error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI DEXCOM

TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI DEXCOM JSOU ÚČINNÉ K 11. ÚNORU 2019 A NAHRAZUJÍ PŘEDCHOZÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI DEXCOM.

Tyto zásady ochrany osobních údajů společnosti DexCom, Inc., a jejích dceřiných společností DexCom (UK) Limited, DexCom Sweden AB, DexCom (UK) Intermediate Holdings Ltd., DexCom Operating Ltd., DexCom (UK) Distribution Limited, DexCom Deutschland GmbH, DexCom Suisse GmbH, Nintamed Handles GmbH, DexCom (Kanada), Inc., DexCapital, LLC, DexCom International Ltd., DexCom Philippines, SweetSpot Diabetes Care, Inc., The Glucose Program, LLC, and Type Zero Technologies, Inc. (dále souhrnně jako „společnost Dexcom“) se vztahují na webové stránky společnosti Dexcom na adrese https://www.dexcom.com/ a na webové stránky a ostatní webové adresy, ke kterým lze získat z daných stránek přístup, a to mimo jiné včetně stránek Dexcom Store (dále souhrnně jako „webové stránky“). Dále se tyto zásady vztahují na softwarové aplikace, které zpřístupňujeme ke stažení na webových stránkách, stránkách Apple® App Store, místech ostatních poskytovatelů mobilních telefonních služeb nebo ostatních místech, která označíme nebo ke kterým lze získat přístup prostřednictvím počítačů nebo mobilních zařízení („softwarové aplikace“), produkty společnosti Dexcom („produktyDexcom“) a naše datové služby dostupné prostřednictvím internetu, které jsou zpřístupněny uživatelům produktů Dexcom nebo softwarových aplikací, které poskytují nebo povolují přístup k údajům shromažďovaným prostřednictvím produktu Dexcom nebo softwarové aplikace, jejich shromažďování, ukládání, zpracování, analýzu nebo předávání („datové služby“) a také na e-mailové nebo jiné zprávy, které vám zašleme a které odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů nebo se o nich zmiňují (dále souhrnně včetně webových stránek, softwarových aplikací, produktů Dexcom, datových služeb a zpráv, které vám zašleme, „produktya služby Dexcom“).

Každého uživatele našich produktů a služeb, případně rodiče nebo opatrovníky jednající jménem takového uživatele, označujeme výrazem „vy“ nebo „uživatel“. Výrazem „vy“ nebo „uživatel“ označujeme také libovolnou společnost, jejímž jménem uživatel produkty a služby Dexcom používá. Produkt Dexcom používaný uživatelem, kterému byl vydán předpis nebo který je mimo Spojené státy a je právoplatně oprávněn používat produkt Dexcom, je označován jako „uživatelské zařízení“. Na tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují platné podmínky použití společnosti Dexcom www.dexcom.com pro vaši zeměpisnou oblast. V případě rozporu mezi těmito zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami použití společnosti Dexcom budou mít přednost tyto zásady ochrany osobních údajů. V jurisdikcích, kde se tyto zásady uplatňují, používáním produktu nebo služby Dexcom souhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů.

Údaje, které přijímáme. Pokud je ve vaší zemi vyžadován výslovný souhlas týkající se jedné nebo několika podmínek těchto zásad ochrany osobních údajů, mimo jiné sběru a použití osobních údajů (definovaných níže), použijí se tyto podmínky pouze tehdy, udělíte-li výslovný souhlas. Svůj výslovný souhlas udělíte v míře přípustné dle platné legislativy tehdy, zvolíte-li u těchto zásad ochrany osobních údajů možnost „přijímám“.

Osobní údaje, které se týkají vaší osoby a které přijímáme (které souhrnně označujeme jako „osobní údaje“), zahrnují údaje o registraci a objednávce, údaje o zpětné vazbě, údaje o datových službách, údaje o použití a odvozené údaje:

„Údaje o registraci a objednávce“ jsou informace, které musíte poskytnout pro účely registrace u společnosti Dexcom v souvislosti s vaším používáním produktu nebo služby Dexcom nebo pro účely objednávky produktů nebo služeb Dexcom od společnosti Dexcom. Tyto informace mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mail a ostatní kontaktní údaje, informace týkající se platby včetně vašeho poskytovatele zdravotního pojištění, pokud existuje, a také informace týkající se vašeho používání produktů a služeb Dexcom včetně sériového čísla vašeho uživatelského zařízení.

„Údaje o zpětné vazbě“ jsou informace, které nám předáváte v souvislosti s vaším používáním produktů a služeb Dexcom, ať už prostřednictvím našich webových stránek, prostřednictvím našich datových služeb, nebo jinak, a které se týkají produktů a služeb Dexcom nebo jiných záležitostí týkajících se nás a našeho podnikání, včetně metadat souvisejících s danými informacemi.

„Údaje o datových službách“ jsou údaje, které přijímáme a předáváme prostřednictvím produktů a služeb včetně:

 • údajů o glukóze,
 • údajů souvisejících s jednotlivými údaji o glukóze včetně data, času a identifikátoru zařízení,
 • prahových hodnot vložených do datových služeb nebo softwarových aplikací a oznámení vzniklých na základě těchto prahových hodnot,
 • libovolných údajů generovaných nebo používaných vašimi produkty Dexcom k vytvoření dalších údajů o datových službách nebo údajů, které jsou nám jinak dostupné prostřednictvím našich produktů Dexcom, např. údajů používaných pro technickou podporu,
 • informací, které jste nám poskytli vy nebo jiná osoba, kterou jste pověřili přijímáním vašich osobních údajů prostřednictvím funkce produktu nebo služby Dexcom (jednotlivé takové další osoby nazýváme „pověřeným příjemcem“),
 • informací od externích datových služeb, jejichž poskytování naší společnosti jste schválili, a to buď prostřednictvím dané externí datové služby, nebo prostřednictvím doplňku, který vám dáme k dispozici prostřednictvím našich datových služeb (jednotlivé tyto externí datové služby, kterým povolíte, aby nám poskytovaly údaje, nebo u kterých nám povolíte, abychom jim poskytovali vaše údaje, nazýváme „pověřené externí služby“).

„Údaje o použití“ zahrnují:

 • údaje, které obdržíme z počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení, které používáte v souvislosti s produkty a službami Dexcom, a údaje, které obdržíme od těchto produktů a služeb a které se týkají vašeho používání, mohou zahrnovat vaši IP adresu a další údaje týkající se vašeho počítače, vaší internetové služby, prohlížeče, který používáte, a vašich aktivit při používání produktů a služeb Dexcom, např. o tom, jak často otevíráte softwarové aplikace, o vašich nastaveních a dalších aktivitách týkajících se vašeho používání součástí produktů a služeb Dexcom,
 • údaje, které od vás obdržíme v souvislosti s naší žádostí o připomínky nebo zpětnou vazbu ohledně třetích osob,
 • údaje, které případně obdržíme od inzerentů a dalších třetích osob, když kliknete na reklamu nebo odkazy na webové stránky třetích osob při používání produktů a služeb Dexcom, včetně stránek, které navštívíte, vašich aktivit na těchto stránkách a vašich nákupů a dalších transakcí s těmito třetími osobami.

„Odvozené informace“ jsou informace, které jsme vytvořili sloučením nebo analýzou některých nebo všech vašich osobních údajů.

Pokud libovolné uvedené osobní údaje popsané výše neodhalují vaši totožnost, můžeme tyto „ostatní osobní údaje“ použít pro libovolné účely kromě těch, kde jsme podle platných zákonů povinni postupovat jinak. Pokud jsme povinni podle platných zákonů zacházet s ostatními údaji jako s osobními údaji, můžeme je použít pro všechny účely, pro které používáme a zpřístupňujeme osobní údaje.

Vaše práva a povinnosti

Obecně jste oprávněni získat ke svým osobním údajům kdykoli přístup. Máte právo požadovat opravu, výmaz, předání některých těchto údajů jiným organizacím nebo omezení jejich zpracování. Můžete mít také právo vznášet námitky proti určitému zpracování, a pokud jsme vás požádali o souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas zrušit. Tato práva mohou být v některých situacích omezena – například tam, kde by splnění vašeho požadavku znamenalo odhalení osobních údajů o jiné osobě nebo v případě, že můžeme prokázat, že existuje zákonný požadavek na zpracování vašich údajů. V některých případech to může znamenat, že můžeme vaše údaje uchovávat, i když jste zrušili svůj souhlas. Pokud chcete znát informace o případných omezeních vašich práv, obraťte se na náš tým ochrany osobních údajů. Podrobnější informace:

 • Údaje o registraci a objednávce můžete kdykoli aktualizovat po přihlášení se do svého účtu na našich webových stránkách a souhlasíte s tím, že budete své údaje o registraci a objednávce udržovat aktuální po celou dobu, kdy váš účet bude aktivní.
 • Prostřednictvím svého uživatelského účtu můžete prohlížet, aktualizovat a odstraňovat určité osobní údaje a užívání určitých služeb Dexcom můžete ukončit ukončením vašeho uživatelského účtu. Pomocí funkcí určitých datových služeb můžete mít možnost prohlížet, aktualizovat a odstraňovat určité sdílení nebo používání osobních údajů a pomocí datových služeb můžete ukončit své používání určitých datových služeb. Používání softwarové aplikace nebo datových služeb, které vyžadují softwarovou aplikaci, můžete ukončit také odebráním softwarové aplikace z vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení, na kterých je aplikace nainstalovaná.
 • Můžete také prohlížet, opravit, aktualizovat, potlačit nebo odstranit vaše osobní údaje nebo zrušit svůj souhlas, který jste nám dříve poskytli, pokud nás kontaktujete na adrese privacy@dexcom.com. Ve svém požadavku vysvětlete, které osobní údaje chcete změnit, zda chcete potlačit vaše osobní údaje v naší databázi, nebo nám jiným způsobem sdělte, jaká omezení chcete uplatnit na naše používání vašich osobních údajů. Na vaši ochranu můžeme zavést požadavky týkající se osobních údajů spojených s konkrétní e-mailovou adresou, kterou použijete k tomu, abyste nám zaslali svůj požadavek, a možná budeme potřebovat před realizací vašeho požadavku ověřit vaši totožnost. Vynasnažíme se vašemu požadavku vyhovět, jak nejrychleji to bude proveditelné. Upozorňujeme, že možná budeme muset uchovávat určité údaje pro účely vedení záznamů nebo pro dokončení transakcí, které jsme zahájili před podáním žádosti o takovou změnu nebo odstranění. Také mohou existovat zbytkové údaje, které zůstanou v našich databázích a ostatních záznamech a které nebudou odstraněny.
 • Pokud nám nebo našim poskytovatelům služeb zašlete osobní údaje týkající se jiných osob, prohlašujete, že jste oprávněni tak učinit a povolujete nám použít tyto údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.
 • Pokud požadujeme, aby vaše osobní údaje splňovaly zákonné nebo smluvní požadavky, je poskytnutí těchto údajů povinné: pokud tyto údaje nejsou poskytnuty, nebudeme moci spravovat vztah ani plnit povinnosti, které jsou nám ukládány. Ve všech ostatních případech je poskytnutí požadovaných osobních údajů volitelné.

Co děláme s údaji, které přijmeme (účel shromažďování a použití vašich osobních údajů)

Údaje o registraci a objednávce:Údaje o registraci a objednávce shromažďujeme a používáme ke správě vašeho účtu a produktů a služeb Dexcom, které se na vás vztahují, a dále tak, jak je popsáno níže. Také shromažďujeme a používáme vaši e-mailovou adresu k tomu, abychom vás kontaktovali v souvislosti s vaším účtem. Údaje o registraci a objednávce nezveřejňujeme. Váš uživatelský účet a údaje o registraci a objednávce shromažďujeme a používáme k propojení vašeho užívání služeb Dexcom a softwarových aplikací s vaším užíváním produktů Dexcom a mohou k nim získávat přístup naši pracovníci poskytující služby Dexcom.

Údaje o zpětné vazbě: Nejste povinni poskytovat nám údaje o zpětné vazbě, ale pokud se rozhodnete tak učinit, poskytujete nám je k tomu, abychom je použili dle našeho rozhodnutí za podmínky, že vás nebudeme identifikovat nebo nezahrneme údaje, které by mohly být použity k vaší identifikaci. Údaje o zpětné vazbě můžeme shromažďovat, používat a poskytovat našim zákazníkům a třetím osobám ve formě, v jaké jste nám je poskytli, a také ve formě výňatků, souhrnu a v anonymizované formě, přičemž můžete a nemusíte být uvedeni jako zdroj. Údaje o zpětné vazbě můžeme použít také v našich marketingových, reklamních a jiných sděleních vůči veřejnosti a v našich obchodních vztazích a také v našich interních sděleních; v každém případě nebudete uvedeni jako zdroj. Kromě toho vás můžeme identifikovat jako zdroj údajů o zpětné vazbě, pokud s takovou identifikací budete souhlasit.

Údaje o datových službách: Shromažďujeme a používáme údaje o datových službách a ukládáme je na našich serverech, zpracováváme je pomocí datových služeb a předáváme je uživateli a pověřenému příjemci a pověřené externí službě, pokud existuje, pro produkty a služby Dexcom, o které jste požádali. Údaje o datových službách můžeme používat v souvislosti s naším poskytováním datových služeb a pro naše činnosti, správu a vývoj produktů, údržbu a podporu v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Údaje o použití: Shromažďujeme a používáme údaje a ukládáme je na našich serverech, zpracováváme je pomocí našich systémů a analyzujeme je pro naše obchodní účely. Nezpřístupňujeme třetím osobám žádné údaje o použití, podle kterých by vás bylo možné identifikovat (s výjimkou rozsahu povoleného těmito zásadami osobních údajů).

Odvozené údaje: Můžeme shromažďovat a používat odvozené údaje k určení informací včetně vyžádání (definováno v dalším bodě), která budou zasílána vám, veřejnosti nebo cílovým skupinám, a pro obchodní účely v souladu s platnými ustanoveními těchto zásad ochrany osobních údajů.

Osobní údaje a nabídky: Pokud to povolují platné zákony, můžeme shromažďovat a používat osobní údaje vás, případně vašich pověřených příjemců, k určení toho, které e-maily a oznámení vám, případně vámi pověřeným příjemcům zašleme, včetně e-mailů a oznámení týkajících se příležitostí souvisejících s našimi produkty a službami (tyto e-maily označujeme jako „nabídky“). V rozsahu povoleném platnými zákony můžeme také sdílet vaši e-mailovou adresu nebo jiné údaje o registraci a objednávce s externími poskytovateli služeb, kteří jednají naším jménem a se kterými máme uzavřenou smlouvu, na jejímž základě vám posílají nabídky, o nichž se domníváme, že by vás mohly zajímat. Chcete-li zrušit (nebo, jste-li v zemi, která vyžaduje výslovný souhlas a nyní chcete odvolat tento souhlas, který jste poskytli ke) sdílení svých údajů s třetími stranami pro uvedené účely, kontaktujte nás na adrese:

 • Nacházíte-li se jinde než v Kanadě, kontaktujte nás e-mailem na adrese gdpr@dexcom.com nebo poštou na adrese uvedené v bodě „Kontaktujte nás“ níže; nebo
 • nacházíte-li se v Kanadě, kontaktujte nás e-mailem na adrese gdpr@dexcom.com nebo poštou na adrese
  501-4445 Lougheed Highway, Burnaby, BC V5C 0E4; nebo telefonicky na čísle 1-844-832-1810.

Mějte na paměti, že pokud se odhlásíte z odběru našich marketingových e-mailů, můžeme vám i přesto zasílat důležité administrativní zprávy, z nichž se nelze odhlásit. Vaše osobní údaje nebudeme sdílet se třetími osobami, aby vás samy kontaktovaly, pokud s tím nebudete souhlasit.

Nacházíte-li se v Koreji nebo v Japonsku, nebudeme vaše údaje za účelem nabídek shromažďovat, používat ani sdílet. Máte-li dotazy týkající se marketingu nebo chcete-li konzultovat zásady ochrany osobních údajů, kontaktujte distributora, od něhož jste obdrželi svůj produkt Dexcom.

Osobní údaje a vaše zkušenost se společností Dexcom: Můžeme shromažďovat a používat vaše osobní údaje, které patří vám nebo případně vámi pověřeným příjemcům, k tomu, abychom vám, případně vámi pověřeným příjemcům, přizpůsobili zkušenost s používáním produktů a služeb Dexcom a obsah, který se vám zobrazí při používání produktů nebo služeb Dexcom. Osobní údaje můžeme shromažďovat a používat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů k tomu, abychom spravovali produkty a služby včetně webových stránek, vylepšovali naše podnikání a poskytovali nové funkce webových stránek a produktů a služeb a abychom jinak spravovali naše podnikání.

Ostatní třetí strany: V rámci běžné podnikatelské činnosti budeme shromažďovat a využívat poskytovatele k provádění služeb nebo funkcí naším jménem. Neudělíme těmto třetím osobám oprávnění k tomu, aby uchovávaly, používaly nebo zpřístupňovaly vaše osobní údaje jinak než pro účely poskytování služeb, o jejichž poskytnutí jsme je požádali. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiné společnosti ve spojení s prodejem společnosti, sloučením, akvizicí nebo zrušení zahrnujícím společnost Dexcom.

Výkon práva a soudní řízení: Osobní údaje budeme shromažďovat, používat a zpřístupňovat tak, jak to od nás vyžadují platné zákony, včetně zákonů mimo zemi vašeho pobytu, a můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit, pokud o to požádají úřady pro výkon práva nebo regulační úřady včetně státních a veřejných orgánů mimo zemi vašeho pobytu, nebo pokud zjistíme, že je takové zpřístupnění za daných okolností správné, avšak v každém jednotlivém případě v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Osobní údaje můžeme shromažďovat, používat a zpřístupňovat k tomu, abychom chránili naše práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek nebo práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek našich poboček, vás nebo dalších osob, abychom chránili naši činnost nebo činnost našich poboček, abychom vykonávali tyto zásady ochrany osobních údajů a abychom nám umožnili realizovat dostupné prostředky nápravy nebo snížit škody, které případně utrpíme, a to v každém jednotlivém případě v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Deidentifikace: Vaše osobní údaje můžeme „deidentifikovat“ odstraněním informací, které by vás mohly identifikovat, a tyto deidentifikované údaje můžeme použít pro libovolné účely kromě těch, kde jsme podle platných zákonů povinni postupovat jinak.

Ostatní použití: Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a používat pro jiné účely než ty, které jsou povoleny v těchto zásadách ochrany osobních údajů, avšak pouze na základě vašeho souhlasu s takovým použitím.

Právní východiska pro zpracování

Smíme mít ve svém držení, zpracovávat a předávat vaše osobní údaje výhradně pro oprávněné obchodní účely v souladu s platnými zákony, nařízeními a směrnicemi a budeme je zpřístupňovat pouze na základě jejich nutné znalosti osobám, které jsou oprávněny je používat pro tyto účely.

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • Jak je potřeba pro vytvoření a plnění smluvního vztahu, k jeho udržování nebo ukončení a k tomu, abychom mohli spravovat váš účet a produkty a služby Dexcom, které se na vás vztahují.
 • Jak je potřeba k tomu, abychom mohli podnikat a prosazovat naše oprávněné zájmy, a v rozsahu, v jakém naše zájmy nejsou omezeny vašimi právy na ochranu osobních údajů. Pokud požadujete další informace o uplatnění vyvážení oprávněných zájmů, kontaktujte náš tým ochrany osobních údajů.
 • Dodržování platných zákonů a ochrana našich oprávněných obchodních zájmů, zákonných práv a povinností.
 • Pokud jste k tomu dali svůj souhlas.

Co se stane s údaji, které sdílíte s ostatními

Nemáme žádnou kontrolu nad pověřenými příjemci. Jakmile pověřený příjemce obdrží vaše údaje o datových službách, je jejich použití ze strany pověřeného příjemce mezi vámi a jím. Neověřujeme kontaktní údaje, které poskytnete jednotlivým pověřeným příjemcům. Poté, co nám tyto kontaktní údaje poskytnete, až do ukončení pověření budeme zasílat údaje o datových službách na kontaktní údaje, které jste nám poskytli. Jste odpovědní za správnost těchto údajů.

Vaši pověření příjemci mohou sdílet vaše osobní údaje se společností Dexcom pro účely týkající se jejich používání produktů a služeb Dexcom a my budeme tyto vaše osobní údaje používat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud vaši pověření příjemci mají vaše osobní údaje, opravňujete je tímto, aby nám je poskytli dle rozhodnutí každého z nich.

Jakmile sdílíte osobní údaje s třetí osobou, a to včetně pověřených externích služeb, nemáme již nad těmito osobními údaji a způsobem, jakým je daná třetí osoba používá, žádnou kontrolu. Měli byste si přečíst podmínky služeb, zásady ochrany osobních údajů a ostatní ustanovení webových stránek jednotlivých třetích osob, kterým sami poskytujete osobní údaje, a každé pověřené externí služby, které poskytnete oprávnění.

Můžete se na základě vlastního uvážení rozhodnout, že určité naše softwarové aplikace mohou sdílet údaje o glukóze a další osobní údaje s aplikací Apple Health a dalšími pověřenými externími službami, které tyto údaje ukládají nebo předávají. Poté, co softwarová aplikace nasdílí tyto údaje a ostatní osobní údaje, již nemáme nad těmito údaji o glukóze a osobními údaji ani nad přístupem k nim a jejich použitím kontrolu, takže byste se měli, předtím než se rozhodnete sdílet prostřednictvím své softwarové aplikace své osobní údaje s těmito třetími stranami nebo pověřenými externími službami, seznámit s podmínkami použití jednotlivých produktů třetích osob a zásadami ochrany osobních údajů, které se na ně vztahují.

S kým budeme sdílet vaše osobníúdaje

Většina osobních údajů zůstane u nás, pro výše uvedené účely však můžeme vaše osobní údaje sdílet s následujícími příjemci:

 • Pobočky: Osobní údaje můžeme sdílet s ostatními společnostmi skupiny v zemi, kde se nacházíte, a mimo ni pouze v případě, že je to nezbytné pro účely vysvětlené v tomto oznámení a v souladu s platnými zákony a ostatními závazky, které jsme vám případně dali. Tyto subjekty jsou povinny podle požadavků zákona zajistit, aby osobní údaje byly chráněny v souladu s normami EU, které jsou vysvětleny níže, i v souladu s platnými zákony, nařízeními a směrnicemi v ostatních zemích.
  • Nacházíte-li se v Koreji nebo Japonsku, pobočka společnosti Dexcom Inc., s níž mohly být sdíleny vaše osobní údaje, je Dexcom UK Limited (pro uložení a analýzu údajů souvisejících se stížnostmi na zařízení Dexcom poskytněte hlášení americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (Food and Drug Administration, FDA) a uchovejte si obchodní záznamy v souladu s pravidly obezřetného podnikání). Společnost Dexcom, Inc. a FDA se nacházejí ve Spojených státech, společnost Dexcom UK Limited ve Velké Británii.
 • Poskytovatelé služeb: Osobní údaje mohou být sdíleny také s externími poskytovateli služeb, kteří je budou zpracovávat naším jménem pro výše uvedené účely. K těmto třetím osobám patří mimo jiné poskytovatelé mzdových služeb, poskytovatelé IT služeb, cestovní kanceláře a poskytovatelé cestovních služeb, banky, společnosti pro kreditní karty, makléři, poskytovatelé školení, poskytovatelé průzkumných služeb, zkoušející a poskytovatelé a správci hostování dat a
  • Nacházíte-li se v Koreji, jsou těmito poskytovateli služeb společnost Google v Německu (pro ukládání údajů v cloudovém úložišti a analýzy výkonnosti); společnost Amazon Web Services, Inc. v Německu (pro ukládání údajů v cloudovém úložišti a analýzy výkonnosti); společnost Oracle America, Inc. ve Spojených státech se službami v Německu (pro příjem, zpracování a dokumentování stížností a dotazů ohledně produktů a služeb Dexcom) a společnost SendGrid, Inc. ve Velké Británii (pro směrování e-mailové i jiné komunikace, kterou provádíte prostřednictvím aplikace Clarity.)
  • Nacházíte-li se v Japonsku, jsou těmito poskytovateli služeb společnost Google (pro ukládání údajů v cloudovém úložišti a analýzy výkonnosti); společnost Oracle America, Inc. ve Spojených státech se službami v Německu (pro příjem, zpracování a dokumentování stížností a dotazů ohledně produktů a služeb Dexcom) a společnost SendGrid, Inc. ve Velké Británii (pro směrování e-mailové i jiné komunikace, kterou provádíte prostřednictvím aplikace Clarity.)
 • Státní úřady / činitelé zajišťující výkon práva: Vaše osobní údaje mohou být sdíleny se státními úřady nebo činiteli zajišťujícími výkon práva, pokud je to nutné pro výše uvedené účely, pokud to nařizuje zákon nebo pokud je to nutné pro právní ochranu našich oprávněných zájmů v souladu s platnými zákony.
  • Nacházíte-li se v Koreji, patří mezi tyto úřady FDA.
  • Nacházíte-li se v Japonsku, patří mezi tyto úřady FDA, japonská vládní Agentura pro farmaceutická a lékařská zařízení a japonské Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí.
 • Ostatní nepřidružené třetí osoby. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout, pokud je to požadováno pro výše uvedené účely, pokud to nařizuje zákon nebo pokud je to nutné pro právní ochranu našich oprávněných zájmů v souladu s platnými zákony.
  • Nacházíte-li se v Koreji a poskytujete nám jakékoli informace týkající se produktů a služeb Dexcom, přesměrujeme vaši komunikaci (včetně osobních údajů, které jste v rámci této komunikace poskytli) společnosti Huons Co., Ltd. („Huons“), aby ji tato společnost mohla zpracovat, spravovat a dostát závazkům vyplývajícím ze vztahu, který s vámi coby zákazníkem má, a společnosti Synex Consulting, Ltd. („Synex“), aby mohla podávat zprávy v souladu s právními předpisy. Shromažďování, používání a ukládání vaší komunikace společnostmi Huons a Synex se řídí jejich příslušnými zásadami pro ochranu osobních údajů.
  • Nacházíte-li se v Japonsku a poskytujete nám jakékoli informace týkající se produktů a služeb Dexcom, přesměrujeme vaši komunikaci (včetně osobních údajů, které jste v rámci této komunikace poskytli) společnosti Terumo Corporation („Terumo“), aby ji tato společnost mohla zpracovat, spravovat a dostát závazkům vyplývajícím ze zákaznického vztahu, který máte s distributorem, od něhož jste získali produkty a služby Dexcom, a společnosti Cobridge Co., Ltd. („Cobridge“), aby mohla podávat zprávy v souladu s právními předpisy. Shromažďování, používání a ukládání vaší komunikace společnostmi Terumo a Cobridge se řídí jejich příslušnými zásadami pro ochranu osobních údajů.

Nacházíte-li se v jiných zemích, než je Korea a Japonsko, lze seznam třetích osob nebo kategorií třetích osob, které zpracovávají osobní údaje, získat na požádání od týmu ochrany osobních údajů.

Soubory cookie a další technologie

Pokud jste obyvatelem Evropské unie, přečtěte si oddíl About Cookies (O souborech cookie), kde najdete informace o našem používání souborů cookie a dalších sledovacích technologií v souvislosti s vaším používáním našich produktů a služeb.

Pokud jste obyvatelem Spojených států nebo jiné jurisdikce mimo Evropskou unii, níže naleznete popis, jak používat soubory cookie a ostatní podobné technologie v souvislosti s našimi produkty a službami.

Soubory cookie: Soubory cookie jsou malé kousky informací ukládané přímo do počítače, který používáte. Soubory cookie nám umožňují shromažďovat informace, jako je např. typ prohlížeče, čas strávený službou, počet navštívených stránek, jazykové preference a další anonymní údaje o provozu. My a naši poskytovatelé služeb používáme tyto údaje pro účely bezpečnosti, k usnadnění navigace, efektivnějšímu zobrazování údajů a personalizaci vaší zkušenosti s používáním služeb. Soubory cookie můžeme používat také ke shromažďování údajů o používání produktu a služeb, abychom mohli průběžně vylepšovat jejich konstrukci a funkčnost, abychom zjistili, jak jsou používány, a abychom byli schopni řešit otázky související s těmito produkty a službami. Soubory cookie nám dále umožňují vybrat, které z našich reklam nebo nabídek mají největší pravděpodobnost vás upoutat, a zobrazovat je během vašeho používání produktů a služeb.

Pokud nechcete, aby údaje byly pomocí souborů cookie shromažďovány, existuje ve většině prohlížečů jednoduchý postup umožňující automatické odmítnutí souborů cookie nebo nabídnutí možnosti odmítnout nebo přijmout přenos konkrétního souboru (souborů) cookie z konkrétních stránek do vašeho počítače. Máte-li zájem o další informace, klikněte zde. Pokud však tyto soubory cookie nepřijmete, můžete při svém používání produktů a služeb zaznamenat určité nepohodlí. Například se může stát, že nedokážeme rozpoznat váš počítač a budete se při každé návštěvě muset znovu přihlásit.

Naše produkty a služby aktuálně nejsou schopny rozpoznat nebo dodržovat signály prohlížeče do-not-track.

Analytika: V souvislosti s produkty a službami můžeme používat analytiku třetích osob, např. Google Analytics. Tyto služby třetích osob mohou používat soubory cookie a podobné technologie ke shromažďování a analýze informací o používání produktů a služeb a k vykazování aktivit a trendů. Tyto služby mohou také shromažďovat informace týkající se používání jiných webových stránek, aplikací a online služeb. Další informace týkající se Google Analytics získáte kliknutím zde. Kliknutím zde si můžete stáhnout doplněk prohlížeče pro odhlášení z Google Analytics.

Používání pixelových tagů a ostatních podobných technologií: Pixelové tagy (nazývané také webové majáky nebo průhledné gify) mohou být používány v souvislosti s některými našimi produkty a službami mimo jiné ke sledování akcí uživatelů (včetně příjemců e-mailů), měření úspěšnosti marketingových kampaní a sestavování statistiky o četnosti použití a odezvy.

Použití technologie Adobe Flash (včetně lokálních sdílených objektů typu Flash („Flash LSO“)) a dalších podobných technologií: Můžeme používat technologii Flash LSO a další technologie mimo jiné ke shromažďování a ukládání informací o vašem používání produktů a služeb. Pokud nechcete, aby se objekty Flash LSO ukládaly do vašeho počítače, můžete upravit nastavení vašeho přehrávače Flash tak, aby blokoval ukládání objektů Flash LSO, a to pomocí nástrojů obsažených v panelu Website Storage Settings Panel (Panel nastavení ukládání webových stránek). Objekty Flash LSO můžete kontrolovat také tím, že přejdete na panelu Global Storage Settings Panel (Panel globálních nastavení ukládání) a budete postupovat podle pokynů (což může zahrnovat pokyny, které vysvětlují například způsob odstranění stávajících objektů Flash LSO (označované na stránkách makromédií jako „informace“), jak zabránit tomu, aby objekty Flash LSO byly umístěny do vašeho počítače, aniž byste byli dotázáni, a (u přehrávače Flash Player 8 a pozdějších) způsob, jak zablokovat objekty Flash LSO, které nebyly zaslány operátorem stránky, na které se právě nacházíte). Upozorňujeme, že nastavení přehrávače Flash na omezení nebo zákaz přijmu objektů Flash LSO může omezit nebo znemožnit funkčnost některých aplikací Flash.

Zájmová reklama: Používáme externí reklamní společnosti k tomu, abychom vám nabízeli v době, kdy získáte přístup k produktům a službám nebo jiným webovým stránkám nebo online službám a používáte je, reklamy týkající se zboží a služeb, které by vás mohly zajímat, a to na základě informací týkajících se vašeho přístupu k produktům a službám a jiným webovým stránkám a službám a jejich používání. Aby to bylo možné, mohou tyto společnosti umisťovat nebo rozpoznávat jedinečné soubory cookie ve vašem prohlížeči (také pomocí použití pixelových tagů). Potřebujete-li další informace o těchto postupech a chcete-li zjistit, jaké máte v souvislosti s nimi možnosti, navštivte stránku Network Advertising Initiative opt out (Odhlášení ze síťové reklamní aktivity) a Digital Advertising Alliance Self-Regulatory Program (Samoregulační program sdružení digitální reklamy).

HIPAA

Podle zákona o přenosu a uchovávání informací o zdravotním pojištěn z roku 1996 („zákon HIPAA“) můžeme získávat určité zdravotní údaje týkající se vaší osoby, které představují „chráněné zdravotní údaje“. Když obdržíme chráněné zdravotní údaje, budou se na tyto údaje vztahovat požadavky vyplývající ze zákona HIPAA a zákona HITECH a platná nařízení vyplývající z těchto jednotlivých zákonů.

Když se rozhodnete sdílet své chráněné zdravotní údaje s pověřenou externí službou, například prostřednictvím aplikace Apple Health, rozhodli jste se poskytnout své údaje třetí osobě, na kterou se nemusí vztahovat požadavky zákona HIPAA, zákona HITECH a platných nařízení vyplývajících z těchto jednotlivých zákonů. Poskytované informace řídíte vy a vaše zmocnění trvá, dokud jej nezrušíte prostřednictvím aplikace, služby Dexcom nebo jiné součásti, kde jste provedli danou volbu. To, co může pověřená externí služba provádět s vašimi chráněnými zdravotními údaji, určují podmínky vztahující se na danou pověřenou externí službu; my nad tímto použitím nemáme žádnou kontrolu. Jste srozuměni s tím, že vaše zrušení nebude mít vliv na údaje, které jste pověřené externí straně poskytli dříve, avšak ukončíte tím další poskytování těchto údajů. To, zda jste se rozhodli sdílet vaše chráněné osobní údaje s pověřenou externí službou či nikoli, nebude mít vliv na produkty a služby Dexcom, na jejichž používání můžete mít nárok.

Další informace o ochraně osobních údajů

Ochrana online osobních údajů dětí: Společnost Dexcom nepovoluje osobám mladším 18 let (nebo, pokud jste občanem Japonska, osobám mladším 20 let), aby si přímo předplatily služby nebo softwarové aplikace Dexcom nebo aby přímo nakupovaly produkty Dexcom. Rodič nebo zákonný zástupce může provést přihlášení jménem osoby, která je mladší 18 let (nebo, pokud jste občanem Japonska, osoby mladší 20 let), avšak žádná osoba mladší 18 let (nebo, pokud jste občanem Japonska, osoba mladší 20 let) nemá povoleno používat produkty a služby Dexcom bez výslovného souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce s podmínkami smlouvy, která mimo jiné vyžaduje, aby rodič nebo zákonný zástupce byl povinen ustanovit pověřené příjemce, propojit uživatelské zařízení se službami nebo softwarovými aplikacemi Dexcom, komunikovat všemi způsoby se službami a softwarovými aplikacemi Dexcom a zajistit, aby veškerá komunikace s námi byla prováděna rodičem nebo zákonným zástupcem, nikoli osobou mladší 18 let (nebo, pokud jste občanem Japonska, osobou mladší 20 let).

Dospělé osoby s opatrovníky, poručníky nebo jiným zákonným dohledem: Společnost Dexcom nepovoluje žádným osobám, které jsou právně nezpůsobilé uzavírat smlouvy a být vázány podmínkami smlouvy, aby si přímo předplatily služby nebo softwarové aplikace Dexcom nebo aby přímo nakupovaly produkty Dexcom. Opatrovník, poručník nebo jiná osoba, která má právo tak učinit, je oprávněna provést předplatné za uživatele, který není právně způsobilý uzavírat smlouvy a být vázán jejími podmínkami, avšak takový uživatel nemá povoleno používat služby nebo softwarové aplikace Dexcom bez výslovného souhlasu opatrovníka, poručníka nebo jiné osoby, která je právoplatně oprávněna poskytnout tento souhlas s podmínkami smlouvy, což mimo jiné vyžaduje, aby tento opatrovník nebo jiná osoba byli povinni ustanovit pověřené příjemce, propojit uživatelské zařízení se službami nebo softwarovými aplikacemi Dexcom, komunikovat všemi způsoby se službami a softwarovými aplikacemi Dexcom a zajistit, aby veškerá komunikace s námi byla prováděna opatrovníkem nebo jinou oprávněnou osobou, nikoli osobou, která není právně způsobilá.

Phishing: Nikdy nepožadujeme a nebudeme požadovat údaje o registraci nebo objednávce nezabezpečeným nebo nevyžádaným e-mailem nebo telefonickým hovorem. Krádež identity a praktiky, které jsou aktuálně známé jako „phishing“, pro nás představují velký problém. Naší prioritou je zabezpečit informace tak, abychom vás pomohli chránit se před krádeží identity. Další informace o phishingu získáte na webových stránkách Federální obchodní komise.

Zabezpečení: Společnost Dexcom používá k ochraně osobních údajů v naší organizaci obchodně přiměřené standardy technologie a provozní bezpečnosti. Osobní údaje předávané prostřednictvím produktů a služeb Dexcom jsou předávány v zašifrované formě. Žádný systém přenosu nebo ukládání dat však bohužel nedokáže zaručit 100% bezpečnost. Pokud máte dojem, že komunikace s námi již není bezpečná, ihned nám to prosím oznamte v souladu s bodem „Kontaktujte nás“ níže.

Odkazy na stránky třetích osob: Produkty a služby Dexcom mohou obsahovat odkazy na webové stránky, aplikace nebo jiné položky třetích osob. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za informační postupy těchto webových stránek, aplikací nebo jiných položek a zahrnutí těchto odkazů neznamená, že odkazované stránky nebo služby schvalujeme. Kromě toho se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují na ochranu osobních údajů, informace nebo jiné postupy třetích osob, včetně třetích osob provozujících webové stránky nebo služby, na které odkazují naše produkty nebo služby, externích poskytovatelů aplikací, platforem sociálních médií, operačních systémů, bezdrátových služeb nebo zařízení. Doporučujeme vám, abyste si před zpřístupněním svých osobních údajů libovolné třetí osobě nebo použitím jejích produktů a služeb přečetli zásady ochrany osobních údajů dané třetí osoby.

Zpřístupnění údajů na základě signálu Do Not Track: V souladu s dodatky o signálu Do-Not-Track ke kalifornskému zákonu o online ochraně osobních údajů sdělujeme, že aktuálně nereagujeme na signály „do not track“ nebo podobná sdělení od vašeho prohlížeče.

Uchovávání: Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelu uvedeného v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud zákon nepožaduje nebo nepovoluje jinou dobu uchovávání.

Ukončení vašeho účtu

Svůj účet Dexcom můžete ukončit podle pokynů uvedených na příslušné stránce našich webových stránek. Sledující mohou ukončit svůj status sledujícího zrušením uživatele v příslušné službě Dexcom nebo odstraněním příslušné softwarové aplikace.

Zrušíte-li svůj účet, vymažeme vaše osobní údaje s výjimkou těch, které definuje platný zákon nebo které tento zákon jinak povoluje. Po uplynutí zákonné doby uchování vaše osobní údaje vymažeme tak, že bezpečným způsobem zničíme elektronické formáty souborů a skartujeme či spálíme psané formáty souborů.

Můžete nás kontaktovat na e-mailové nebo poštovní adrese uvedené v bodě „Kontaktujte nás“ níže, kde nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje smazali, a vynasnažíme se, abychom vaše údaje urychleně odstranili z našich aktivních systémů.

Žádosti o uplatněná práva týkající se údajů pro všechny jurisdikce

Chcete-li podat žádost o uplatnění práv týkající se údajů, která se na vás (nebo na rodinného příslušníka, pokud jste právní zástupce uplatňující práva týkající se údajů jeho jménem) vztahují, kontaktujte nás na adrese gdpr@dexcom.com a uveďte následující informace:

 • Jméno a příjmení
 • Uživatelské jméno přidružené k účtu subjektu
 • Datum narození
 • Země pobytu
 • E-mailová adresa přidružená k účtu subjektu
 • Vztah k pacientovi (např. jste přímo pacientem, opatrovníkem atd.)
 • Podrobnosti týkající se vaší žádosti

Přeshraniční předávání

Vaše osobní údaje mohou být ukládány a zpracovávány v libovolné zemi, kde máme zařízení nebo kde najímáme poskytovatele služeb. Používáním produktů a služeb Dexcom souhlasíte s předáváním údajů do zemí mimo zemi vašeho pobytu, a nacházíte-li se v zemi, kde je vyžadován výslovný souhlas, učiníte tak poskytnutím tohoto výslovného souhlasu. V zemích, kam se vaše osobní údaje předávají, mohou platit jiná pravidla pro ochranu osobních údajů, než jaká platí ve vaší zemi.

Ohledně osobních údajů, které společnost DexCom, Inc. přijímá z poboček a společností v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku, se společnost DexCom, Inc. zavázala zacházet s těmito osobními údaji v souladu s evropskými právními principy pro mezinárodní předávání, např. standardními smluvními body EU nebo programem Privacy Shield (Štít soukromí), které jsou popsány níže.

Štít soukromí

Společnost Dexcom může přijímat osobní údaje obyvatel zemí v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), který zahrnuje 28 členských zemí Evropské unie plus Norsko, Island a Lichtenštejnsko, od třetích osob nebo přímo od daných obyvatel, a to včetně jména, adresy, e-mailu a telefonního čísla, údajů o objednávce a údajů týkajících se lékařského nebo zdravotního stavu, které jsou považovány za citlivé údaje. Tyto osobní údaje označujeme jako „evropské osobní údaje“. Jsme si vědomi toho, že zákony Evropského společenství zakazují společnostem v EHP předávat evropské osobní údaje do Spojených států, pokud pro tyto evropské osobní údaje neexistuje „odpovídající ochrana“. Abychom zajistili tuto odpovídající ochranu tam, kde nemáme zavedeny jiné ochrany evropských osobních údajů splňující požadavky platných zákonů o ochraně osobních údajů, jelikož se na nás vztahují vyšetřovací a prováděcí pravomoci Federální obchodní komise USA, budeme v souvislosti s evropskými osobními údaji, které přijímáme, dodržovat rámec mezi EU a USA (dále jako „Štít soukromí“) zveřejněný Ministerstvem obchodu USA (www.privacyshield.gov). Za určitých okolností můžeme například odsouhlasit vzorovou smlouvu schválenou Evropskou komisí ( http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm) a za daných okolností by pak platily podmínky této vzorové smlouvy.

Zásady Štítu soukromí

Společnost Dexcom dodržuje rámec Štítu soukromí mezi EU a USA stanovený Ministerstvem obchodu USA ohledně shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů získaných z členských zemí Evropské unie. Společnost Dexcom potvrdila, že dodržuje zásady Štítu soukromí týkající se oznamování, volby, odpovědnosti za předání dalším stranám, zabezpečení, integrity údajů a omezení účelu, přístupu a postihů, vymáhání a odpovědnosti. V případě rozporu mezi zásadami uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů a zásadami Štítu soukromí budou platit zásady Štítu soukromí. Chcete-li se dozvědět více o programu Štít soukromí a prohlédnout si stránku obsahující naše osvědčení, navštivte stránku https://www.privacyshield.gov/

Oznámení

Programu Štít soukromí se účastníme my i naše dceřiné společnosti. Seznam programu Štít soukromí je dostupný na webových stránkách vedených Ministerstvem obchodu USA: https://www.privacyshield.gov/list.

Společnost Dexcom vyrábí, distribuuje a podporuje produkty Dexcom, které jsou trvalými monitory glukózy („monitory Dexcom CGM“). Monitory Dexcom CGM provádějí pravidelné měření hladiny glukózy uživatele. Dále distribuujeme a podporujeme softwarové aplikace, které přijímají, ukládají, zpracovávají a předávají údaje o hladině glukózy uživatele naměřené monitory Dexcom CGM a ostatní údaje tak, abychom pomohli uživatelům monitorů Dexcom CGM a jejich poskytovatelům zdravotní péče a ostatním osobám, které pověří, s regulací jejich hladiny glukózy. Shromažďujeme evropské osobní údaje v souvislosti s používáním těchto softwarových aplikací k tomu, abychom komunikovali s uživateli o jejich používání produktů a softwarových aplikací Dexcom, abychom poskytovali informace o nových produktech a softwarových aplikacích Dexcom a abychom prováděli související úkoly pro oprávněné obchodní účely. Dále budeme evropské osobní údaje poskytovat v reakci na zákonné požadavky ze strany státních orgánů, včetně plnění požadavků národní bezpečnosti nebo výkonu práva.

Na základě programu Štít soukromí můžeme také shromažďovat a zpracovávat evropské osobní údaje o lidských zdrojích.

Volba

V souladu s požadavky programu Štít soukromí nabídneme osobám, jejichž evropské osobní údaje vlastníme, možnost zvolit si (odhlásit), zda mohou být evropské osobní údaje dané osoby zpřístupněny třetí osobě nebo být použity pro účel, který se zásadně liší od účelů, pro které byly původně shromážděny nebo které daná osoba následně schválila.

U citlivých údajů získáme výslovný potvrzující souhlas (přihlášení) osob v případě, že by jejich evropské osobní údaje měly být zpřístupněny třetí osobě nebo použity pro účely odlišné od těch, pro které byly původně shromážděny nebo následně danými jednotlivci schváleny, a to prostřednictvím provedení volby přihlášení. S veškerými evropskými osobními údaji, které obdržíme od třetí osoby, budeme zacházet jako s citlivými údaji, pokud je třetí osoba označí jako citlivé a bude s nimi takto zacházet.

V zemích, kde je ke zpracování nebo sdílení vašich osobních údajů vyžadován výslovný souhlas, vás o tento výslovný souhlas požádáme v požadovaném rozsahu před zpracováním či sdílením vašich osobních údajů.

Odpovědnost za předání dalším stranám

Při předání osobních údajů třetí osobě jednající jako správce budeme dodržovat zásady oznámení a volby. Také uzavřeme s externím správcem smlouvu, ve které bude stanoveno, že tyto údaje mohou být zpracovávány pouze pro omezené a určené účely v souladu se souhlasem poskytnutým daným jednotlivcem a že příjemce zajistí nejméně stejnou úroveň ochrany jako Štít soukromí a vyrozumí nás, pokud zjistí, že již tuto povinnost není schopen dodržet. Ve smlouvě bude stanoveno, že pokud externí správce zjistí tuto skutečnost, přestane údaje zpracovávat nebo přijme jiná přiměřená a vhodná opatření k nápravě této situace.

Pokud budeme předávat osobní údaje třetí osobě jednající jako zástupce: (i) předáme tyto údaje pouze pro omezené a určené účely, (ii) ujistíme se, že zástupce je povinen zajistit přinejmenším stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou požaduje program Štít soukromí, (iii) podnikneme přiměřená a vhodná opatření, abychom zajistili, že zástupce bude efektivně zpracovávat předané osobní údaje způsobem, který je v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z programu Štít soukromí, (iv) budeme požadovat, aby nás zástupce vyrozuměl v případě, že zjistí, že již není schopen zajistit stejnou úroveň ochrany, jakou požaduje program Štít soukromí, (v) na základě oznámení včetně oznámení podle bodu (iv) podnikneme přiměřená a vhodná opatření, abychom zastavili a napravili neoprávněné zpracovávání, a (vi) na požádání předložíme Ministerstvu obchodu USA shrnutí nebo reprezentativní kopii příslušných ustanovení smlouvy s daným zástupcem.

Pokud jde o zásadu odpovědnosti za předání dalším stranám, zůstáváme i nadále odpovědní v případě, že náš zástupce zpracovává tyto osobní údaje způsobem, který není v souladu s programem Štít soukromí, pokud neprokážeme, že nejsme za událost, která způsobila škodu, odpovědní.

Bezpečnost

Podnikneme přiměřená a vhodná opatření, abychom ochránili evropské osobní údaje před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zpřístupněním, pozměněním a zničením, přičemž řádně zohledníme rizika, která obnáší zpracování a povaha evropských osobních údajů.

Integrita údajů a omezení účelu

V souladu s programem Štít soukromí budou evropské osobní údaje omezeny na údaje, které jsou relevantní pro účely zpracování. Nebudeme evropské osobní údaje zpracovávat způsobem, který není v souladu s účely, pro které byly shromážděny nebo které daná osoba následně schválila. V rozsahu nezbytném pro tyto účely podnikneme přeměřená opatření, abychom ověřili, že evropské osobní údaje jsou pro zamýšlené použití spolehlivé, že jsou správné, úplné a aktuální. Dokud budeme uchovávat evropské osobní údaje, budeme dodržovat zásady programu Štít soukromí.

Evropské osobní údaje budou uchovávány ve formě, ve které bude osoba identifikovaná nebo identifikovatelná pouze v případě, že to bude sloužit účelu zpracování nebo jinému účelu povolenému programem Štít soukromí. K dodržení tohoto ustanovení podnikneme přiměřená a vhodná opatření.

Přístup

Osoba, jejíž evropské osobní údaje vlastníme, bude mít právo přístupu k těmto evropským osobním údajům a bude mít právo je opravit, upravit nebo odstranit, pokud budou nepřesné nebo jsou zpracovávány v rozporu se zásadami programu Štít soukromí, pokud program Štít soukromí nepovoluje jinak.

Postihy, vymáhání a odpovědnost

Budeme udržovat účinné mechanismy pro zajištění dodržování programu Štít soukromí v souladu s požadavky daného programu.

Společnost Dexcom se v souladu se zásadami programu Štít soukromí mezi EU a USA zavazuje, že vyřeší stížnosti týkající se ochrany osobních údajů a našeho shromažďování nebo používání vašich evropských osobních údajů. Jednotlivci z Evropské unie, kteří mají dotazy nebo stížnosti týkající se zásad ochrany osobních údajů, by měli nejprve kontaktovat referenta společnosti Dexcom pro ochranu osobních údajů podle níže uvedených kontaktních údajů.

Společnost Dexcom se dále zavázala předat nevyřešené stížnosti týkající se ochrany osobních údajů podle zásad programu Štít soukromí organizaci BBB EU PRIVACY SHIELD, neziskovému alternativnímu poskytovateli řešení sporů sídlícímu ve Spojených státech a provozovanému organizací Council of Better Business Bureaus. Pokud neobdržíte včas potvrzení o vaší stížnosti nebo pokud vaše stížnost nebyla vyřízena uspokojivě, navštivte stránku www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/, kde najdete další informace a můžete podat stížnost.

Jsme povinni o stížnostech rozhodnout a postupovat podle podmínek uvedených v dodatku I k programu Štít soukromí, který najdete na adrese: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Štít soukromí mezi Švýcarskem a USA

Pokud jde o Švýcarsko, dodržuje společnost Dexcom rámec Štítu soukromí mezi Švýcarskem a USA stanovený Ministerstvem obchodu USA ohledně shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů získaných ze Švýcarska. Společnost Dexcom potvrdila, že dodržuje zásady Štítu soukromí týkající se oznamování, volby, odpovědnosti za předání dalším stranám, zabezpečení, integrity údajů, přístupu a vymáhání mezi Švýcarskem a Spojenými státy. V případě rozporu mezi zásadami uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů a zásadami Štítu soukromí mezi Švýcarskem a USA budou platit zásady Štítu soukromí mezi Švýcarskem a USA. Chcete-li se dozvědět více o programu Štít soukromí mezi Švýcarskem a USA a prohlédnout si stránku obsahující naše osvědčení, navštivte stránku https://www.privacyshield.gov/list (použijte tlačítko „Advanced (Rozšířené)“ a v možnosti „Program (Program)“ vyberte Swiss-U.S. Privacy Shield (Štít soukromí mezi Švýcarskem a USA)).

Společnost Dexcom se v souladu se zásadami programu Štít soukromí mezi Švýcarskem a USA zavazuje, že vyřeší stížnosti týkající se ochrany vašich osobních údajů a našeho shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Jednotlivci ze Švýcarska, kteří mají dotazy nebo stížnosti týkající se zásad ochrany osobních údajů, by měli nejprve kontaktovat společnost Dexcom prostřednictvím referenta pro ochranu osobních údajů podle níže uvedených kontaktních údajů. Společnost Dexcom se dále zavázala předat nevyřešené stížnosti týkající se ochrany osobních údajů podle zásad programu Štít soukromí mezi Švýcarskem a USA organizaci BBB EU PRIVACY SHIELD, neziskovému alternativnímu poskytovateli řešení sporů sídlícímu ve Spojených státech a provozovanému organizací Council of Better Business Bureaus. Pokud neobdržíte včas potvrzení o vaší stížnosti nebo pokud vaše stížnost nebyla vyřízena uspokojivě, navštivte stránku www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/, kde najdete další informace a můžete podat stížnost.

Pokud jde o další informace týkající se zásad Štítu soukromí, oznamování, volby, odpovědnosti za předání dalším stranám, zabezpečení, integrity údajů a omezení účelu, přístupu a postihů, vymáhání a odpovědnosti, podívejte se na bod Štít soukromí (EU–USA) výše, který platí analogicky (tj. obdobně) i pro Štít soukromí mezi Švýcarskem a USA.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po omezenou dobu potřebnou ke splnění výše uvedeného účelu zpracovávání. Po uplynutí této lhůty budou vaše osobní údaje vymazány. Pokud vaše údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, budeme je uchovávat pouze po omezenou dobu potřebnou ke splnění daného účelu zpracovávání.

Pokud s vámi uzavřeme smlouvu, budeme vaše údaje uchovávat po dobu smluvního vztahu, který mezi námi existuje, a pokud je to povoleno, také po ukončení daného vztahu po dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v tomto oznámení. Kritérii pro určení doby uchovávání jsou zákonné a smluvní požadavky, povaha našeho vzájemného vztahu, povaha dotyčných údajů a technické náležitosti. Zákony od nás mohou vyžadovat, abychom určité údaje uchovávali po určitou danou dobu.

Pokud zpracováváme osobní údaje pro marketingové účely nebo s vaším souhlasem, budeme je zpracovávat, dokud nás nepožádáte, abychom toto zpracovávání ukončili, a ještě krátce poté (abychom měli možnost provést vaše požadavky). Evidujeme také skutečnost, že jste nás požádali, abychom vám nezasílali přímá marketingová sdělení a nezpracovávali vaše údaje, abychom váš požadavek mohli v budoucnu respektovat.

V ostatních případech můžeme údaje uchovávat po vhodnou dobu po ukončení vztahu s vámi, abychom se chránili před žalobami nebo abychom mohli provádět obchodní správu.

Údaje o lidských zdrojích

Pokud neobdržíme včasné potvrzení o vaší stížnosti nebo pokud vaše stížnost nebyla správně adresována společnosti Dexcom a váš dotaz nebo stížnost se týkají evropských údajů o ochraně osobních údajů lidských zdrojů, může se stát, že vaši stížnost bude posuzovat nezávislý postihový mechanismus: pro subjekty údajů v EU a EHP je to komise („komise DPA“) zřízený úřady EU pro ochranu osobních údajů („úřady DPA“) a pro subjekty údajů ve Švýcarsku je to švýcarský federální komisař pro ochranu osobních údajů („komisař FDPIC“). Pokud tak chcete učinit, musíte se obrátit na státní nebo národní úřad pro ochranu osobních údajů nebo pracovníků v jurisdikci, kde pracujete. Společnost Dexcom souhlasí s tím, že bude spolupracovat s příslušnými národními úřady DPA a dodržovat rozhodnutí komise DPA a švýcarského komisaře FDPIC.

Změny

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit zveřejněním nového znění těchto zásad na adrese www.dexcom.com/privacy-policy. Pokud provedeme aktualizaci těchto zásad ochrany osobních údajů, budeme aktualizovat popisky shora na této stránce tak, aby bylo vyznačeno datum poslední aktualizace těchto zásad. Případné změny začnou v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem platit v okamžiku zveřejnění aktualizovaných zásad na našich webových stránkách a vaše používání našich produktů a služeb po provedení těchto změn znamená, že jste tyto aktualizované zásady přijali. V některých případech vás také můžeme upozornit na určité aktivity týkající se zpracování údajů nebo významné změny v tomto oznámení tak, jak vyžadují platné zákony.

Pokud s libovolnou změnou nesouhlasíte, můžete svůj účet ukončit, jak je uvedeno výše, a můžete se rozhodnout, že již nebudete zasílat další osobní údaje. Pokud platné zákony vyžadují váš souhlas s určitou změnou těchto zásad ochrany osobních údajů, se kterými jste dříve souhlasili, nebude se na vás tato změna vztahovat, dokud neposkytnete svůj souhlas.

Kontaktujte nás

Máte-li otázky týkající se našeho zpracování údajů nebo těchto zásad ochrany osobních údajů nebo chcete-li se „odhlásit z odběru nabídek“: (1) zašlete nám e-mail na adresu privacy@dexcom.com nebo (2) nám napište (a přiložte svou e-mailovou adresu) na následující adresu:

Dexcom, Inc.
ATTN: Patrick Murphy, Vice President, General Counsel, Chief Compliance Officer & Data Privacy Officer
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121, USA

Protože e-mailová komunikace není vždy bezpečná, neuvádějte ve svých e-mailech, které nám zasíláte, žádné údaje o kreditní kartě ani citlivé údaje.

Pokud máte nějaký nevyřešený problém, máte také právo podat stížnost k úřadům pro ochranu osobních údajů. Příslušným úřadem pro ochranu osobních údajů bude dozorový úřad v zemi, kde sídlí váš správce údajů.

Verze

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou datovány k 11. únoru 2019.

DCP-000011 rev006