error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

DEXCOM SEKRETESSPOLICY


DENNA DEXCOM SEKRETESSPOLICY GÄLLER FRÅN DEN 14 SEPTEMBER 2015 OCH ERSÄTTER TIDIGARE DEXCOM SEKRETESSPOLICYER.

Denna sekretesspolicy från DexCom, Inc. (“Dexcom”) gäller Dexcoms webbplats på https://www.dexcom.com/ och webbsidorna och andra webbadresser tillgängliga från denna plats, inklusive och utan begränsning DexCom Store (tillsammans hänvisat till som "Webbplatsen"); programapplikationerna vi gör tillgängliga för nedladdning på webbplatsen, Apple® App Store, andra mobiltjänstleverantörers platser eller andra platser vi anger eller som man får tillgång till genom datorer eller mobila enheter ("Programapplikationer”); Dexcom-produkter ("Produkter") och våra datatjänster genom internet som gjorts tillgängliga för användare av Dexcom-produkter eller programapplikationer som tillhandahåller och godkänner tillgång, insamling, lagring, bearbetning, analys och/eller sändning av data genererade genom en Dexcom-produkt eller programapplikation ("Datatjänster ");  såväl som alla HTML-formaterade e-postmeddelanden som vi skickar till dig som länkar till denna sekretesspolicy (tillsammans, inklusive webbplatsen, programapplikationerna, produkterna, datatjänsterna och e-postmeddelandena kallade "Produkter och tjänster”).

Vi hänvisar till varje användare av våra Produkter och Tjänster som "du" eller som en "Användare".  Vissa Dexcom-produkter kräver ett recept och sådana Dexcom-produkter kan endast användas av personen för vilken receptet utställts (den personen hänvisas till som "Användare av receptbelagd apparat”). Denna sekretesspolicy underligger Dexcoms Användarvillkor.  Villkor skrivna med versaler och som inte vidare definieras i denna sekretesspolicy skall ha betydelsen som tillskrivs sådana villkor i Dexcoms Användarvillkor.  Genom att använda en Dexcom-produkt eller -tjänst godkänner du användarvillkoren.

Information vi tar emot

Informationen vi tar emot om dig (som vi hänvisar till som din "Personliga information”) inkluderar registreringsinformation, feedbackinformation, information från datatjänster, information om användning och härledd information:

 • “Registreringsinformation” är information du måste tillhandahålla för att registrera dig hos oss när du registrerar dig hos Dexcom i samband med din användning av en Dexcom-produkt eller -tjänst. Denna information kan inkludera ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och annan kontaktinformation såväl som information om din användning av Dexcom-produkter och -tjänster, inklusive din användarapparats serienummer.
 • “Feedbackinformation” är information du skickar till oss i samband med din användning av Dexcom-produkter och -tjänster vare sig det är genom vår webbplats, genom våra datatjänster eller på annat sätt gällande Dexcom-produkter och -tjänster eller ämnen som gäller oss eller vår verksamhet inklusive metadata relaterad till denna information.
 • “Information från datatjänster” är information vi tar emot och sänder genom våra produkter och tjänster inklusive: 
  • Glukosavläsningar;
  • Information associerad med varje glukosavläsning, inklusive datum, tid och apparatidentifierare;
  • Tröskelvärden inmatade i datatjänster eller programapplikationer och meddelanden som uppstår genom dessa tröskelvärden;
  • Alla data som genereras eller används av dina Dexcom-produkter för att producera annan information från datatjänster eller som på annat sätt är tillgängliga för oss genom dina Dexcom-produkter så som data som används för teknisk support;
  • Information som tillhandahålls av dig eller om dig av en annan person som du har utsett ska ta emot din personliga information genom en Dexcom-produkt eller -tjänsts funktionalitet (vi kallar varje sådan person en "Utsedd mottagare”).
 • “Information om användning” inkluderar:
  • Information vi tar emot från datorn, mobiltelefonen eller en annan enhet du använder tillsammans med Dexcom-produkter och -tjänster och information vi tar emot från dessa produkter och tjänster angående din användning, vilket kan inkludera din IP-adress och annan information om din dator, din internettjänst, webbläsaren du använder och dina aktiviteter medan du använder Dexcom-produkter och -tjänster, som t.ex. hur ofta du öppnar programapplikationen, dina inställningar och annan aktivitet angående din användning av komponenterna inkluderade i Dexcom-produkter och -tjänster; 
  • Information vi tar emot från dig i samband med vår begäran om kommentarer eller feedback om tredje parter;
  • Information vi kan ta emot från annonsörer och andra tredje parter när du klickar på reklam eller länkar till tredje parters webbplatser medan du använder Dexcom-produkter och -tjänster, inklusive sidorna du besöker, din aktivitet på dessa sidor och andra transaktioner med dessa tredje parter.
 • "Härledd information" är information som vi skapar genom att kombinera och/eller analysera delar av eller all din personliga information.

Om någon av den personliga informationen som beskrivs ovan inte avslöjar din specifika identitet eller relaterar direkt till en individ kan vi använda sådan "Annan information" för alla syften förutom där tillämplig lag säger att vi måste agera på ett annat sätt.  Om vi måste behandla annan information som personlig information under tillämplig lag kan vi i så fall använda den för alla syften för vilka vi använder och avslöjar personlig information.

Dina rättigheter och ditt ansvar

 • Du kan när som helst uppdatera din registreringsinformation genom att logga in på ditt konto på vår webbplats och du går med på att alltid hålla din registreringsinformation aktuell medan ditt konto är aktivt.
 • Om du vill granska, rätta, uppdatera eller radera personlig information som du har tillhandahållit oss kan du uppdatera sådan information som finns i ditt användarkonto på vår webbplats eller kontakta oss på privacy@dexcom.com.  Förtydliga i din begäran vilken personlig information du vill ha ändrad, om du vill ha din personliga information undertryckt från vår databas eller vilka andra begränsningar du vill applicera på vår användning av din personliga information.  För att skydda dig kan vi endast implementera begränsningar som avser den personliga informationen associerad med just den e-postadress du använde för att skicka oss din begäran och vi kan behöva verifiera din identitet innan vi implementerar din begäran.  Vi kommer att försöka verkställa din begäran så snart som skäligt möjligt. Observera att vi kan behöva behålla viss information i dokumentationssyfte och/eller för att slutföra transaktioner som du påbörjade innan du begärde en sådan ändring eller radering. Det kan också finnas restinformation som förblir i våra databaser och annan dokumentation som inte kommer att avlägsnas.
  • Du måste följa avtalsvillkoren.
  • Du får endast använda din användarapparat som tillåtet enligt Dexcoms produktmarkering.
  • Om du skickar någon personlig information som gäller andra personer till oss eller våra tjänsteleverantörer godkänner du att du har tillåtelsen att göra så och tillåter oss att använda informationen i enlighet med denna sekretesspolicy.

Vad vi gör med informationen vi tar emot

 • Registreringsinformation: Vi använder registreringsinformationen för att hantera ditt konto och de Dexcom-produkter och -tjänster som gäller dig och som på annat sätt beskrivs nedan. Vi använder också din e-postadress för att kontakta dig angående ditt konto. Vi offentliggör inte din registreringsinformation. Vi vill använda ditt användarkonto och registreringsinformation för att länka din användning av Dexcom-tjänster och programapplikationer med din användning av Dexcom-produkter och den kan vara tillgänglig för vår personal som tillhandahåller Dexcom-tjänster.
 • Feedbackinformation: Feedbackinformation får användas av oss och lämnas ut av oss till våra kunder och tredje parter i det formatet du tillhandahållit den så väl som i utdrag, sammanfattat och anonymt format med eller utan tillskrivande till dig som källan. Vi kan också använda feedbackinformationen i vår reklam, marknadsföring och i annan kommunikation med offentligheten och i våra affärsrelationer såväl som i vår interna kommunikation, i varje fall med eller utan tillskrivande till dig som källan.
 • Information från datatjänster: Vi samlar in information från datatjänster och sparar den på våra servrar, bearbetar den med datatjänster och skickar den till användaren och varje utsedd mottagare där tillämpligt. Vi kan använda information från datatjänsterna i samband med vårt tillhandahållande av datatjänster och för vår verksamhet, administration och produktutveckling, underhåll och support. Vi kan avlägsna information som identifierar dig från informationen från datatjänsterna och vi kan använda sådana avidentifierade data för våra affärssyften så som vi beslutar, så som forskning och utveckling, produktförbättringar, affärsoperationer och processförbättringar, marknadssyften, inklusive avslöjande av sådana avidentifierade data till tredje part för deras användning så som vi beslutar.
 • Information om användning: Vi samlar in information om användning och lagrar den på våra servrar, bearbetar den i våra system och analyserar den för våra affärssystem. Vi avslöjar inte någon information om användning som kan identifiera dig till tredje part (förutom som tillåtet av denna sekretesspolicy), men vi kan avlägsna information som identifierar dig från informationen om användning och vi kan tillhandahålla sådan avidentifierad information till tredje parter för deras användning så som vi beslutar. 
 • Härledd information: Vi kan använda härledd information för att bestämma vilken information, inklusive reklam (definierat i nästa avsnitt), som ska skickas till dig, offentligheten eller till målgrupper och för våra affärssyften i enlighet med tillämpliga bestämmelser i denna sekretesspolicy.
 • Personlig information och reklam: Som tillåtet enligt tillämplig lag kan vi om tillämpligt använda din och dina utsedda mottagares personliga information för att bestämma vilka e-postmeddelanden och meddelanden vi skickar till dig och dina utsedda mottagare, inklusive e-postmeddelanden och meddelanden som gäller våra produkter och tjänster (vi hänvisar till dessa e-postmeddelanden som "Reklam"). Du kan välja bort reklam genom att kontakta oss via e-post på CustomerVoice@dexcom.com eller genom post på adressen listad i avsnittet "Kontakta oss" nedan och du kan välja tillbaka det genom ett av de kontaktsätten.  Vi kommer att försöka uppfylla din begäran så snart som skäligt möjligt.  Kom ihåg att även om du väljer bort att ta emot marknadsrelaterade e-postmeddelanden från oss kan vi fortfarande skicka viktiga administrativa meddelanden till dig som du inte kan välja att inte ta emot. Som tillåtet enligt tillämplig lag kan vi dela med oss av din e-postadress eller annan registreringsinformation till tredje parter med vilka vi har ett kontrakt i syftet att tillhandahålla dig reklam som vi tror kan vara av intresse för dig.  Du kan välja bort att dela med dig av din information till tredje parter för dessa syften genom att kontakta oss via e-post på CustomerVoice@dexcom.com eller via post på adresserna listade i avsnittet "Kontakta oss" nedan.
 • Personlig information och din Dexcom-upplevelse: Vi kan om tillämpligt använda personlig information som tillhör dig och dina utsedda mottagare för att skräddarsy din upplevelse med Dexcom-produkterna och -tjänsterna och innehållet du ser när du använder Dexcom-produkter eller -tjänster. Vi kan använda personlig information för att hantera våra produkter och tjänster, inklusive webbplatsen, för att förbättra vår verksamhet och tillhandahålla nya webbplatser och produkter och tjänster och för att på annat sätt hantera vår verksamhet utan att avslöja din registreringssätt såvida det inte är nödvändigt för dessa syften.
 • Andra tredje parter: I vårt dagliga arbete kommer vi att dela med oss av personlig information till företag vi anlitar för att utföra tjänster eller funktioner åt oss. Vi kommer inte att tillåta att dessa tredje parter behåller, använder eller avslöjar din personliga information på annat sätt än för att tillhandahålla tjänsterna vi anlitat de för. Vi kan tillhandahålla din personliga information till ett annat företag i samband med en företagsförsäljning, sammanslagning, avveckling eller ett köp som involverar Dexcom.
 • Upprätthållande av lagar och rättsliga förfaranden: Vi kommer att använda och avslöja personlig information så som vi måste enligt tillämplig lag, inklusive lagar utanför ditt bosättningsland och kan komma att avslöja personlig information när brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter begär detta. Detta inkluderar offentliga eller statliga myndigheter utanför ditt bosättningsland eller när vi anser att ett sådant avslöjande är lämpligt under omständigheterna. Vi kan använda och avslöja personlig information för att skydda våra rättigheter, privatsfär, säkerhet eller egendom och/eller de av våra samarbetspartners, dig eller andra; för att skydda vår verksamhet eller den av våra samarbetspartners; för att upprätthålla denna sekretesspolicy; och för att tillåta oss att driva igenom tillgängliga lösningar eller begränsa skadorna som kan uppstå för oss.
 • Avidentifiering: Vi kan "avidentifiera" din personliga information genom att avlägsna information som kan identifiera dig och vi kan använda sådan avidentifierad information för alla syften, förutom när tillämpliga lagar kräver att vi agerar på annat sätt.
 • Andra användningar: Vi kan använda din personliga information för andra syften än de tillåtna i denna sekretesspolicy, men endast efter att du har tillåtit en sådan användning.

Vad händer med information du delar med dig till andra

 • Vi har ingen kontroll över utsedda mottagare och när en utsedd mottagare tar emot din information från datatjänsterna kan den utsedda mottagaren, även om avtalet begränsar användningen av information från datatjänsterna, använda och tillhandahålla din information från datatjänsterna till andra trots att det bryter mot avtalets villkor. Vi verifierar inte kontaktinformationen du anger för varje utsedd mottagare. När du har angett sådan kontaktinformation och tills du avslutar tilldelningen kommer vi att skicka information från datatjänsterna till kontaktinformationen du har angivit och du är ansvarig för korrektheten av denna information.
 • Dina utsedda mottagare kan dela din personliga information med Dexcom för syften som gäller deras användning av Dexcom-produkter och -tjänster och vi använder sådan personlig information om dig i enlighet med denna sekretesspolicy. Om dina utsedda mottagare har din personliga information ger du dem härmed tillåtelse att tillhandahålla oss sådan personlig information så som var och en beslutar.
 • När du delar med dig av personlig information till en tredje part, inklusive tredje parter som är länkade till vår webbplats, har vi ingen kontroll över denna personliga information och hur den används av en sådan tredje part. Se tjänstevillkoren, sekretesspolicyn och andra bestämmelser för webbplatserna för varje tredje part till vilken du tillhandahåller personlig information.
 • Du kan för vissa av våra programapplikationer välja att dela med dig av glukosavläsningar och annan personlig information till Apple Health-appen och andra produkter från tredje parter som lagrar sådana avläsningar. När våra programapplikation delar med sig av sådana avläsningar och annan personlig information har vi inte längre någon kontroll över sådana avläsningar och annan personlig information och användning av eller tillgång till sådana avläsningar och personlig information. Du bör därför förstå villkoren för användningen av varje produkt från tredje part och den sekretesspolicy som gäller för var och en innan du väljer att vår programapplikation ska dela med sig av din personliga information till sådan tredje part eller dess produkter.

Cookies och andra teknologier

Om du bor i den Europeiska unionen besök Om cookies för information om vår användning av cookies och andra spårningsteknologier med hänsyn till din användning av våra produkter och tjänster.

Om du bor i USA eller en annan jurisdiktion utanför den Europeiska unionen finns det en beskrivning nedan om hur vi använder cookies och andra liknande teknologier i samband med våra produkter och tjänster.

 • Cookies:  Cookies är delar med information som lagras direkt på datorn som du använder.  Cookies tillåter oss att samla in information så som typ av webbläsare, tid i tjänsterna, besökta sidor, språkpreferenser och andra anonyma trafikdata.  Vi och våra tjänsteleverantörer använder information av säkerhetsskäl, för att underlätta navigering, för att visa information mer effektivt och för att skräddarsy din upplevelse medan du använder tjänsterna.  Vi använder även cookies för att samla in statistisk information om användningen av produkterna och tjänsterna för att kontinuerligt förbättra deras design och funktionalitet, för att förstå hur de används och för att hjälpa oss att åtgärda problem relaterade till dem.  Cookies låter oss också välja vilken reklam eller vilka erbjudanden som troligtvis tilltalar dig och visa dem medan du använder produkterna och tjänsterna.

Om du inte vill att information samlas in genom användandet av cookies finns det en enkel procedur i de flesta webbläsarna som tillåter att du automatiskt avböjer cookies eller ger dig valet att avböja eller godkänna överföringen av en viss cookie (eller cookies) från en viss webbplats till din dator.  Du kan också klicka här för mer information.  Om du dock inte godkänner dessa cookies kan du uppleva vissa olägenheter i din användning av produkterna och tjänsterna.  Exempelvis känner vi kanske inte igen din dator och du måste logga in varje gång du besöker oss.

Våra produkter och tjänster har för tillfället inte möjligheten att känna igen eller använda webbläsares do-not-track-signaler. 

 • Analyser:  Vi använder analyser från tredje parter så som Google Analytics med våra produkter och tjänster.  Sådana tjänster från tredje part kan använda cookies och liknande teknologier för att samla in och analysera informationen om användningen av produkter och tjänster och för att rapportera om aktiviteter och trender.  Sådana tjänster kan också samla in information om användningen av andra webbplatser, appar och tjänster på nätet.  För mer information om Google Analytics klicka här.  Du kan ladda ner ett tillägg för webbläsare för att välja bort Google Analytics genom att klicka här .
 • Använda pixeltaggar och andra liknande teknologier:  Pixeltaggar (även kända som webbsignaler eller transparent GIF) kan användas i samband med några av våra produkter och tjänster för att bland annat spåra användarnas åtgärder (inklusive e-postmottagare), mäta framgången av våra marknadsföringskampanjer och sammanställa statistik om användningen och svarstider. 
 • Använda Adobe Flash-teknologier (inklusive Flash Local Shared Objects (“Flash LSOs”)) och andra liknande teknologier:  Vi kan använda Flash LSO:s och andra teknologier för att bland annat samla in och lagra information om din användning av produkterna och tjänsterna.  Om du inte vill att Flash LSO:s lagras på din dator kan du justera inställningarna av din Flash-spelare för att blockera Flash LSO-lagringen med verktygen som finns i Inställningspanelen för webbplatslagring. Du kan också kontrollera Flash LSO:s genom att gå till Inställningspanelen för global lagring och följa instruktionerna (som kan inkludera instruktioner som exempelvis förklarar hur man raderar existerande Flash LSO:s (hänvisas till som "information" på Macromedias webbplats) för att förhindra att Flash LSO:s placeras på din dator utan att du tillfrågas och (för Flash Player 8 och senare) hur man blockerar Flash LSO:s som inte levereras av operatören av den sidan du är på för tillfället).  Observera att det kan reducera eller hindra funktionaliteten av vissa Flash-applikationer om Flash-spelaren ställs in på att hindra eller begränsa godkännandet av Flash LSO:s.

Intressebaserad reklam:  Vi kan använda tredje parts reklamföretag för att tillhandahålla reklam angående varor och tjänster som kan intressera dig när du har tillgång till eller använder produkterna eller tjänsterna eller andra webbplatser eller tjänster på nätet, baserat på informationen relaterad till din tillgång till och användningen av produkterna och tjänsterna och andra webbplatser och tjänster.  För att göra detta kan dessa företag placera eller känna igen en unik cookie i din webbläsare (inklusive genom användning av pixeltaggar).  Om du vill ha mer information om denna användning och för att lära dig mer om dina val angående detta besök Network Advertising Initiative opt out site och Digital Advertising Alliance Self-Regulatory Program.

HIPAA

 • Vi kan ta emot viss hälsoinformation om dig som är "skyddad hälsoinformation" enligt "HIIPA" (Health Insurance Portability and Accountability Act från 1996). När vi tar emot skyddad hälsoinformation underligger sådan information kraven från HIPAA- och HITECH-lagstiftningen och bestämmelserna som gäller under var och en av dessa lagstiftningar.

Mer om sekretess

 • Barns sekretesskydd på nätet: Dexcom tillåter inte att personer under 18 prenumererar direkt på Dexcom-tjänster eller programapplikationer eller direkt köper Dexcom-produkter. En förälder eller förmyndare kan prenumerera för en användare som är under 18, men ingen person under 18 tillåts använda Dexcom-produkter eller tjänster utan en förälders eller förmyndares uttryckliga godkännande av avtalet som bland annat kräver att föräldern eller förmyndaren är ansvarig för att utse utsedda mottagare, ansluta användarenheten till Dexcom-tjänster eller programapplikationer, på alla sätt interagera med Dexcom-tjänsterna och programapplikationerna och säkerställa att all kommunikation med oss kommer från föräldern eller förmyndaren och inte från personen under 18.
 • Vuxna med förmyndare, god man eller annan rättslig övervakning: Dexcom tillåter inte en person som saknar rättslig kompetens att ingå ett avtal och vara bunden till avtalsvillkoren att prenumerera direkt på Dexcom-tjänster eller programapplikationer eller att direkt köpa Dexcom-produkter. En förmyndare, god man eller annan person med de rättsliga rättigheterna att göra så kan prenumerera för en användare som saknar rättslig kompetens att ingå ett avtal och vara bunden till avtalsvillkoren, men ingen sådan användare tillåts använda Dexcom-tjänster eller programapplikationer utan det uttryckliga godkännandet av en förmyndare, god man eller annan person med rättsliga rättigheter att tillhandahålla ett sådant avtal enligt avtalsvillkoren. Detta kräver bland annat att en sådan förmyndare eller annan person är ansvarig för att utse utsedda mottagare, ansluta användarenheten till Dexcom-tjänsterna och programapplikationerna, interagera på alla sätt med Dexcom-tjänsterna och programapplikationerna och säkerställa att alla kommunikation med oss kommer från sådan förmyndare eller annan person och inte från användaren som saknar rättslig kompetens.
 • Nätfiske: Vi begär inte och kommer aldrig att begära registreringsinformation i ett osäkert eller oombett e-postmeddelande eller telefonkommunikation. Vi ser väldigt allvarligt på identitetsstöld och praxisen kallad "nätfiske". Det är en prioritet för oss att säkra information för att skydda dig från identitetsstöld. För mer information om nätfiske besök Federal Trade Commissions webbplats.
 • Säkerhet: Dexcom använder kommersiellt skäliga teknologistandarder och driftsäkerhet för att skydda personlig information inom vår organisation. Personlig information skickad genom Dexcom-produkter och -tjänster skickas i krypterat format.  Tyvärr kan ingen dataöverföring eller lagringssystem garanteras vara säkra till 100 %.  Om du känner att din interaktion med oss inte längre är helt säker kontakta oss då omedelbart i enlighet med avsnittet "Kontakta oss" nedan.
 • Länkar till tredje parters webbplatser: Dexcom-produkter och -tjänster kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser, applikationer eller andra objekt. Vi tar inget ansvar för dessa webbplatsers, applikationers eller andra objekts hantering av information och användandet av en länk betyder inte att vi stöder den länkade webbplatsen eller tjänsten. Dessutom gäller denna sekretesspolicy inte sekretessen, informationen eller annan praxis av tredje parter, inklusive en tredje part som driver en webbplats eller tjänst till vilken våra produkter eller tjänster länkar eller en tredje parts-leverantör av en app, social media-plattform, operativsystem, trådlös tjänst eller enhet. Vi uppmanar dig att granska varje tredje parts sekretesspolicy innan du avslöjar någon personlig information till en tredje part eller använder dess produkter eller tjänster.
 • Do Not Track-avslöjande: I enlighet med Do-Not-Track-ändringarna i California Online Privacy Protection Act informerar vi dig att vi aktuellt inte svarar på “do not track”-signaler eller liknande meddelanden från din webbläsare.
 • Bevarande: Vi kommer att behålla din personliga information under den tid det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna sekretesspolicy såvida inte en längre period krävs eller är tillåten enligt lag. 

Avsluta ditt konto

 • Du kan avsluta ditt Dexcom-konto genom att följa instruktionerna på tillämplig sida av vår webbplats. Följare kan avsluta sin status som följare genom att avbryta användaren i tillämplig Dexcom-tjänst eller genom att radera tillämplig programapplikation.
 • När du avslutar ditt konto kan vi behålla din personliga information eller vi kan fortsätta använda din personliga information så som godkänt i denna sekretesspolicy. Du kan kontakta oss på e-post- eller postadressen listad i sektionen "Kontakta oss" nedan för att begära att vi raderar din personliga information och vi kommer att avlägsna din information från våra aktiva system så snart som möjligt.

Gränsöverskridande överföring

Dexcoms produkter och tjänster kontrolleras och drivs av oss från USA och är inte avsedda att utsätta oss för lagarna eller jurisdiktionen av någon stat, land eller territorium förutom USA:s.  Din personliga information kan sparas och bearbetas i alla länder där vi har anläggningar eller i vilka vi har tjänsteleverantörer och genom användningen av Dexcom-produkter och -tjänster godkänner du överföringen av information till länder utanför ditt bosättningsland, inklusive USA; som kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från dem i ditt land. För personlig information om kunder som DexCom, Inc. får från dotterbolag och företag inom den Europeiska unionen och Schweiz har DexCom, Inc. åtagit sig att hantera sådana personuppgifter i enlighet med safe harbor-principerna. Klicka här för att visa DexCom, Inc. sekretesspolicy för kunder och Safe Harbor.

Ändringar

Vi kan ändra denna sekretesspolicy genom att lägga upp en ny version av denna sekretesspolicy på www.dexcom.com/privacy-policy. När vi uppdaterar denna sekretesspolicy kommer vi att uppdatera teckenförklaringen längst upp på denna sida för att visa datumet denna policy senast uppdaterades.  Alla ändringar träder i kraft när vi publicerar den uppdaterade policyn på vår webbplats.  Din användning av våra produkter och tjänster efter dessa ändringar betyder att du godkänner den uppdaterade policyn.  Om du inte godkänner en ändring kan du avsluta ditt konto som angivet ovan och kan välja att inte skicka in vidare personlig information.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna sekretesspolicy eller önskar att välja bort reklammeddelanden kan du: (1) skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy@dexcom.com; eller (2) skriva till oss (och inkludera din e-postadress) på följande adresser:

Dexcom, Inc.
ATT.: Privacy Officer
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121, USA

Eftersom e-postkommunikation inte alltid är säker bör du inte inkludera kreditkortsinformation eller känslig information i dina e-postmeddelanden till oss.

Version

Sekretesspolicyn är daterad den 14 september 2015.