error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

מה ההבדל בין 'כיבוי' לבין 'הפסק חיישן'?

אפשרות הכיבוי מכבה את המקלט ומשמשת כלחצן הפעלה/כיבוי. היא מפסיקה באופן זמני את כל התקשורת בין המשדר והמקלט בזמן הפעלת חיישן. לא תקבל קריאות סוכר מהחיישן, והפעולה לא תאריך את חייו של החיישן. אם תבחר באפשרות הכיבוי, תוכל להפעיל שוב את המקלט על ידי לחיצה ממושכת על הלחצן המרכזי (או Select). יש להמתין לפחות 10 דקות מרגע הפעלת המקלט כדי לראות קריאה.
האפשרות 'הפסק חיישן' מסיימת את הפעלת החיישן ומציגה סמל רמזור אדום בפינה הימנית העליונה של גרף המגמה. לא תקבל קריאות סוכר מהחיישן ותצטרך להשליך את החיישן אם תפסיק את ההפעלה.

FAQ Topics:

LBL013381 Rev002