPOLEÈNOSTI DEXCOM NEBO SOFTWAROVÝCH APLIKACÍ ZÍSKAT.

7.5 SPOLEÈNOST DEXCOM NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKY NA ZAØÍZENÍ, CHYTRÁ ZAØÍZENÍ, SOFTWARE, SLUŽBY NEBO DATA TØETÍ STRANY, KTERÉ MÙŽETE POUŽÍVAT VE SPOJENÍ S JAKÝMKOLI PRODUKTEM SPOLEÈNOSTI DEXCOM, SOFTWAROVOU APLIKACÍ NEBO SLUŽBOU SPOLEÈNOSTI DEXCOM, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE TAKOVÁ POLOŽKA TØETÍ STRANY POPSÁNA NEBO DOSTUPNÁ NEBO JE MOŽNÉ JI PØIPOJIT PROSTØEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI PRODUKTU SPOLEÈNOSTI DEXCOM, SOFTWAROVÉ APLIKACE NEBO SLUŽBY SPOLEÈNOSTI DEXCOM.

7.6 ŽÁDNÉ INFORMACE ANI SDÌLENÍ, A V ÚSTNÍ, NEBO PÍSEMNÉ PODOBÌ, ZÍSKANÉ OD NEBO PROSTØEDNICTVÍM SPOLEÈNOSTI DEXCOM, PRODUKTÙ SPOLEÈNOSTI DEXCOM, SLUŽEB SPOLEÈNOSTI DEXCOM NEBO SOFTWAROVÝCH APLIKACÍ, NEVYTVÁØÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY ZAHRNUTÉ V PØÍSLUŠNÉM OZNAÈENÍ PRODUKTU SPOLEÈNOSTI DEXCOM.

7.7 SPOLEÈNOST DEXCOM NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA PØESNOST ŽÁDNÉHO ZAØÍZENÍ UŽIVATELE A DATA UŽIVATELE ODESLANÁ Z JAKÉHOKOLI ZAØÍZENÍ UŽIVATELE A PØIJATÁ SPOLEÈNOSTÍ DEXCOM JSOU UŽIVATELÙM POSKYTOVÁNA VE STAVU „JAK JSOU“. SPOLEÈNOST DEXCOM NEPØIJÍMÁ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE VYTVOØÍ NEBO ZAHRNE JAKÉKOLI DALŠÍ PRVKY NEBO FUNKCE PRO PRODUKTY SPOLEÈNOSTI DEXCOM, SLUŽBY SPOLEÈNOSTI DEXCOM NEBO SOFTWAROVÉ APLIKACE.

8. Omezení odpovìdnosti a vaše povinnosti

8.1 DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRY POVOLENÉ PØÍSLUŠNÝM ZÁKONEM NEMAJÍ POBOÈKY SPOLEÈNOSTI DEXCOM, POSKYTOVATELÉ LICENCE, DODAVATELÉ ANI JINÉ TØETÍ STRANY, SE KTERÝMI JE SPOLEÈNOST DEXCOM VE SMLUVNÍM VZTAHU (VÈETNÌ JEJICH ÈINITELÙ, ØEDITELÙ, ZAMÌSTNANCÙ, PORADCÙ A ZÁSTUPCÙ) ŽÁDNOU ODPOVÌDNOST VZNIKAJÍCÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI S PRODUKTY SPOLEÈNOSTI DEXCOM, SLUŽBAMI SPOLEÈNOSTI DEXCOM, SOFTWAROVÝMI APLIKACEMI NEBO TOUTO DOHODOU, A UŽ Z HLEDISKA PØÍMÝCH NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH TYPÙ ŠKOD.

8.2 POKUD TOTO OMEZENÍ NENÍ V ROZPORU S PØÍSLUŠNÝM ZÁKONEM, SPOLEÈNOST DEXCOM ANI JEJÍ POBOÈKY A JEJICH ÈINITELÉ, ØEDITELÉ, ZAMÌSTNANCI, ZÁSTUPCI NEBO DODAVATELÉ (SOUHRNNÌ OZNAÈOVANÍ JAKO „STRANY SPOLEÈNOSTI DEXCOM“) NEMAJÍ ŽÁDNOU ODPOVÌDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY V DÙSLEDKU POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT PRODUKTY SPOLEÈNOSTI DEXCOM, SLUŽBY SPOLEÈNOST DEXCOM NEBO SOFTWAROVÉ APLIKACE.

8.3 POKUD TOTO OMEZENÍ NENÍ V ROZPORU S PØÍSLUŠNÝM ZÁKONEM, ŽÁDNÁ ZE STRAN SPOLEÈNOSTI DEXCOM NEBUDE ODPOVÌDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ, NEPØEDVÍDATELNÉ, NEPØÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, REPRESIVNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY NEBO ŠKODY V DÙSLEDKU ZTRÁTY DAT ÈI NARUŠENÍ PODNIKÁNÍ, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE NÁROK ZALOŽEN NA ZÁRUCE, SMLOUVÌ, ÚJMÌ (VÈETNÌ NEDBALOSTI), PØÍSNÉ ODPOVÌDNOSTI NEBO JAKÉKOLI JINÉ ZÁKONNÉ TEORII, I KDYŽ SPOLEÈNOST DEXCOM, JEJÍ POBOÈKY NEBO OSOBA PØIDRUŽENÁ KE KTERÉKOLI Z UVEDENÝCH STRAN BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI VZNIKU ŠKOD VYLOUÈENÝCH V TÉTO ÈÁSTI 8, A I KDYŽ TAKOVÉ VYLOUÈENÍ ZPÙSOBILO SELHÁNÍ TÉTO DOHODY NEBO JAKÉHOKOLI NÁPRAVNÉHO OPATØENÍ V PLNÌNÍ ZÁKLADNÍHO ÚÈELU.

8.4 POKUD TOTO OMEZENÍ NENÍ V ROZPORU S PØÍSLUŠNÝM ZÁKONEM, ŽÁDNÁ ZE STRAN SPOLEÈNOSTI DEXCOM NENESE ŽÁDNOU ODPOVÌDNOST ZA CELKOVÉ ŠKODY PRO VŠECHNY NÁROKY V SOUVISLOSTI S TOUTO DOHODOU, PRODUKTY SPOLEÈNOSTI DEXCOM, SLUŽBAMI SPOLEÈNOSTI DEXCOM A/NEBO SOFTWAROVÝMI APLIKACEMI, POKUD JE CELKOVÁ ÈÁSTKA VYŠŠÍ NEŽ 500 EUR.

8.5 POKUD TOTO VYLOUÈENÍ NEBO OMEZENÍ NENÍ V ROZPORU S PØÍSLUŠNÝM ZÁKONEM, ŽÁDNÁ ZE STRAN SPOLEÈNOSTI DEXCOM NENESE ODPOVÌDNOST ZA AKCE NEBO OPOMENUTÍ UŽIVATELE NEBO JAKÉKOLI TØETÍ STRANY.

8.6 NÌKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUÈENÍ URÈITÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ ÈI VYLOUÈENÍ ODPOVÌDNOSTI ZA URÈITÉ ŠKODY. V SOULADU S TÍMTO USTANOVENÍM PRO VÁS NEMUSÍ NÌKTERÁ VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ÈI VYLOUÈENÍ ODPOVÌDNOSTI PLATIT A MÙŽETE MÍT URÈITÁ DALŠÍ PRÁVA. DO MÍRY, DO KTERÉ NESMÍME, DLE PØÍSLUŠNÉHO ZÁKONA, VYLOUÈIT ŽÁDNOU NEPØÍMOU ZÁRUKU ANI OMEZIT NAŠI ODPOVÌDNOST, JE PØEDMÌT A DOBA TRVÁNÍ TAKOVÉ ZÁRUKY A MÍRA NAŠÍ ODPOVÌDNOSTI MINIMÁLNÍ DLE TAKOVÉHO PØÍSLUŠNÉHO ZÁKONA A TATO DOHODA BUDE POVAŽOVÁNA ZA UPRAVENOU DLE MINIMÁLNÍ MÍRY NUTNÉ K DODRŽENÍ TAKOVÉHO PØÍSLUŠNÉHO ZÁKONA.

8.7 Nic v této èásti 8 není zamýšleno jako omezení nebo vylouèení odpovìdnosti, pokud je taková odpovìdnost povinná dle pøíslušného zákona a vzniká z následujících pøíèin: (a) smrt nebo zranìní, ke kterým došlo pøímo kvùli úmyslu nebo nedbalosti èi opomenutí spoleènosti DexCom nebo kteréhokoli z jejích zamìstnancù èi zástupcù; (b) jakékoli podvodné zkreslování ze strany spoleènosti DexCom; (c) jakékoli porušení zásadních smluvních povinností; nebo (d) jakékoli úmyslné nevhodné jednání ze strany spoleènosti DexCom.

8.8 Vaše povinnosti. Pokud to není v rozporu s pøíslušným zákonem, souhlasíte s tím, že odškodníte a ochráníte spoleènost DexCom, naše poboèky, poskytovatele licence, dodavatele a další smluvní strany (vèetnì jejich èinitelù, øeditelù, zamìstnancù, poradcù a zástupcù) v pøípadì jakýchkoli nárokù tøetích stran, odpovìdností, škod, nákladù, výdajù, poplatkù (vèetnì pøimìøených plateb pro právní zástupce a nákladù na soudní øízení), které mohou tyto strany utrpìt v dùsledku (1) informací, které poskytnete, zašlete nebo pøedáte prostøednictvím služeb spoleènosti DexCom nebo softwarových aplikací, (2) vašeho používání produktù DexCom, služeb spoleènosti DexCom nebo softwarových aplikací v rozporu s touto dohodou, nebo (3) vašeho porušení jakýchkoli práv jiných soukromých nebo právnických osob.

9. Oznámení.

Pokud není jinde v této dohodì uvedeno jinak, jakékoli oznámení týkající se této dohody vám zašleme na vámi poskytnutou e-mailovou adresu. Vy mùžete takové oznámení spoleènosti DexCom zaslat poštou na následující adresu: General Counsel, DexCom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, United States.

Služby spoleènosti DexCom jsou zajišovány uvedenou spoleèností:

DexCom, Inc.

Registrovaná adresa:       6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, United States

Sídlo firmy:         6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, United States

E-mailová adresa:             Legal@dexcom.com

DIÈ:                      33-0857544

10. Dìlitelnost.

Pokud kterýkoli soud urèí, že je kterékoli ustanovení této dohody narušené, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení upraveno do minimální míry nutné k dosažení úèinnosti, platnosti a vymahatelnosti, pøièemž pùvodní úmysly stran budou do maximální možné míry zachovány a ostatní ustanovení této dohody zùstanou plnì platná a úèinná a vymahatelná dle jejich podmínek.

11. Pøevedení.

Celou tuto dohodu nebo její èásti mùžeme kdykoli pøevést. O této skuteènosti vás budeme informovat (prostøednictvím pøíspìvku na naší webové stránce). Vy tuto dohodu pøevést nesmíte, stejnì tak nesmíte pøedat práva na používání služeb spoleènosti DexCom ani softwarových aplikací.

12. Omezení vývozu.

Na softwarové aplikace se mohou vztahovat americké zákony na omezení vývozu (USA). V dùsledku toho potvrzujete, zaruèujete se a souhlasíte s tím, že (a) se nenacházíte ani nejste obyvatelem ani obèanem kterékoli zemì, na kterou Spojené státy americké uvalily embargo èi jiná omezení, nebo jakékoli zemì, která byla vládou USA oznaèena jako zemì „podporující terorismus“ (další informace získáte zde) a že (b) nejste na žádném seznamu USA týkajícím se koncových uživatelù s omezenými možnostmi (napøíklad vèetnì seznamu „speciálnì vybraných národností“, který najdete zde).

13. Podmínky týkající se konkrétnì spoleènosti Apple.

Kromì výše uvedeného a bez ohledu na cokoli rozporu se zde uvedeným platí následující ustanovení týkající se používání jakékoli verze jakékoli softwarové aplikace kompatibilní s operaèním systémem iOS spoleènosti Apple Inc. („Apple“). Spoleènosti Apple není stranou uzavírající tuto dohodu a nevlastní ani nenese odpovìdnost za žádné softwarové aplikace. Spoleènost Apple neposkytuje žádné záruky na žádné softwarové aplikace, s výjimkou vrácení ceny za nákup, pokud je to možné. Spoleènost Apple nenese odpovìdnost za údržbu ani jiné služby podpory pro jakoukoli softwarovou aplikaci a nenese odpovìdnost ani za žádné nároky, ztráty, odpovìdnosti, škody, náklady nebo výdaje v souvislosti s jakoukoli softwarovou aplikací, vèetnì nárokù na odpovìdnost tøetích stran, nárokù souvisejících s tím, že jakákoli softwarová aplikace nesplòuje pøíslušné zákonné nebo regulaèní požadavky, nárokù vycházejících z ochrany spotøebitele nebo podobné legislativy a nárokù týkajících se porušení práv na duševní vlastnictví. Jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se používání jakékoli softwarové aplikace, vèetnì práv na duševní vlastnictví, musí být pøedloženy nám, a to v souladu s pokyny v èásti 9 („Oznámení“). Licence, která vám zde byla udìlena, je omezena na nepøenosnou licenci na používání softwarové aplikace s produktem znaèky Apple, který je založen na operaèním systému iOS spoleènosti Apple a který je vámi vlastnìn a øízen, nebo jak je jinak dovoleno pravidly použití stanovenými v podmínkách používání služby App Store spoleènosti Apple. Kromì toho musíte dodržovat podmínky všech smluv tøetích stran, které se vás pøi používání jakékoli softwarové aplikace týkají, jako je napøíklad smlouva o bezdrátových datových službách. Spoleènost Apple a poboèky spoleènosti Apple jsou oprávnìné tøetí strany této dohody a vyjádøením vašeho souhlasu s podmínkami uvedenými v této dohodì získají právo (a bude se mít za to, že toto právo pøijaly) od vás coby oprávnìné tøetí strany vymáhat dodržování této dohody. Bez ohledu na výše uvedené naše právo ustanovit, odvolat nebo ukonèit platnost jakékoli verze, zøeknutí se nebo ustanovení v rámci této dohody není podmínìno souhlasem žádné tøetí strany.

14. Vztah; žádné oprávnìné tøetí strany.

Náš vztah s vámi je vztah s nezávislým smluvním partnerem a nic v této dohodì nevytváøí žádné zastoupení ani partnerství. S výjimkou poskytovatelù licence spoleènosti DexCom neexistují v souvislosti s touto dohodou žádné oprávnìné tøetí strany.

15. Úplná dohoda.

Tato dohoda je úplnou a koneènou dohodou mezi stranami týkající se produktù spoleènosti DexCom, služeb spoleènosti DexCom a softwarových aplikací. Nahrazuje všechny pøedchozí dohody nebo sdìlení mezi stranami. Mùže být upravena pouze tak, jak je popsáno v této dohodì (viz èást 2.1 „Mùže spoleènost DexCom podmínky této dohody zmìnit?“). Nedodržení uplatnìní nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení této dohody nezakládá zøeknutí se takového práva nebo ustanovení. Jednotlivé èásti této dohody jsou pojmenovány pouze z praktických dùvodù a nemají žádný právní ani smluvní dopad.