Η πληρωμή μου δεν διεκπεραιώνεται. Τι πρέπει να κάνω;

Μπορείτε να δοκιμάσετε μια άλλη κάρτα ή να επικοινωνήσετε με τον φορέα έκδοσης της κάρτας.

LBL021664 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021664 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής