Πώς η ενημέρωση της εφαρμογής θα επηρεάσει την εφαρμογή Dexcom ONE;

Μετά την ενημέρωση της εφαρμογής, θα αναγνωρίσετε ότι οι ρυθμίσεις των ειδοποιήσεων θα επανέλθουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις καθώς και άλλες αλλαγές θα επανέλθουν στην προεπιλογή σύμφωνα με την παρακάτω περίληψη:
Ρύθμιση εφαρμογής
Επαναφορά τιμών
Ήχος
Αναβολή
Καθυστέρηση
Χρονική στιγμή
Ειδοποιήσεις χαμηλής γλυκόζης
70 mg/dl ή 3,9 mmol/L
«Χαμηλή» (Προεπιλογή)
ΕΝΕΡΓΗ
1 ώρα
Ειδοποιήσεις υψηλής γλυκόζης
250 mg/dl ή 13,9 mmol/L
«Υψηλή» (Προεπιλογή)
ΑΝΕΝΕΡΓΗ
ΑΝΕΝΕΡΓΗ
Απώλεια σήματος
Ειδοποίηση απώλειας σήματος (Προεπιλογή)
Για περισσότερο από - 20 λεπτά
Σύντομο πρόβλημα αισθητήρα
Κουδούνισμα (Προεπιλογή)
Για περισσότερο από - 20 λεπτά
Για τεχνική βοήθεια, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ενότητα Ενότητα υποστήριξης με χρήσιμες Συχνές ερωτήσεις ή επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης. Οδηγούς χρήσης του προϊόντος μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση dexcom.com/downloadsandguides

LBL021710 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

GR σημαία

GR

Αλλαγή περιοχής