Διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας για το Dexcom ONE+ CGM

Σύντομη Δήλωση Ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η αδυναμία χρήσης του Συστήματος Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης Dexcom ONE+ και των εξαρτημάτων του σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και όλες τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις συστάσεις προσοχής ενδέχεται να προκαλέσει την αγνόηση σοβαρού συμβάντος υπογλυκαιμίας (χαμηλής γλυκόζης αίματος) ή υπεργλυκαιμίας (υψηλής γλυκόζης αίματος) ή/και τη λήψη απόφασης θεραπείας που ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό. Σε περίπτωση που οι ειδοποιήσεις και ενδείξεις γλυκόζης από το Dexcom ONE+ δεν αντιστοιχούν με τα συμπτώματα ή τις προσδοκίες σας, χρησιμοποιήστε μια τιμή γλυκόζης αίματος τρυπήματος δαχτύλου από τον μετρητή γλυκόζης αίματος για να λάβετε αποφάσεις θεραπείας σχετικά με τον διαβήτη. Ζητήστε ιατρική βοήθεια όπου ενδείκνυται. Διαβάστε τις οδηγίες του προϊόντος πριν τη χρήση του Dexcom ONE+. Οι ενδείξεις, οι αντενδείξεις, οι προειδοποιήσεις, οι προφυλάξεις, οι συστάσεις προσοχής και άλλες σημαντικές πληροφορίες χρήσης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Dexcom και στις οδηγίες προϊόντος που παρέχονται με το Dexcom ONE+ ή το συνοδεύουν. Συζητήστε με τον επαγγελματία υγείας σας πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο Dexcom ONE+ για τη διαχείριση του διαβήτη σας. Οι οδηγίες προϊόντος περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων με το Dexcom ONE+ και τα χαρακτηριστικά απόδοσης του συστήματος.

Διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας για το Dexcom ONE CGM

Σύντομη Δήλωση Ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Η αδυναμία χρήσης του Συστήματος Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης Dexcom ONE και των εξαρτημάτων του σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και όλες τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις συστάσεις προσοχής ενδέχεται να προκαλέσει την αγνόηση σοβαρού συμβάντος υπογλυκαιμίας (χαμηλής γλυκόζης αίματος) ή υπεργλυκαιμίας (υψηλής γλυκόζης αίματος) ή/και τη λήψη απόφασης θεραπείας που ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό. Σε περίπτωση που οι ειδοποιήσεις και ενδείξεις γλυκόζης από το Dexcom ONE δεν αντιστοιχούν με τα συμπτώματα ή τις προσδοκίες σας, χρησιμοποιήστε μια τιμή γλυκόζης αίματος τρυπήματος δαχτύλου από τον μετρητή γλυκόζης αίματος για να λάβετε αποφάσεις θεραπείας σχετικά με τον διαβήτη. Ζητήστε ιατρική βοήθεια όπου ενδείκνυται. Διαβάστε τις οδηγίες του προϊόντος πριν τη χρήση του Dexcom ONE. Οι ενδείξεις, οι αντενδείξεις, οι προειδοποιήσεις, οι προφυλάξεις, οι συστάσεις προσοχής και άλλες σημαντικές πληροφορίες χρήσης είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Dexcom και στις οδηγίες προϊόντος που παρέχονται με το Dexcom ONE ή το συνοδεύουν. Συζητήστε με τον επαγγελματία υγείας σας πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο Dexcom ONE για τη διαχείριση του διαβήτη σας. Οι οδηγίες προϊόντος περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων με το Dexcom ONE και τα χαρακτηριστικά απόδοσης του συστήματος.

LBL021710 Rev001

LBL-011918 Rev03

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής