error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart


POLITYKA PRYWATNOŒCI SPÓ£KI DEXCOM


NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŒCI WCHODZI W ¯YCIE 14 WRZEŒNIA 2015 R. I ZASTÊPUJE POPRZEDNIE POLITYKI PRYWATNOŒCI SPÓ£KI DEXCOM.

Niniejsza Polityka prywatnoœci spó³ki DexCom, Inc. („Dexcom”) dotyczy witryny internetowej spó³ki Dexcom o adresie https://www.dexcom.com/ oraz stron i innych witryn, do których mo¿na uzyskaæ dostêp za poœrednictwem wspomnianej witryny, w tym w szczególnoœci DexCom Store (³¹cznie „Witryna”); aplikacji udostêpnianych przez nas do pobrania w Witrynie, witryny sklepu Apple® App Store, innych miejscach zwi¹zanych z dostawcami us³ug telefonii komórkowej lub w innych wskazanych przez nas miejscach, do których mo¿na uzyskaæ dostêp za poœrednictwem komputerów lub urz¹dzeñ mobilnych („Aplikacje”); Produktów Dexcom („Produkty”) i naszych us³ug zwi¹zanych z danymi, udostêpnionych w Internecie u¿ytkownikom Produktów lub Aplikacji Dexcom i zapewniaj¹cych i umo¿liwiaj¹cych dostêp do, gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, analizowanie lub przesy³anie danych wygenerowanych przez Produkt lub Aplikacjê Dexcom („Us³ugi zwi¹zane z danymi”); jak równie¿ wszystkie wiadomoœci poczty elektronicznej w formacie HTML przesy³ane przez nas, które zawieraj¹ ³¹cze do niniejszej Polityki prywatnoœci (³¹cznie, w³¹czaj¹c Witrynê, Aplikacje, Produkty, Us³ugi zwi¹zane z danymi, poczta elektroniczna, okreœlane jako „Produkty i us³ugi”).

Ka¿dego u¿ytkownika naszych Produktów i us³ug nazywamy „U¿ytkownikiem” lub zwracamy siê do niego, u¿ywaj¹c s³owa „Pañstwo”.    Niektóre Produkty Dexcom wydawane s¹ na receptê i mog¹ ich u¿ywaæ jedynie osoby, na które wystawiono receptê (osobê tak¹ nazywa siê „U¿ytkownikiem wyrobów wydawanych na receptê”). Niniejsza Polityka prywatnoœci podlega Regulaminowi spó³ki Dexcom.    Terminy pisane wielkimi literami, niezdefiniowane w niniejszej Polityce prywatnoœci maj¹ znaczenie przypisane im w Regulaminie spó³ki Dexcom.    Korzystaj¹c z Produktów lub Us³ug Dexcom przyjmuj¹ Pañstwo postanowienia niniejszej Polityki prywatnoœci.

Informacje otrzymywane przez nas

Dotycz¹ce Pañstwa informacje otrzymywane przez nas (które nazywamy ³¹cznie „Danymi osobowymi”) obejmuj¹ Dane rejestracyjne, Informacje zwrotne, Informacje dotycz¹ce Us³ug zwi¹zanych z danymi, Informacje dotycz¹ce u¿ytkowania oraz Informacje pochodne.

 • „Dane rejestracyjne” to informacje, które nale¿y podaæ, ¿eby dokonaæ rejestracji w Dexcom w zwi¹zku z u¿ytkowaniem Produktu lub Us³ugi Dexcom. Informacje te mog¹ obejmowaæ imiê i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne dane kontaktowe, jak równie¿ informacje dotycz¹ce u¿ytkowania Produktów i Us³ug Dexcom, w tym numer seryjny Urz¹dzenia U¿ytkownika.
 • „Informacje zwrotne” to informacje przekazywane w zwi¹zku z korzystaniem z Produktów i Us³ug Dexcom za poœrednictwem naszej Witryny, naszych Us³ug zwi¹zanych z danymi lub w inny sposób, dotycz¹ce Produktów i Us³ug Dexcom lub innych kwestii zwi¹zanych z nami i nasz¹ dzia³alnoœci¹, w³¹czaj¹c metadane zwi¹zane z tymi informacjami.
 • „Informacje dotycz¹ce us³ug zwi¹zanych z danymi” to informacje, które otrzymujemy i przesy³amy za poœrednictwem naszych Produktów i Us³ug, w tym: 
  • odczyty poziomu glukozy;
  • informacje zwi¹zane z ka¿dym odczytem poziomu glukozy, w tym data, godzina i identyfikator urz¹dzenia;
  • progi wprowadzone do Us³ug zwi¹zanych z danymi lub Aplikacji i powiadomienia wynikaj¹ce z progów;
  • wszelkie dane wygenerowane lub wykorzystywane przez Produkty Dexcom do stworzenia informacji dotycz¹cych Us³ug zwi¹zanych z danymi lub w inny sposób udostêpnione nam za poœrednictwem Produktu Dexcom nale¿¹cego do Pañstwa, jak dane wykorzystywane przez zespó³ wsparcia technicznego;
  • informacje przekazane przez Pañstwa lub dotycz¹ce Pañstwa przekazane przez inn¹ osobê wyznaczon¹ do otrzymywania Pañstwa Danych osobowych za poœrednictwem funkcji Produktu lub Us³ugi Dexcom (ka¿d¹ z takich osób nazywamy „Wyznaczonym odbiorc¹”).
 • „Informacje dotycz¹ce u¿ytkowania” obejmuj¹:
  • informacje przekazywane nam przez komputer, telefon komórkowy lub inne urz¹dzenie wykorzystywane w zwi¹zku z Produktami i Us³ugami Dexcom oraz informacje, jakie otrzymujemy z tych Produktów i Us³ug dotycz¹ce sposobu u¿ytkowania ich przez Pañstwa, w sk³ad których mog¹ wchodziæ adres IP i inne informacje dotycz¹ce Pañstwa komputera, us³ug internetowych, u¿ywanej przegl¹darki i czynnoœci wykonywanych podczas u¿ytkowania Produktów i Us³ug Dexcom, np. jak czêsto otwieraj¹ Pañstwo Aplikacje, Pañstwa ustawienia i inne czynnoœci zwi¹zane z u¿ytkowaniem elementów Produktów i Us³ug Dexcom; 
  • informacje otrzymywane przez nas w zwi¹zku z naszymi proœbami o komentarze lub informacje zwrotne dotycz¹ce osób trzecich;
  • informacje, jakie mo¿emy otrzymywaæ od reklamodawców i innych osób trzecich, kiedy klikaj¹ Pañstwo reklamy i ³¹cza do witryn zewnêtrznych w trakcie u¿ytkowania Produktów i Us³ug Dexcom, w tym odwiedzane strony, aktywnoœæ na nich oraz zakupy i inne transakcje ze wspomnianymi osobami trzecimi.
 • „Informacje pochodne” to informacje tworzone przez nas poprzez zestawianie i analizowanie czêœci lub wszystkich Pañstwa Danych osobowych.

Je¿eli którekolwiek z Danych osobowych opisanych powy¿ej nie ujawniaj¹ Pañstwa to¿samoœci lub nie s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z dan¹ osob¹, mo¿emy wykorzystaæ takie „Inne informacje” w dowolnym celu, chyba ¿e obowi¹zuj¹ce prawo nakazuje inaczej.    W przypadku, gdy obowi¹zuj¹ce przepisy prawa wymagaj¹ od nas traktowania Innych danych tak jak Danych osobowych, mo¿emy korzystaæ z nich i udostêpniaæ je do wszystkich celów, do jakich wykorzystujemy i ujawniamy Dane osobowe.

Prawa i obowi¹zki U¿ytkownika

 • Mog¹ Pañstwo aktualizowaæ Dane rejestracyjne w dowolnym momencie po zalogowaniu siê na Pañstwa konto w naszej Witrynie i zobowi¹zuj¹ siê Pañstwo do tego, by w czasie gdy Pañstwa konto bêdzie aktywne, Pañstwa Dane rejestracyjne by³y zawsze aktualne.
 • Jeœli chcieliby Pañstwo sprawdziæ, poprawiæ, zaktualizowaæ, zataiæ lub usun¹æ przekazane nam Dane osobowe, mog¹ Pañstwo zaktualizowaæ informacje przechowywane na Koncie u¿ytkownika lub naszej Witrynie, lub skontaktowaæ siê z nami pod adresem privacy@dexcom.com.    We wniosku prosimy o wyraŸne stwierdzenie, które Dane osobowe chcieliby Pañstwo zmieniæ, czy chcieliby Pañstwo, ¿eby Pañstwa Dane zosta³y zatajone w naszej bazie danych, lub przekazanie nam, jakie ograniczenia chcieliby Pañstwo wprowadziæ w kwestii wykorzystywania przez nas Pañstwa Danych osobowych.    Aby zapewniæ Pañstwu bezpieczeñstwo, mo¿emy rozpatrywaæ tylko wnioski dotycz¹ce Danych osobowych powi¹zanych z konkretnym adresem e-mail, z którego przychodzi do nas wniosek. Przed rozpatrzeniem Pañstwa wniosku konieczna mo¿e te¿ byæ weryfikacja Pañstwa to¿samoœci.    Postaramy siê rozpatrzyæ Pañstwa wniosek jak najszybciej. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e w celach ewidencyjnych lub po to, by zrealizowaæ transakcje, które Pañstwo rozpoczêli przed z³o¿eniem wniosku o zmianê b¹dŸ usuniêcie danych, mo¿emy zachowaæ pewne dane. W naszej bazie danych mog¹ pozostaæ pewne dane szcz¹tkowe i inne zapisy, których nie zostan¹ usuniête.
  • Nale¿y spe³niaæ warunki Umowy.
  • Nale¿y korzystaæ z Urz¹dzenia u¿ytkownika jedynie w sposób dozwolony przez Oznakowanie produktu Dexcom.
  • Je¿eli przekazuj¹ Pañstwo nam lub naszym us³ugodawcom jakiekolwiek Dane osobowe dotycz¹ce innych osób, oœwiadczaj¹ Pañstwo tym samym, ¿e maj¹ do tego prawo i zezwalaj¹ nam na wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejsz¹ Polityk¹ prywatnoœci.

Co robimy z otrzymywanymi informacjami

 • Dane rejestracyjne:  Dane rejestracyjne wykorzystujemy do zarz¹dzania Pañstwa kontem oraz Produktami i Us³ugami Dexcom w³aœciwymi dla Pañstwa, a tak¿e do innych celów opisanych poni¿ej. Adres e-mail s³u¿y nam równie¿ do kontaktowania siê z Pañstwem w kwestiach zwi¹zanych z Pañstwa kontem. Nie upubliczniamy ¿adnych Danych rejestracyjnych. Dane dotycz¹ce Konta u¿ytkownika i Dane rejestracyjne bêdziemy wykorzystywaæ do powi¹zania sposobu, w jaki korzystaj¹ Pañstwo z Us³ug i Aplikacji Dexcom ze sposobem u¿ytkowania Produktów Dexcom. Nasz personel œwiadcz¹cy Us³ugi Dexcom mo¿e mieæ dostêp do tych informacji.
 • Informacje zwrotne:  Mo¿emy wykorzystywaæ Informacje zwrotne i przekazywaæ je naszym klientom i osobom trzecim w postaci, w jakiej je otrzymaliœmy, jak równie¿ w postaci fragmentów, zestawieñ lub informacji anonimowych, ze wskazaniem Pañstwa jako Ÿród³a lub bez takiego wskazania. Mo¿emy równie¿ wykorzystywaæ Informacje zwrotne w reklamach, dzia³aniach marketingowych i innych komunikatach publicznych oraz relacjach biznesowych, jak równie¿ naszej wewnêtrznej korespondencji, w ka¿dym wypadku ze wskazaniem Pañstwa jako Ÿród³a lub bez takiego wskazania.
 • Informacje dotycz¹ce Us³ug zwi¹zanych z danymi:  Informacje dotycz¹ce Us³ug zwi¹zanych z danymi gromadzimy i przechowujemy na naszych serwerach, przetwarzamy je za pomoc¹ Us³ug zwi¹zanych z danymi i przekazujemy U¿ytkownikowi i Wyznaczonemu odbiorcy, w stosownych przypadkach. Mo¿emy wykorzystywaæ Informacje dotycz¹ce Us³ug zwi¹zanych z danymi w zwi¹zku ze œwiadczeniem przez nas Us³ug zwi¹zanych z danymi i w ramach naszej dzia³alnoœci, zarz¹dzania i opracowywania produktów, utrzymywania us³ug i zapewniania wsparcia. Mo¿emy usuwaæ dane identyfikuj¹ce Pañstwa z Informacji dotycz¹cych Us³ug zwi¹zanych z danymi, a takie dane pozbawione elementów pozwalaj¹cych na identyfikacjê mo¿emy wykorzystywaæ w celach biznesowych wedle uznania, np. do badañ i rozwoju, ulepszania produktów, w ramach dzia³alnoœci lub usprawniania procesów, w celach marketingowych; w tym wedle uznania mo¿emy ujawniaæ takie dane pozbawione elementów pozwalaj¹cych na identyfikacjê osobom trzecim w celu wykorzystania.
 • Informacje dotycz¹ce u¿ytkowania:  Gromadzimy Informacje dotycz¹ce u¿ytkowania i przechowujemy je na naszych serwerach, przetwarzamy z wykorzystaniem naszych systemów i analizujemy do celów biznesowych. Nie ujawniamy osobom trzecim ¿adnych Informacji dotycz¹cych u¿ytkowania, które mog¹ Pañstwa zidentyfikowaæ (chyba ¿e pozwala na to niniejsza Polityka prywatnoœci), ale mo¿emy usuwaæ dane pozwalaj¹ce na identyfikacjê Pañstwa z Informacji dotycz¹cych u¿ytkowania i mo¿emy wedle uznania ujawniaæ takie dane pozbawione elementów pozwalaj¹cych na identyfikacjê osobom trzecim w celu wykorzystania. 
 • Informacje pochodne:  Mo¿emy wykorzystywaæ Informacje pochodne do ustalenia informacji, w tym Ofert (zdefiniowanych w nastêpnej czêœci), które maj¹ zostaæ przes³ane Pañstwu, grupom docelowym lub zostaæ upublicznione oraz do naszych celów biznesowych zgodnych ze stosownymi postanowieniami niniejszej Polityki prywatnoœci.
 • Dane osobowe i Oferty:  Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem mo¿emy wykorzystywaæ Dane osobowe Pañstwa i Pañstwa ewentualnych Wyznaczonych odbiorców do ustalenia, jakie e-maile i powiadomienia przesy³aæ Pañstwu i Pañstwa ewentualnym Wyznaczonym odbiorcom, co obejmuje równie¿ e-maile i powiadomienia dotycz¹ce okazji zwi¹zanych z naszymi Produktami i Us³ugami (takie e-maile nazywamy „Ofertami”). Mog¹ Pañstwo zrezygnowaæ z otrzymywania Ofert, wysy³aj¹c nam wiadomoœæ na adres CustomerVoice@dexcom.com lub list na adres podany w czêœci „Dane kontaktowe” poni¿ej. W ten sam sposób mo¿na ponownie poprosiæ o przesy³anie Ofert.    Postaramy siê jak najszybciej rozpatrzyæ Pañstwa wniosek.    Nale¿y pamiêtaæ, ¿e je¿eli zrezygnuj¹ Pañstwo z otrzymywania od nas wiadomoœci o charakterze marketingowym, nadal mo¿emy przesy³aæ Pañstwu wa¿ne wiadomoœci o charakterze administracyjnym, z których nie mo¿na zrezygnowaæ. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem mo¿emy udostêpniæ Pañstwa adres e-mail lub inne Dane rejestracyjne osobom trzecim, z którymi zawarliœmy umowê w celu dostarczenia Pañstwu Ofert, które naszym zdaniem mog¹ Pañstwa zainteresowaæ.    Mog¹ Pañstwo zrezygnowaæ z udostêpniania przez nas w takim celu Pañstwa danych osobom trzecim za poœrednictwem e-maila przes³anego na adres CustomerVoice@dexcom.com lub listu wys³anego na adres podany w czêœci „Dane kontaktowe” poni¿ej.
 • Dane osobowe i korzystanie z produktów lub us³ug Dexcom:  Mo¿emy wykorzystywaæ Dane osobowe nale¿¹ce do Pañstwa i Pañstwa ewentualnych Wyznaczonych odbiorców, by dostosowaæ odpowiednio mo¿liwoœci zwi¹zane z korzystaniem z Produktów lub Us³ug Dexcom oraz zawartoœæ pokazywan¹ podczas korzystania z Produktów lub Us³ug Dexcom. Mo¿emy wykorzystywaæ Dane osobowe do zarz¹dzania naszymi Produktami i Us³ugami, w tym Witryn¹, by usprawniæ nasz¹ dzia³alnoœæ i dostarczaæ nowe witryny, produkty i funkcje us³ug oraz w inny sposób zarz¹dzaæ nasz¹ dzia³alnoœci¹, jednak nie ujawniaj¹c Pañstwa Danych rejestracyjnych, chyba ¿e bêdzie to konieczne do takich celów.
 • Inne osoby trzecie:  W toku zwyk³ego prowadzenia dzia³alnoœci bêdziemy udostêpniaæ Dane osobowe podmiotom, które zatrudniamy do œwiadczenia us³ug lub dzia³ania w naszym imieniu. Nie zezwalamy im na przechowywanie, wykorzystywanie ani ujawnianie Pañstwa Danych osobowych, chyba ¿e w celu œwiadczenia us³ug, które im zleciliœmy. Mo¿emy udostêpniaæ Pañstwa Dane osobowe innym podmiotom w zwi¹zku ze sprzeda¿¹, fuzj¹, nabyciem lub rozwi¹zaniem, w które zaanga¿owana bêdzie spó³ka Dexcom.
 • Egzekwowanie prawa i postêpowanie s¹dowe:  Wykorzystujemy i ujawniamy Dane osobowe, je¿eli wymaga tego od nas obowi¹zuj¹ce prawo, w tym prawa krajów niebêd¹cych Pañstwa krajem zamieszkania; mo¿emy te¿ ujawniaæ Dane osobowe na ¿¹danie organów œcigania lub agencji regulacyjnych, w tym w³adz publicznych i rz¹dowych spoza kraju Pañstwa zamieszkania, lub kiedy ustalimy, ¿e ujawnienie informacji bêdzie w³aœciwe w danej sytuacji. Mo¿emy wykorzystywaæ i ujawniaæ Dane osobowe, by chroniæ nasze prawa, prywatnoœæ, bezpieczeñstwo i w³asnoœæ, jak równie¿ prawa, prywatnoœæ, bezpieczeñstwo i w³asnoœæ naszych jednostek stowarzyszonych, Pañstwa i innych osób; by chroniæ nasze dzia³ania lub dzia³ania naszych jednostek stowarzyszonych; by egzekwowaæ niniejsz¹ Politykê prywatnoœci, a tak¿e by umo¿liwiæ sobie znalezienie dostêpnych œrodków naprawczych lub ograniczenie poniesionych szkód.
 • Usuwanie informacji pozwalaj¹cych na identyfikacjê klienta:  Mo¿emy usuwaæ informacje pozwalaj¹ce na identyfikacjê z Pañstwa Danych osobowych, a takie Dane pozbawione elementów pozwalaj¹cych na identyfikacjê mo¿emy wykorzystywaæ w dowolnym celu, chyba ¿e obowi¹zuj¹ce prawo nakazuje inaczej.
 • Inne sposoby wykorzystywania Danych:  Mo¿emy wykorzystywaæ Pañstwa Dane osobowe do celów innych ni¿ te, na które pozwala niniejsza Polityka prywatnoœci, jednak tylko po uzyskaniu Pañstwa zgody.

Informacje udostêpniane przez U¿ytkownika innym osobom

 • Nie mamy kontroli nad Wyznaczonymi odbiorcami. Chocia¿ Umowa ogranicza wykorzystanie Informacji dotycz¹cych us³ug zwi¹zanych z danymi, Wyznaczony odbiorca, który otrzyma takie informacje na Pañstwa temat, mo¿e je wykorzystaæ i udostêpniæ innym, naruszaj¹c warunki Umowy. Nie weryfikujemy przesy³anych przez Pañstwa danych kontaktowych Wyznaczonych odbiorców. Po przes³aniu nam takich danych kontaktowych, dopóki nie postanowi¹ Pañstwo, ¿e dana osoba przestaje byæ Wyznaczonym odbiorc¹, bêdziemy przesy³aæ Informacje dotycz¹ce Us³ug zwi¹zanych z danymi do podanego odbiorcy, a odpowiedzialnoœæ za poprawnoœæ tych informacji spoczywa na Pañstwu.
 • Wyznaczeni odbiorcy mog¹ udostêpniaæ Pañstwa Dane osobowe spó³ce Dexcom w celach zwi¹zanych z u¿ytkowaniem przez nich Produktów i Us³ug Dexcom, a my wykorzystamy takie Dane zgodnie z niniejsz¹ Polityk¹ prywatnoœci. Je¿eli Wyznaczeni odbiorcy dysponuj¹ Pañstwa Danymi osobowymi, niniejszym upowa¿niaj¹ ich Pañstwo do udostêpniania nam tych informacji wedle uznania ka¿dego z Wyznaczonych odbiorców.
 • Je¿eli udostêpni¹ Pañstwo Dane osobowe osobie trzeciej, w tym podmiotom, do których ³¹cza znajduj¹ siê w Witrynie, przestajemy mieæ kontrolê nad takimi Danymi i sposobem wykorzystania ich przez osoby trzecie. Powinni Pañstwo zapoznaæ siê z warunkami œwiadczenia us³ug, polityk¹ prywatnoœci i innymi postanowieniami obowi¹zuj¹cymi dla witryn ka¿dej osoby trzeciej, której udostêpniaj¹ Pañstwo swoje Dane osobowe.
 • Niektóre z naszych Aplikacji pozwalaj¹ U¿ytkownikowi udostêpniaæ odczyty poziomu glukozy i inne Dane osobowe aplikacji Apple Health i innym produktom podmiotów zewnêtrznych, które przechowuj¹ takie odczyty. Po udostêpnieniu przez Aplikacjê odczytów i innych Danych osobowych tracimy kontrolê nad takimi informacjami, ich wykorzystaniem i dostêpem do nich, powinni wiêc Pañstwo rozumieæ warunki u¿ytkowania wszystkich produktów innych firm i ich politykê prywatnoœci, zanim pozwol¹ Pañstwo naszej Aplikacji udostêpniæ Dane osobowe podmiotom zewnêtrznym lub ich produktom.

Pliki cookie i inne technologie

Je¿eli s¹ Pañstwo mieszkañcami Unii Europejskiej, prosimy odwiedziæ stronê Pliki cookie, gdzie znajduj¹ siê informacje dotycz¹ce sposobu, w jaki wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie pozwalaj¹ce na œledzenie w zwi¹zku z naszymi Produktami i Us³ugami.

Je¿eli s¹ Pañstwo mieszkañcami Stanów Zjednoczonych lub innej jurysdykcji poza granicami Unii Europejskiej, poni¿ej znajduje siê opis sposobu wykorzystywania przez nas plików cookie innych podobnych technologii w zwi¹zku z naszymi Produktami i Us³ugami.

 • Pliki cookie:    Pliki cookie to informacje przechowywane bezpoœrednio w komputerze, z którego Pañstwo korzystaj¹.    Pozwalaj¹ nam one gromadziæ takie dane, jak rodzaj przegl¹darki, czas spêdzony na korzystaniu z Us³ug, odwiedzone strony, preferencje jêzykowe i inne anonimowe dane o ruchu w Internecie.    Wraz z naszymi us³ugodawcami wykorzystujemy informacje do celów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem, by u³atwiæ poruszanie siê w obrêbie Witryny, do skuteczniejszego wyœwietlania informacji i dostosowania siê do Pañstwa osobistych preferencji dotycz¹cych korzystania z Us³ug.    Wykorzystujemy pliki cookie równie¿ do gromadzenia danych statystycznych dotycz¹cych u¿ytkowania Produktów i Us³ug, by nieustannie ulepszaæ ich wygl¹d i funkcjonalnoœæ, zrozumieæ, w jaki sposób s¹ wykorzystywane, i pomóc nam rozwi¹zaæ dotycz¹ce ich problemy.    Pliki cookie pozwalaj¹ nam te¿ wybraæ reklamy i oferty, które najpewniej uznaj¹ Pañstwo za interesuj¹ce, i pokazywaæ je, kiedy bêd¹ Pañstwo korzystaæ z Produktów i Us³ug.

Jeœli nie ¿ycz¹ sobie Pañstwo gromadzenia informacji za poœrednictwem plików cookie, wiêkszoœæ przegl¹darek pozwala w prosty sposób automatycznie wy³¹czyæ pliki cookie lub umo¿liwia zaakceptowanie lub odrzucenie przesy³ania konkretnego pliku (lub plików) cookie z danej strony na komputer.    Mog¹ Pañstwo klikn¹æ tutaj, aby uzyskaæ wiêcej informacji.    Jednak wy³¹czenie plików cookie mo¿e obni¿yæ Pañstwa komfort podczas korzystania z Produktów i Us³ug.    Przyk³adowo, mo¿emy nie byæ w stanie rozpoznaæ Pañstwa komputera i wtedy bêd¹ Pañstwo musieli logowaæ siê przy ka¿dej wizycie.

Nasze Produkty i Us³ugi obecnie nie potrafi¹ rozpoznawaæ ani nie uznaj¹ sygna³ów ¿¹dania o nieœledzeniu. 

 • Internetowe narzêdzia do analizy:    Mo¿emy wykorzystywaæ internetowe narzêdzia do analizy podmiotów zewnêtrznych, jak np. Google Analytics, w zwi¹zku z Produktami i Us³ugami.    Takie narzêdzia mog¹ wykorzystywaæ pliki cookie i podobne technologie do gromadzenia i analizowania danych dotycz¹cych wykorzystywania Produktów i Us³ug oraz do zdobywania informacji o dzia³aniach i trendach.    Mog¹ one te¿ gromadziæ informacje dotycz¹ce u¿ytkowania innych witryn, aplikacji i us³ug online.    Mog¹ Pañstwo klikn¹æ tutaj, aby dowiedzieæ siê wiêcej o Google Analytics.    Mog¹ Pañstwo klikn¹æ tutaj, aby pobraæ Dodatek do przegl¹darki blokuj¹cy Google Analytics.
 • Znaczniki pikselowe i inne podobne technologie:    W zwi¹zku z niektórymi naszymi Produktami i Us³ugami mog¹ byæ wykorzystywane znaczniki pikselowe (znane te¿ jako „web beacons” (sygna³y nawigacyjne) i czyste pliki GIF), s³u¿¹ce miêdzy innymi do œledzenia dzia³añ u¿ytkowników (w tym odbiorców poczty elektronicznej), oceniania skutecznoœci naszych kampanii marketingowych i opracowywania statystyk wskaŸników u¿ytkowania i odpowiedzi. 
 • Wykorzystywanie technologii Adobe Flash (w tym lokalne obiekty wspó³dzielone Flash, tzw. „ciasteczka Flash”) i innych podobnych technologii:    Mo¿emy wykorzystywaæ lokalne obiekty wspó³dzielone Flash i inne technologie, miêdzy innymi do gromadzenia i przechowywania danych dotycz¹cych korzystania przez Pañstwa z Produktów i Us³ug.    Jeœli nie ¿ycz¹ sobie Pañstwo, by w Pañstwa komputerze przechowywane by³y takie pliki, mog¹ Pañstwo dostosowaæ ustawienia odtwarzacza Flash, ¿eby zablokowaæ przechowywanie ciasteczek Flash za pomoc¹ narzêdzi zawartych w Panelu ustawieñ pamiêci witryn. Mog¹ Pañstwo równie¿ kontrolowaæ ciasteczka Flash po przejœciu do Panelu ustawieñ pamiêci globalnej i postêpowaniu zgodnie z instrukcjami (które mog¹ zawieraæ wyjaœnienia, jak np. usun¹æ istniej¹ce ciasteczka Flash [nazywane „informacjami” w witrynie Macromedia], jak zapobiec umieszczaniu bez pytania w Pañstwa komputerze ciasteczek Flash i – dla wersji 8 programu Flash Player i póŸniejszych – jak blokowaæ ciasteczka Flash niedostarczane przez operatora witryny przegl¹danej w danej chwili).    Prosimy pamiêtaæ, ¿e nakazanie programowi Flash Player ograniczenia zgody na ciasteczka Flash mo¿e zmniejszyæ lub zablokowaæ funkcjonalnoœæ niektórych aplikacji Flash.

Reklamy dostosowane do zainteresowañ:    Mo¿emy korzystaæ z us³ug zewnêtrznych firm reklamowych, by wyœwietlaæ w trakcie korzystania przez Pañstwa z Produktów i Us³ug oraz innych witryn i us³ug internetowych reklamy produktów i us³ug, które mog¹ Pañstwa zainteresowaæ, na podstawie informacji dotycz¹cych odwiedzania i u¿ytkowania Produktów i Us³ug oraz innych witryn i us³ug.    W tym celu inne podmioty mog¹ umieszczaæ lub rozpoznawaæ unikalne pliki cookie w Pañstwa przegl¹darce (w³¹czaj¹c u¿ycie znaczników pikselowych).    Wiêcej informacji na temat takich praktyk i zwi¹zanych z nimi wyborów mo¿na znaleŸæ na stronie Inicjatywy blokowania reklam w internecie (Network Advertising Initiative opt-out)Program regulowania cyfrowego marketingu (Digital Advertising Alliance Self-Regulatory Program).

Ustawa o przenoœnoœci i odpowiedzialnoœci w ubezpieczeniach zdrowotnych

 • Mo¿emy otrzymywaæ pewne informacje dotycz¹ce Pañstwa zdrowia bêd¹ce „chronionymi informacjami zdrowotnymi” zgodnie z Ustaw¹ o przenoœnoœci i odpowiedzialnoœci w ubezpieczeniach zdrowotnych („Health Insurance Portability and Accountability Act”, HIPAA) z 1996 r. Informacje takie otrzymane przez nas podlegaj¹ wymogom HIPAA i Ustawy dotycz¹cej technologii informatycznych do celów s³u¿by zdrowia („Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act”, HITECH).

Wiêcej na temat prywatnoœci

 • Ochrona prywatnoœci dzieci w Internecie:  Spó³ka Dexcom nie pozwala osobom poni¿ej 18. roku ¿ycia bezpoœrednio subskrybowaæ Us³ug ani Aplikacji Dexcom czy bezpoœrednio kupowaæ Produktów Dexcom. Rodzic lub opiekun prawny mo¿e dokonaæ subskrypcji w imieniu U¿ytkownika poni¿ej 18. roku ¿ycia, ale ¿adna osoba poni¿ej 18. roku ¿ycia nie mo¿e korzystaæ z Produktów ani Us³ug Dexcom bez wyraŸnego zaakceptowania przez rodzica lub opiekuna prawnego warunków Umowy, które miêdzy innymi wymagaj¹, by rodzic lub opiekun prawny by³ odpowiedzialny za wyznaczenie Wyznaczonych odbiorców, po³¹czenie Urz¹dzenia U¿ytkownika z Us³ugami lub Aplikacjami Dexcom, za wszelkie interakcje z Us³ugami i Aplikacjami Dexcom oraz za upewnienie siê, ¿e wszelkie przekazywane informacje pochodz¹ od rodzica lub opiekuna prawnego, a nie osoby poni¿ej 18. roku ¿ycia.
 • Doroœli maj¹cy opiekunów, kuratorów lub podlegaj¹cy innym rodzajom nadzoru prawnego:  Spó³ka Dexcom nie zezwala ¿adnym osobom niemaj¹cym uprawnieñ do zawierania umów i podlegania warunkom Umowy bezpoœrednio subskrybowaæ Us³ug ani Aplikacji Dexcom czy bezpoœrednio nabywaæ Produktów Dexcom. Opiekun prawny, kurator lub inna osoba posiadaj¹ca takie prawo mo¿e dokonaæ subskrypcji w imieniu U¿ytkownika niemaj¹cego uprawnieñ do zawierania umów i podlegania warunkom Umowy, ale U¿ytkownik taki nie mo¿e korzystaæ z Us³ug ani Aplikacji Dexcom bez wyraŸnej zgody opiekuna prawnego, kuratora lub innej osoby maj¹cej prawo zaakceptowaæ warunki Umowy, które miêdzy innymi wymagaj¹, by rodzic lub opiekun prawny by³ odpowiedzialny za wyznaczenie Wyznaczonych odbiorców, po³¹czenie Urz¹dzenia U¿ytkownika z Us³ugami lub Aplikacjami Dexcom, za wszelkie interakcje z Us³ugami i Aplikacjami Dexcom oraz za upewnienie siê, ¿e wszelkie przekazywane informacje pochodz¹ od opiekuna prawnego lub innej osoby, a nie U¿ytkownika niemaj¹cego stosownych uprawnieñ.
 • Phishing:  Nigdy nie ¿¹damy ani nie bêdziemy ¿¹daæ podania Danych rejestracyjnych za poœrednictwem niezabezpieczonej lub niezamawianej wiadomoœci e-mail lub rozmowy telefonicznej. Bardzo przejmujemy siê kradzie¿ami to¿samoœci i tzw. „phishingiem” (wy³udzaniem informacji). Naszym priorytetem jest zabezpieczanie informacji, by chroniæ klientów przed przypadkami kradzie¿y to¿samoœci. Wiêcej informacji na temat phishingu znajd¹ Pañstwo w witrynie Federalnej Komisji Handlu (Federal Trade Commission).
 • Bezpieczeñstwo:  Spó³ka Dexcom stosuje uzasadnione ekonomicznie standardy technologiczne i zwi¹zane z bezpieczeñstwem operacyjnym, by chroniæ Dane osobowe wewn¹trz naszej organizacji. Dane operacyjne przesy³ane za poœrednictwem Produktów i Us³ug Dexcom przesy³ane s¹ w postaci zaszyfrowanej.    Nie mo¿na niestety zagwarantowaæ 100% bezpieczeñstwa ¿adnego systemu przekazywania lub przechowywania danych.    Je¿eli uznaj¹ Pañstwo, ¿e kontakty z nami przesta³y byæ bezpieczne, prosimy bezzw³ocznie nas o tym poinformowaæ, korzystaj¹c z Danych kontaktowych zamieszczonych poni¿ej.
 • £¹cza do witryn zewnêtrznych:  Produkty i Us³ugi Dexcom mog¹ zawieraæ ³¹cza do witryn podmiotów, aplikacji i innych treœci osób trzecich. Nie bierzemy ¿adnej odpowiedzialnoœci za obowi¹zuj¹ce w takich witrynach, aplikacjach i innych treœciach praktyki dotycz¹ce danych, a obecnoœæ ³¹cza do witryny czy us³ugi nie oznacza ich poparcia. Ponadto niniejsza Polityka prywatnoœci nie dotyczy prywatnoœci, informacji ani innych praktyk osób trzecich, w tym podmiotów obs³uguj¹cych witryny lub us³ugi, do których ³¹cza zawarte s¹ w naszych Produktach lub Us³ugach, ani ¿adnego zewnêtrznego dostawcy aplikacji, platformy spo³ecznoœciowej, systemu operacyjnego, bezprzewodowej sieci lub urz¹dzenia. Zachêcamy Pañstwa do zapoznania siê z polityk¹ prywatnoœci ka¿dego podmiotu zewnêtrznego, zanim ujawni¹ pañstwo dane osobowe lub skorzystaj¹ z oferowanych produktów lub us³ug.
 • Klauzula o nieœledzeniu:  Zgodnie z poprawk¹ do Kalifornijskiej Ustawy o Ochronie Prywatnoœci w Internecie dotycz¹c¹ ¿¹dania nieœledzenia, informujemy, ¿e obecnie nie reagujemy na sygna³y „nie œledŸ” ani podobne wiadomoœci wysy³ane przez Pañstwa przegl¹darkê.
 • Okres przechowywania: Bêdziemy przechowywaæ Pañstwa Dane osobowe przez okres niezbêdny do realizacji celów okreœlonych w niniejszej Polityce prywatnoœci, chyba ¿e d³u¿szy okres przechowywania jest dopuszczony albo wymagany przez prawo. 

Usuwanie konta

 • Mog¹ Pañstwo usun¹æ swoje konto Dexcom, postêpuj¹c zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na odpowiedniej stronie naszej Witryny. Klienci mog¹ zrezygnowaæ ze statusu Klienta, usuwaj¹c konto U¿ytkownika w danej Us³udze Dexcom lub usuwaj¹c dan¹ Aplikacjê.
 • Kiedy usun¹ Pañstwo konto, mo¿emy zatrzymaæ Pañstwa Dane osobowe i wci¹¿ wykorzystywaæ je w sposób dopuszczony w niniejszej Polityce prywatnoœci. Mog¹ siê Pañstwo skontaktowaæ z nami pod adresem internetowym lub pocztowym podanym w Danych kontaktowych zamieszczonych poni¿ej i za¿¹daæ, byœmy usunêli Pañstwa Dane osobowe, a my bezzw³ocznie usuniemy Pañstwa dane z naszych aktywnych systemów.

Transfer transgraniczny

Spó³ka Dexcom kontroluje i obs³uguje swoje Produkty i Us³ugi ze Stanów Zjednoczonych; nie zaplanowano podlegania przez nie prawom lub jurysdykcjom innych stanów, pañstw czy terytoriów innych ni¿ nale¿¹ce do Stanów Zjednoczonych.    Dotycz¹ce Pañstwa dane osobowe mog¹ byæ przechowywane lub przetwarzane w dowolnym kraju, w którym posiadamy placówki lub w którym zatrudniamy us³ugodawców, a korzystaj¹c z Produktów i Us³ug Dexcom wyra¿aj¹ Pañstwo zgodê na przekazywanie informacji do krajów innych ni¿ Pañstwa kraj zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie mog¹ obowi¹zywaæ inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych ni¿ w Pañstwa kraju zamieszkania. Spó³ka DexCom, Inc zobowi¹za³a siê traktowa dane osobowe klientów, które spó³ka DexCom, Inc. otrzymuje od Jednostek Stowarzyszonych i przedsiêbiorstw w Unii Europejskiej i Szwajcarii, zgodnie z Zasadami programu Safe Harbor. Proszê klikn¹æ tutaj, by wyœwietliæ Politykê prywatnoœci danych klientów spó³ki DexCom, Inc. zgodn¹ z zasadami programu Safe Harbor.

Zmiany

Mo¿emy zmieniæ niniejsz¹ Politykê prywatnoœci, publikuj¹c now¹ wersjê Polityki prywatnoœci pod adresem www.dexcom.com/privacy-policy. Po uaktualnieniu niniejszej Polityki prywatnoœci uaktualnimy informacjê w nag³ówku strony, okreœlaj¹c¹ datê ostatniej aktualizacji niniejszej Polityki.    Wszelkie zmiany wchodz¹ w ¿ycie w momencie opublikowania uaktualnionej Polityki w naszej Witrynie.    Korzystanie przez Pañstwa z naszych Produktów i Us³ug po wprowadzeniu zmian oznacza akceptacjê uaktualnionej Polityki.    Je¿eli nie wyra¿aj¹ Pañstwo zgody na zmiany, mog¹ Pañstwo usun¹æ konto, jak opisano powy¿ej, i nie przekazywaæ dalszych Danych osobowych.

Dane kontaktowe

W razie pytañ dotycz¹cych Polityki prywatnoœci lub w przypadku zamiaru zrezygnowania z Ofert, prosimy: (1) przes³aæ nam e-mail na adres privacy@dexcom.com lub (2) napisaæ do nas (za³¹czaj¹c adres e-mail) na poni¿szy adres:

Dexcom, Inc.
ATTN.: Privacy Officer
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121, USA

Wiadomoœci przesy³ane przez Internet nie zawsze s¹ bezpieczne, dlatego prosimy o niezamieszczanie w nich informacji dotycz¹cych Pañstwa kart kredytowych lub danych wra¿liwych.

Wersja

Niniejsza Polityka prywatnoœci obowi¹zuje od 14 wrzeœnia 2015 r.