error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart


REGULAMIN DEXCOM UE

NINIEJSZY REGULAMIN DEXCOM UE OBOWI¥ZUJE OD DNIA 15 WRZEŒNIA 2015 R. I ZASTÊPUJE POPRZEDNI REGULAMIN DEXCOM.

Niniejszy Regulamin UE (niniejsza „Umowa”) obowi¹zuje obywateli krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej. Niniejsza Umowa zosta³a zawarta pomiêdzy DexCom, Inc. („DexCom”, „my”, „nas”) i Pañstwem w zwi¹zku korzystaniem przez Pañstwa z (w³¹czaj¹c dostêp do): (a) witryny internetowej DexCom znajduj¹cej siê pod adresem www.dexcom.com oraz stron i innych witryn DexCom, do których mo¿na uzyskaæ dostêp za poœrednictwem wspomnianej witryny (zwanych ³¹cznie nasz¹ „Witryn¹”), (b) aplikacji udostêpnianych przez nas do pobrania lub dostêpnych w naszej Witrynie, na stronie sklepu Apple® App Store lub w innych miejscach wskazanych przez nas („Aplikacje”), (c) wszelkich produktów DexCom zakupionych poza granicami Stanów Zjednoczonych („Produkty DexCom”), oraz (d) us³ug zwi¹zanych z danymi udostêpnianych przez DexCom przez Internet u¿ytkownikom Produktów DexCom lub Aplikacji, które zapewniaj¹ i umo¿liwiaj¹ dostêp, gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie, analizowanie lub przesy³anie danych wygenerowanych przez Produkty lub Aplikacje DexCom („Us³ugi zwi¹zane z danymi”). Nasz¹ Witrynê i Us³ugi zwi¹zane z danymi nazywamy „Us³ugami DexCom”. Pañstwa oraz wszystkie Pañstwa ma³oletnie dzieci lub inne osoby, w których imieniu i na których u¿ytek maj¹ Pañstwo prawo kupiæ Produkt DexCom, nazywamy „U¿ytkownikiem”. Niektóre Produkty DexCom wydawane s¹ na receptê („Wyroby na receptê”) i mog¹ byæ u¿ywane jedynie przez osoby, na które wystawiono receptê (osobê tak¹ nazywa siê „U¿ytkownikiem wyrobów wydawanych na receptê”).

U¿ytkowanie (w tym uzyskiwanie dostêpu do) jakiegokolwiek Produktu DexCom, jakiejkolwiek Us³ugi lub Aplikacji DexCom lub klikniêcie przycisku „akceptujê” pod niniejsz¹ Umow¹ oznacza przyjêcie warunków niniejszej Umowy. Ponadto oœwiadczaj¹ Pañstwo, ¿e s¹ obywatelami kraju cz³onkowskiego Unii Europejskiej i korzystanie z (oraz uzyskiwanie dostêpu do) jakiegokolwiek Produktu DexCom, Us³ugi DexCom lub Aplikacji odbywaæ siê bêdzie g³ównie na terytorium Unii Europejskiej. Je¿eli nie s¹ Pañstwo obywatelami kraju cz³onkowskiego Unii Europejskiej lub korzystanie przez Pañstwa z jakiegokolwiek Produktu DexCom, Us³ugi DexCom lub Aplikacji bêdzie siê odbywaæ g³ównie poza granicami Unii Europejskiej, w kwestii korzystania przez z Pañstwa (w tym uzyskiwania dostêpu do) jakiegokolwiek Produktu DexCom, jakiejkolwiek Us³ugi DexCom lub Aplikacji obowi¹zuje Pañstwa Regulamin, a nie warunki niniejszej Umowy.

Dla Pañstwa wygody niektóre z warunków niniejszej Umowy zosta³y sformu³owane w postaci pytañ i odpowiedzi. Wszystkie z poni¿szych warunków stanowi¹ jedn¹ umowê prawn¹ zawart¹ pomiêdzy Pañstwem a spó³k¹ DexCom. S³owo lub wyra¿enie ujête w niniejszej Umowie w „cudzys³owie” i pogrubione mo¿e zostaæ u¿yte ponownie i bêdzie mia³o znaczenie przedstawione w zdaniu zawieraj¹cym to s³owo lub wyra¿enie ujête w cudzys³owie i pogrubione.

1. Zakres niniejszej Umowy; Us³ugi niemedyczne lub niezwi¹zane ze s³u¿b¹ zdrowia

1.1 Us³ugi DexCom nie s¹ us³ugami medycznymi ani us³ugami s³u¿by zdrowia.Rozumiej¹ Pañstwo, ¿e DexCom nie jest jednostk¹ s³u¿by zdrowia i nie œwiadczy profesjonalnych us³ug medycznych, zdrowotnych i innych, nie prowadzi doradztwa w tym zakresie ani nie weryfikuje prawdziwoœci Danych U¿ytkownika (zgodnie z definicj¹ tego terminu w Czêœci 4.2 poni¿ej). Us³ugi DexCom i Aplikacje nie s¹ zamiennikiem odpowiedniej opieki medycznej. Potwierdzaj¹ Pañstwo, ¿e U¿ytkownik lub odpowiednio U¿ytkownik wyrobów wydawanych na receptê ponosi wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ za odpowiednie leczenie swoich chorób. Na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ mog¹ Pañstwo przekazywaæ informacje i raporty otrzymane poprzez Us³ugi zwi¹zane z danymi osobom odpowiedzialnym za opiekê zdrowotn¹ U¿ytkownika lub odpowiednio U¿ytkownika wyrobów wydawanych na receptê, rozumiej¹c, ¿e Aplikacje i Us³ugi zwi¹zane z danymi nie zapewniaj¹ gwarancji oprócz tych wymaganych przez prawo lub w inny sposób wyraŸnie przedstawionych w niniejszej Umowie.

1.2 Czy korzystanie z Us³ug DexCom lub Produktów DexCom ob³o¿one jest dodatkowymi warunkami? Tak, oprócz warunków przedstawionych w niniejszej Umowie wszystkie inne warunki, które publikujemy lub udostêpniamy za poœrednictwem jakichkolwiek Us³ug DexCom lub w inny sposób, maj¹ zastosowanie do korzystania przez Pañstwa z Us³ug DexCom, Aplikacji i Produktów DexCom, i stanowi¹ czêœæ niniejszej Umowy. Do wspomnianych warunków dodatkowych zaliczamy w szczególnoœci:

 • wszelkie opisy znajduj¹ce siê w naszej Witrynie,
 • prawa autorskie osób trzecich i inne komunikaty znajduj¹ce siê w naszej Witrynie,
 • prawa autorskie spó³ki DexCom i inne komunikaty dotycz¹ce znaków towarowych znajduj¹ce siê w naszej Witrynie,
 • ca³¹ dokumentacjê przekazan¹ przez spó³kê DexCom w instrukcji obs³ugi lub opakowaniu Produktu DexCom, Aplikacji lub Us³ugi DexCom, lub w inny sposób dostarczone Pañstwu przez DexCom, w³¹czaj¹c wszelkie Instrukcje u¿ytkowania, Wskazówki dotycz¹ce u¿ytkowania, Przeciwwskazania i ostrze¿enia dotycz¹ce produktu i Deklaracje bezpieczeñstwa („Oznakowanie produktu DexCom”) oraz
 • nasz¹ Politykê prywatnoœci („Polityka prywatnoœci”).

1.3 Gdzie mo¿na korzystaæ z Us³ug DexCom, Produktów i Aplikacji DexCom? Ka¿dy mo¿e korzystaæ z Us³ug DexCom, Produktów i Aplikacji DexCom, lecz Produkty DexCom dostarczane s¹ przez spó³kê DexCom ze Stanów Zjednoczonych.        Us³ugi i Aplikacje DexCom dostarczane s¹ przez spó³kê DexCom w Stanach Zjednoczonych lub Anglii i nie maj¹ na celu podporz¹dkowania spó³ki DexCom jakiejkolwiek jurysdykcji lub prawu innemu ni¿ przewidziane w Czêœci 6 poni¿ej.

1.4 Do kogo mo¿na siê zg³osiæ z pytaniami dotycz¹cymi Produktu DexCom? Je¿eli kupili Pañstwo Produkt DexCom poza granicami Stanów Zjednoczonych, zosta³ on sprzedany przez dystrybutora zewnêtrznego, a nie spó³kê DexCom. Dlatego powinni Pañstwo skontaktowaæ siê z dystrybutorem, je¿eli maj¹ Pañstwo pytania lub potrzebuj¹ wsparcia, i to do dystrybutora – a nie spó³ki DexCom – nale¿y zg³aszaæ siê w zwi¹zku z roszczeniami gwarancyjnymi lub zwi¹zanymi z innymi prawami, jakie mog³y zostaæ udzielone z Produktem DexCom (np. gwarancje zawarte na odpowiednim Oznakowaniu produktu DexCom).

2. Zmiany

2.1 Czy spó³ka DexCom mo¿e zmieniæ warunki niniejszej Umowy? Tak, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, spó³ka DexCom mo¿e zmieniæ warunki niniejszej Umowy poprzez poinformowanie Pañstwa o takich zmianach w jakikolwiek uzasadniony sposób, w³¹czaj¹c opublikowanie w naszej Witrynie komunikatu o nowych warunkach. Klikniêcie „akceptujê” przy nowych warunkach lub dalsze korzystanie z Produktu DexCom, Us³ugi DexCom lub Aplikacji po wprowadzeniu zmian oznacza zgodê na nowe warunki. Zmiany takie nie znajd¹ zastosowania w sporach pomiêdzy Pañstwem a nami wynik³ych przed dat¹ poinformowania Pañstwa o uaktualnieniu Umowy obejmuj¹cej wspomniane zmiany. Je¿eli nie wyra¿aj¹ Pañstwo zgody na nowe warunki, maj¹ Pañstwo prawo zaprzestaæ korzystania z Us³ug DexCom i Aplikacji, jak opisano w Czêœci 5.2 poni¿ej (zatytu³owanej „Czy mo¿na zakoñczyæ korzystanie z Us³ug lub Aplikacji DexCom?”).

2.2 Czy spó³ka DexCom mo¿e wprowadziæ zmiany do Us³ug DexCom lub Aplikacji?Us³ugi DexCom, Aplikacje, a tak¿e interesy, rozwój i dzia³alnoœæ spó³ki DexCom podlegaj¹ zmianom ustalanym okresowo przez spó³kê DexCom wedle jej uznania, przekazywanym za poœrednictwem komunikatu przekazanego Pañstwu w sposób uzasadniony, w³¹czaj¹c opublikowanie komunikatu w naszej Witrynie lub w inny sposób poinformowanie Pañstwa za poœrednictwem stosownych Us³ug lub Aplikacji DexCom. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem dalsze korzystanie z Us³ug lub Aplikacji DexCom po wprowadzeniu do nich zmiany oznacza zaakceptowanie tej zmiany. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania nowych elementów lub funkcji dostêpnych za op³at¹. Jeœli nie zgadzaj¹ siê Pañstwo ze zmianami, jak opisano w Czêœci 5.2 poni¿ej (zatytu³owanej „Czy mo¿na zakoñczyæ korzystanie z Us³ug lub Aplikacji DexCom?”), maj¹ Pañstwo prawo zaprzestaæ korzystania z Us³ug DexCom, Produktów DexCom i Aplikacji.

3. Co jest konieczne do korzystania z naszej Witryny? Do naszej Witryny mo¿na uzyskaæ dostêp przez Internet ze wszystkich smartfonów lub innych urz¹dzeñ mobilnych (ka¿de z nich nazywamy „Urz¹dzeniem mobilnym”), lub komputera, w ka¿dym przypadku wyposa¿onego w zgodn¹ przegl¹darkê. Ponosz¹ Pañstwo odpowiedzialnoœæ za ka¿dy komputer lub urz¹dzenie mobilne, z którego uzyskuj¹ Pañstwo dostêp do naszej Witryny, w³¹czaj¹c posiadanie i utrzymanie prawid³owo dzia³aj¹cego, zgodnego i aktualnego oprogramowania, odpowiedniego po³¹czenia z Internetem, w³aœciwej zapory i oprogramowania antywirusowego.

4. Korzystanie z naszych Us³ug zwi¹zanych z danymi i Aplikacji

4.1 Czym s¹ Aplikacje? W zwi¹zku z korzystaniem przez Pañstwa z Produktów DexCom mo¿emy dostarczyæ Pañstwu Aplikacje do u¿ywania na komputerze lub urz¹dzeniu mobilnym. Aplikacje mog¹ funkcjonowaæ samodzielnie lub byæ wykorzystywane w po³¹czeniu z naszymi Us³ugami zwi¹zanymi z danymi lub na oba te sposoby.

4.2 Czym s¹ Us³ugi zwi¹zane z danymi? Nasze Us³ugi zwi¹zane z danymi maj¹ umo¿liwiæ U¿ytkownikowi lub odpowiednio U¿ytkownikowi wyrobów wydawanych na receptê korzystanie z danych generowanych lub powsta³ych w zwi¹zku z korzystaniem z posiadanego Produktu DexCom („Dane u¿ytkownika”), z którym dana Us³uga zwi¹zana z danymi jest zgodna („Urz¹dzenie u¿ytkownika”), aby u³atwiæ U¿ytkownikowi lub odpowiednio U¿ytkownikowi wyrobów wydawanych na receptê leczenie cukrzycy zgodnie z odpowiednim Oznakowaniem produktu DexCom. Korzystanie z naszych Us³ug zwi¹zanych z danymi wymaga Urz¹dzenia mobilnego lub komputera z dostêpem do Internetu. Ka¿da Us³uga zwi¹zana z danymi otrzymuje Dane u¿ytkownika z Aplikacji zainstalowanej na Urz¹dzeniu mobilnym lub komputerze.        Nasze Us³ugi zwi¹zane z danymi przetwarzaj¹ Dane u¿ytkownika za pomoc¹ zastrze¿onych metodologii, dostarczaj¹ dane i, gdzie to mo¿liwe, raporty U¿ytkownikom lub U¿ytkownikom wyrobów wydawanych na receptê. Nasze Us³ugi zwi¹zane z danymi mog¹ równie¿ pozwalaæ U¿ytkownikom lub U¿ytkownikom wyrobów wydawanych na receptê na udostêpnianie Danych u¿ytkownika, raportów i innych informacji zwi¹zanych z U¿ytkownikiem lub U¿ytkownikiem wyrobów wydawanych na receptê. U¿ytkownicy wyrobów wydawanych na receptê maj¹ prawo udostêpniaæ innym takie dane i raporty, jakie na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ uznaj¹ za s³uszne, lub nakazaæ to Us³udze zwi¹zanej z danymi.        Uznaj¹ Pañstwo i zgadzaj¹ siê, ¿e Us³ugi zwi¹zane z danymi nie zastêpuj¹ regularnego monitorowania i opieki medycznej oraz ¿e U¿ytkownik lub U¿ytkownik wyrobów wydawanych na receptê zatroszczy siê o wszelkie leczenie, opiekê, i do³o¿y wszelkich starañ, by zadbaæ o swoje zdrowie i dobro.        Gromadzenie, przechowywanie i przesy³anie przez nas Danych U¿ytkownika i wszelkich innych informacji udostêpnionych spó³ce DexCom za poœrednictwem Us³ug i Aplikacji DexCom podlega Polityce prywatnoœci.

4.3 Jakie wymagania nale¿y spe³niæ, by mo¿liwe by³o korzystanie z Us³ug zwi¹zanych z danymi i Aplikacji? Ka¿da Us³uga zwi¹zana z danymi lub Aplikacja mo¿e wymagaæ utworzenia konta u¿ytkownika DexCom w naszej Witrynie („Konto u¿ytkownika”).        W takiej sytuacji musz¹ Pañstwo poprawnie uzupe³niæ i utrzymywaæ Konto u¿ytkownika, i udostêpniaæ nam wszystkie wymagane informacje. Ponosz¹ Pañstwo odpowiedzialnoœæ za uzyskanie, utrzymywanie i op³acanie ca³oœci sprzêtu, oprogramowania, ³¹cznoœci i innych us³ug niezbêdnych do korzystania z Us³ug zwi¹zanych z danymi lub Aplikacji, w tym w szczególnoœci prawid³owo dzia³aj¹cego, zgodnego i uaktualnianego oprogramowania, w³aœciwego po³¹czenia z Internetem, odpowiedniej zapory i oprogramowania antywirusowego, w³aœciwego przewodu ³¹cz¹cego Pañstwa Urz¹dzenie U¿ytkownika z komputerem lub Urz¹dzeniem mobilnym, a tak¿e odpowiedni¹ konserwacjê Urz¹dzenia U¿ytkownika.

4.4 Jak korzystaæ z naszych Us³ug zwi¹zanych z danymi? Nasze Us³ugi zwi¹zane z danymi mog¹ bezpoœrednio ³¹czyæ siê i wspó³pracowaæ z Pañstwa Produktem DexCom lub wymagaæ do tego pobrania Aplikacji. Niektóre Us³ugi zwi¹zane z danymi mog¹ umo¿liwiæ Pañstwu przesy³anie Danych u¿ytkownika niektórym osobom trzecim wybranym przez Pañstwa.        Wybranie osoby trzeciej (mo¿e to byæ osoba, aplikacja lub inny podmiot) daje nam pozwolenie na przesy³anie Pañstwa Danych u¿ytkownika ka¿dej wybranej osobie.        Spó³ka DexCom nie weryfikuje ani nie potwierdza ¿adnych informacji dotycz¹cych wspomnianych osób trzecich ani informacji, jakie dostarczyli Pañstwo w zwi¹zku z nimi. Po dostarczeniu informacji wybranej przez Pañstwa osobie trzeciej spó³ka DexCom przestaje mieæ kontrolê nad tak¹ informacj¹ i za ni¹ nie odpowiada. Gromadzenie, przechowywanie i przesy³anie przez nas danych w zwi¹zku z Us³ugami zwi¹zanymi z danymi podlega Polityce prywatnoœci. Ponosz¹ Pañstwo odpowiedzialnoœæ za po³¹czenie z Internetem Pañstwa komputera lub Urz¹dzenia mobilnego obs³uguj¹cego Aplikacjê lub Us³ugê zwi¹zan¹ z danymi.

4.5 Aktualizacje oprogramowania innych firm Nasze Aplikacje dzia³aj¹ na konkretnych wersjach systemów i przegl¹darek stworzonych przez inne zewnêtrzne podmioty dla Pañstwa komputera lub Urz¹dzenia mobilnego („Oprogramowanie platformy”). Kiedy podmiot zewnêtrzny opublikuje aktualizacjê do Oprogramowania platformy, bêdziemy potrzebowaæ dodatkowego czasu na dostarczenie zgodnej aktualizacji Aplikacji. Je¿eli zaktualizuj¹ Pañstwo Oprogramowanie platformy, zanim udostêpnimy stosown¹ aktualizacjê Aplikacji, mo¿liwe, ¿e nie bêd¹ mogli Pañstwo korzystaæ z Aplikacji lub mo¿e ona funkcjonowaæ nieprawid³owo. Mo¿liwe, ¿e postanowimy nie dostarczaæ zgodnej aktualizacji do Aplikacji. Dlatego przed aktualizacj¹ Oprogramowania platformy nale¿y najpierw sprawdziæ we w³aœciwym miejscu, sk¹d pobrano Aplikacjê, czy potrzebna jest aktualizacja Aplikacji lub Us³ug zwi¹zanych z danymi.

4.6 Konsekwentne u¿ytkowanie Niektóre Produkty DexCom, Us³ugi DexCom i Aplikacje bêd¹ archiwizowaæ i przechowywaæ dane wygenerowane przez odpowiednie Urz¹dzenie u¿ytkownika (archiwizacja i przechowywanie podlegaj¹ Polityce prywatnoœci). W rezultacie takie Produkty DexCom, Us³ugi DexCom i Aplikacje powinny byæ u¿ywane jedynie z w³aœciwym Urz¹dzeniem u¿ytkownika i powi¹zanym Kontem u¿ytkownika. Niezastosowanie siê do tego wymogu mo¿e (1) sprawiæ, ¿e dany Produkt DexCom, Us³uga DexCom lub Aplikacja bêd¹ dzia³aæ niew³aœciwie lub w ogóle nie bêd¹ dzia³aæ, (2) uszkodziæ Dane u¿ytkownika lub (3) sprawiæ, ¿e U¿ytkownikowi zostan¹ przypisane nieprawid³owe Dane u¿ytkownika lub ¿e Dane u¿ytkownika bêd¹ wyœwietlane lub analizowane nieprawid³owo.

4.7 Jakie prawa zwi¹zane z Us³ugami i Aplikacjami DexCom przys³uguj¹ u¿ytkownikom? Po zaakceptowaniu niniejszej Umowy i przez ca³y czas spe³niania jej warunków, do momentu rozwi¹zania niniejszej Umowy przez któr¹kolwiek ze stron, spó³ka DexCom przyznaje Pañstwu osobiste, niewy³¹czne, ograniczone prawo do korzystania z (a) naszej Witryny na niekomercyjny u¿ytek osobisty, (b) Us³ug zwi¹zanych z danymi w sposób przewidziany i opisany na stosownej stronie Witryny lub w materia³ach dostarczonych za poœrednictwem Us³ug zwi¹zanych z danymi oraz (c) Aplikacji w sposób przewidziany i opisany na stosownej stronie Witryny, w Aplikacji lub w materia³ach dostarczonych przez nas wraz z lub dla Aplikacji lub Produktu DexCom, z którym Aplikacja jest zgodna, wszystko zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Spó³ka DexCom wraz z podmiotami zewnêtrznymi, od których otrzymujemy licencje na pewne technologie („licencjodawcy”) posiada wszelkie prawa, tytu³y i korzyœci zwi¹zane z Us³ugami i Aplikacjami DexCom; informacjami, szat¹ graficzn¹ i inn¹ zawartoœci¹ dostêpn¹ w Us³ugach i Aplikacjach DexCom lub za ich poœrednictwem; procesami, metodologiami, dokumentami i innymi materia³ami, z jakich korzystamy, by œwiadczyæ Us³ugi i dostarczaæ Aplikacje DexCom, lub jakie dostarczamy Pañstwu w zwi¹zku z korzystaniem przez Pañstwa z Produktów DexCom, Us³ug DexCom lub Aplikacji; oraz wszelkimi patentami, prawami autorskimi, znakami handlowymi, tajemnicami handlowymi i innymi wszelkimi prawami wynikaj¹cymi z Produktów DexCom, Us³ug DexCom i Aplikacji („Prawa w³asnoœci intelektualnej”) lub z nimi zwi¹zanymi. Produkty DexCom, Us³ugi DexCom i Aplikacje podlegaj¹ komunikatom dotycz¹cym Praw w³asnoœci intelektualnej udostêpnianym przez DexCom w naszej Witrynie i musz¹ Pañstwo spe³niaæ wymagania zawarte we wszystkich takich komunikatach. Spó³ka DexCom i jej licencjodawcy zastrzegaj¹ sobie wszelkie Prawa w³asnoœci intelektualnej. Nie przys³uguj¹ Pañstwu ¿adne Prawa w³asnoœci intelektualnej oprócz tych wymienionych w niniejszej Czêœci 4.7. Znaki handlowe, znaki us³ugowe, wzory przemys³owe, logo, nazwy i inne symbole identyfikuj¹ce DexCom, Us³ugi DexCom, Produkty DexCom i Aplikacje, a tak¿e zwi¹zana z nimi wartoœæ przedsiêbiorstwa s¹ w³asnoœci¹ spó³ki DexCom i jej licencjodawców. Usuwanie lub modyfikowanie jakichkolwiek komunikatów opublikowanych przez spó³kê DexCom na Produktach DexCom, Us³ugach DexCom lub Aplikacjach lub w zwi¹zku z nimi jest zabronione.

4.8 Jakie wymogi podmiotów zewnêtrznych nale¿y spe³niæ? W sk³ad Produktów DexCom, Us³ug DexCom i Aplikacji mo¿e wchodziæ oprogramowanie, dane lub inne elementy, na które licencje spó³ka DexCom otrzyma³a od podmiotów zewnêtrznych. U¿ytkowanie wspomnianych elementów podmiotów zewnêtrznych podlega postanowieniom niniejszej Umowy, chyba ¿e w³aœciwy licencjodawca wymaga inaczej. Nale¿y spe³niæ dodatkowe postanowienia licencji wymagane przez dostawców elementów podmiotów zewnêtrznych publikowane przez nas w Witrynie lub w inny sposób udostêpnione, w³¹czaj¹c póŸniejsze okresowe zmiany. Wersja postanowieñ licencji obowi¹zuj¹ca w przypadku Pañstwa u¿ytkowania stanowi czêœæ niniejszej Umowy.

4.9 Ile lat trzeba mieæ, by korzystaæ z Us³ug lub Aplikacji DexCom? Poprzez zaakceptowanie niniejszej Umowy oœwiadczaj¹ Pañstwo, ¿e ukoñczyli 18 (osiemnaœcie) lat i maj¹ Pañstwo zdolnoœæ prawn¹ jej zawarcia.

4.10 Czy razem z Produktami DexCom, Us³ugami DexCom lub Aplikacjami mo¿na korzystaæ z oprogramowania lub sprzêtu podmiotów zewnêtrznych? Spó³ka DexCom nie popiera, nie poleca ani nie sankcjonuje korzystania z jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzêtu podmiotów zewnêtrznych wraz z Produktami DexCom, Us³ugami DexCom lub Aplikacjami. Korzystanie ze wspomnianego oprogramowania i sprzêtu podmiotów zewnêtrznych odbywa siê na ryzyko U¿ytkownika. Nie ponosimy ¿adnej odpowiedzialnoœci w zwi¹zku z korzystaniem przez Pañstwa z oprogramowania lub sprzêtu podmiotów zewnêtrznych, jak np. za uszkodzenia Produktów DexCom lub problemy, nieprawid³owoœci lub b³êdy systemowe w Produktach DexCom, Us³ugach DexCom czy Aplikacjach wynikaj¹ce ze wspomnianego korzystania.

4.11 Jakie inne obostrzenia obowi¹zuj¹ w zwi¹zku z korzystaniem z Us³ug i Aplikacji DexCom? Nastêpuj¹ce czynnoœci, a tak¿e ich usi³owanie i nak³anianie do nich innych s¹ zabronione:

 • wykorzystywanie Us³ug lub Aplikacji DexCom do powodowania szkód, zastraszania lub nêkania jakichkolwiek osób lub organizacji;
 • wykorzystywanie Produktów DexCom, Us³ug DexCom lub Aplikacji do celów komercyjnych lub na korzyœæ osób trzecich;
 • wykorzystywanie lub próby wykorzystywania jakichkolwiek nieautoryzowanych sposobów do modyfikowania, przekierowywania lub pozyskiwania dostêpu do Us³ug DexCom;
 • uszkadzanie, blokowanie, przeci¹¿anie, zak³ócanie lub ingerowanie w Us³ugi DexCom (czy jakiekolwiek sieci lub urz¹dzenia po³¹czone z Us³ugami DexCom);
 • udzielanie aplikacjom podmiotów zewnêtrznych nieautoryzowanego dostêpu do Produktów DexCom lub Us³ug DexCom oraz ³¹czenia siê z jakimikolwiek Aplikacjami;
 • udostêpnianie has³a do konta lub w jakikolwiek inny sposób autoryzowanie osobom trzecim dostêpu lub korzystania z Us³ug DexCom lub Aplikacji w swoim imieniu, chyba ¿e udostêpnimy zatwierdzony mechanizm;
 • udzielanie podlicencji lub przenoszenie jakichkolwiek praw przys³uguj¹cych zgodnie z niniejsz¹ Umow¹;
 • modyfikowanie, kopiowanie lub tworzenie pochodnych dzie³ na podstawie Us³ug lub Aplikacji DexCom;
 • programowanie zwrotne lub odtwarzanie kodu Ÿród³owego Produktu DexCom, Us³ugi DexCom lub Aplikacji, które nie zosta³y dostarczone w postaci kodu Ÿród³owego, z wyj¹tkiem zakresu, w jakim takie obostrzenie jest wyraŸnie zabronione przez obowi¹zuj¹ce prawo;
 • tworzenie internetowych „³¹czy” do lub z Us³ug DexCom lub „obramowywania” czy tworzenia „stron lustrzanych” jakiejkolwiek zawartoœci bêd¹cej czêœci¹ Us³ugi lub Aplikacji DexCom;
 • u¿ywanie jakichkolwiek zautomatyzowanych procesów lub us³ug (jak boty, przeszukiwarki lub okresowe buforowanie danych) w celu uzyskania dostêpu do lub korzystania z jakiejkolwiek Us³ugi lub Aplikacji DexCom, lub do kopiowania lub pozyskiwania danych z Produktu DexCom, Us³ugi DexCom lub Aplikacji;
 • u¿ytkowanie Produktu DexCom, Us³ugi DexCom lub Aplikacji w sposób wykraczaj¹cy poza zakres u¿ytkowania ujêty w niniejszej Umowie lub przedstawiony na Oznakowaniu produktu DexCom; lub
 • wykorzystywanie nieautoryzowanego oprogramowania lub sprzêtu w celu uzyskania dostêpu do Produktu DexCom, Us³ugi DexCom lub Aplikacji, lub w celu ich modyfikowania w sposób nieautoryzowany (np. poprzez nieautoryzowane naprawy, aktualizacje lub pobieranie).

4.12 Co mo¿e siê staæ, je¿eli Produkt DexCom, Us³uga DexCom lub Aplikacja bêd¹ niew³aœciwie u¿ytkowane? Niew³aœciwe u¿ytkowanie Produktu DexCom, Us³ugi DexCom lub Aplikacji, niew³aœciwy dostêp do nich lub informacji, które przetwarzaj¹ i przesy³aj¹ lub podejmowanie innych nieautoryzowanych dzia³añ mo¿e zagra¿aæ U¿ytkownikowi (lub jego Danym), spowodowaæ awariê Produktu DexCom, Us³ugi DexCom lub Aplikacji, lub w inny sposób uniemo¿liwiæ lub utrudniæ prawid³owe i przewidziane u¿ytkowanie Produktu DexCom, Us³ugi DexCom lub Aplikacji. Z tego powodu takie niew³aœciwe u¿ytkowanie jest zabronione. Zaliczamy do niego w szczególnoœci „prze³amywanie zabezpieczeñ” Produktu DexCom, tj. nieautoryzowane usuwanie ograniczeñ na³o¿onych na Produkt DexCom bez wzglêdu na cel, w³¹czaj¹c pozwalanie na instalacjê nieautoryzowanego oprogramowania lub odzyskiwanie danych z Produktu DexCom. Ponadto prze³amywanie zabezpieczeñ Urz¹dzenia mobilnego u¿ywanego w zwi¹zku z Aplikacj¹, Produktem DexCom lub Us³ug¹ DexCom mo¿e zagra¿aæ U¿ytkownikowi (lub jego Danym) lub w inny sposób uniemo¿liwiæ lub utrudniæ prawid³owe i przewidziane u¿ytkowanie Produktu DexCom, Us³ugi DexCom lub Aplikacji.

4.13 Co siê stanie, je¿eli Us³ugi DexCom lub Aplikacje bêd¹ niedostêpne? Us³ugi DexCom i Aplikacje mog¹ przestaæ funkcjonowaæ lub staæ siê niedostêpne. W takiej sytuacji w celu monitorowania stanu zdrowia nale¿y polegaæ na bezpoœrednim korzystaniu z Urz¹dzenia przez U¿ytkownika lub odpowiednio U¿ytkownika wyrobów wydawanych na receptê.

4.14 Czy mo¿na przes³aæ swoj¹ opiniê spó³ce DexCom? Mog¹ Pañstwo przekazaæ nam pisemne lub ustne opinie, sugestie, komentarze lub wnieœæ wk³ad w zwi¹zku z Us³ugami DexCom, Aplikacjami, Produktami DexCom, Urz¹dzeniami u¿ytkownika lub innymi mo¿liwoœciami dla naszych obecnych lub przysz³ych dzia³añ („Informacje zwrotne”). Przekazuj¹c nam Informacje zwrotne, jednoczeœnie przekazuj¹ nam Pañstwo ogólnoœwiatowe niewy³¹czne, nieograniczone, trwa³e, nieodwo³alne (bez wzglêdu na podstawê), wolne od op³at prawo wykorzystania jej w wybrany przez nas sposób, w³¹czaj¹c poœrednictwo osób trzecich, wolne od obowi¹zku wynagrodzenia, przypisania, objaœnienia lub innego. Dopuszcza siê jedynie Informacje zwrotne, do których maj¹ Pañstwo prawo zagwarantowaæ nam uprawnienia wymienione w poprzednim zdaniu.

4.15 Zakup, rejestracja lub korzystanie z Produktów DexCom, Us³ug DexCom lub Aplikacji stanowi pewnego rodzaju zapewnienie na rzecz spó³ki DexCom. Oœwiadczaj¹ Pañstwo, gwarantuj¹ i zgadzaj¹ siê, ¿e wszystkie przekazywane nam przez Pañstwa informacje bêd¹ prawdziwe, dok³adne, aktualne i kompletne, a z Us³ug DexCom, Produktów DexCom i Aplikacji bêd¹ Pañstwo korzystaæ wy³¹cznie na korzyœæ w³aœciwego U¿ytkownika lub U¿ytkownika wyrobów wydawanych na receptê, zgodnie z niniejsz¹ Umow¹.

4.16 Spó³ka DexCom nie ponosi odpowiedzialnoœci za sprawy osób trzecich.Bez uszczerbku dla postanowieñ niniejszej Umowy ani nie rozszerzaj¹c zakresu odpowiedzialnoœci spó³ki DexCom, spó³ka DexCom nie ponosi odpowiedzialnoœci za przerwy lub nieprawid³owoœci w dostawie pr¹du, w komunikacji, funkcjonowaniu komputerów, Urz¹dzeñ mobilnych, oprogramowania podmiotów zewnêtrznych i za wszelkie inne sytuacje poza bezpoœredni¹ kontrol¹ DexCom.

5. Zawieszenie i zakoñczenie Us³ug DexCom

5.1 Czy spó³ka DexCom mo¿e zawiesiæ lub zakoñczyæ œwiadczenie Us³ug DexCom lub udostêpnianie Aplikacji? Spó³ka DexCom mo¿e zawiesiæ lub zakoñczyæ œwiadczenie wszelkich Us³ug DexCom lub udostêpnianie Aplikacji, a tak¿e zawiesiæ lub zakoñczyæ Pañstwa prawo u¿ytkowania Us³ugi DexCom lub Aplikacji wedle uznania z dowolnej uzasadnionej przyczyny. Przyk³adowo, mo¿emy zawiesiæ lub zakoñczyæ dostarczanie Us³ugi lub Aplikacji DexCom, je¿eli narusz¹ Pañstwo, lub bêdziemy mieli uzasadnione podstawy s¹dziæ, ¿e naruszyli Pañstwo, warunki niniejszej Umowy lub w zwi¹zku z wszelkimi wydarzeniami lub procesami prawnymi pozostaj¹cymi poza nasz¹ kontrol¹, które utrudniaj¹ lub uniemo¿liwiaj¹ nam oferowanie Us³ug DexCom lub Aplikacji. W uzasadnionym zakresie poinformujemy Pañstwa przynajmniej 24 (dwadzieœcia cztery) godziny przed zawieszeniem lub zakoñczeniem œwiadczenia us³ug.        Jednak¿e je¿eli dopuszcz¹ siê Pañstwo naruszenia niniejszej Umowy w stopniu znacz¹cym (w³¹czaj¹c wykorzystanie zasobów spó³ki DexCom wykraczaj¹ce lub obchodz¹ce uzasadnione ograniczenia na³o¿one przez DexCom, jak pozyskiwanie dostêpu, rozmowy lub inne sposoby wykorzystywania interfejsu programowania aplikacji lub zasobów serwera udostêpnianych przez DexCom), mo¿emy bezzw³ocznie zawiesiæ lub zakoñczyæ Pañstwa prawo u¿ytkowania Us³ugi lub Aplikacji DexCom. Nie mamy ponadto obowi¹zku zapewniaæ wsparcia ¿adnej wersji Produktu DexCom, Us³ugi DexCom lub Aplikacji po wydaniu nowej wersji takiego Produktu DexCom, takiej Us³ugi DexCom lub Aplikacji.

5.2 Czy mogê zakoñczyæ u¿ytkowanie Us³ug lub Aplikacji DexCom? Mog¹ Pañstwo zakoñczyæ u¿ytkowanie jakiejkolwiek Us³ugi DexCom poprzez zaprzestanie korzystania z tej Us³ugi DexCom. Mog¹ pañstwo zakoñczyæ u¿ytkowanie Aplikacji poprzez usuniêcie jej z Urz¹dzenia mobilnego, usuniêcie jej z komputera z systemem Windows® za pomoc¹ systemowych procedur usuwania lub usuniêcie jej z komputera Apple® poprzez œci¹gniêcie programu do odinstalowywania oprogramowania z naszej Witryny. Nie maj¹ Pañstwo obowi¹zku korzystaæ z Us³ug zwi¹zanych z danymi lub Aplikacji, bez wzglêdu na to, czy zdecyduj¹ siê Pañstwo je zakoñczyæ, czy nie.

5.3 Co stanie siê po zakoñczeniu Us³ugi DexCom? Je¿eli korzystanie z Us³ugi lub Aplikacji DexCom zostanie zakoñczone z jakiejkolwiek przyczyny, (a) mo¿emy zachowaæ wszystkie Pañstwa Dane osobowe (zdefiniowane w Polityce prywatnoœci) zwi¹zane z u¿ytkowaniem zarejestrowanych Produktów DexCom, Aplikacji lub Us³ug DexCom, z zastrze¿eniem Pañstwa prawa za¿¹dania usuniêcia takich Danych osobowych zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem lub postanowieniami Polityki prywatnoœci, (b) Pañstwa prawo do korzystania z Us³ug lub Aplikacji DexCom wygasn¹ oraz (c) Czêœci 1, 4.2 (tylko ostatnie zdanie), 4.9, 4.11, 4.14, 4.15, 4.16, 5.3 i 6–15 pozostan¹ w mocy i bêd¹ nadal obowi¹zywaæ wszystkie strony. Je¿eli póŸniej ponownie aktywuj¹ Pañstwo swoje konto, a my zachowaliœmy uprzednio Pañstwa Dane osobowe, ponownie powi¹¿emy zachowane Dane z nowo aktywowanym kontem, je¿eli bêdziemy w stanie to uczyniæ, o ile dostarcz¹ nam Pañstwo odpowiednie informacje umo¿liwiaj¹ce nam prawid³owe przypisanie danych do konta. Niezale¿nie od powy¿szego, je¿eli u¿ytkowanie przez Pañstwa Aplikacji lub Us³ugi DexCom zostanie zakoñczone z dowolnej przyczyny, mo¿emy – bez ¿adnej odpowiedzialnoœci wobec Pañstwa lub osób trzecich – bezzw³ocznie dezaktywowaæ lub usun¹æ Pañstwa nazwê u¿ytkownika, has³o, konto i wszystkie powi¹zane materia³y (w tym Dane osobowe), bez obowi¹zku póŸniejszego udostêpniania takich materia³ów.

6. Spory i prawo w³aœciwe

6.1 Jak wygl¹da rozstrzyganie sporów w ramach niniejszej Umowy? Spory wynikaj¹ce z niniejszej Umowy lub z korzystania z jakichkolwiek Us³ug DexCom, Produktów DexCom lub Aplikacji, lub z nimi zwi¹zane, rozstrzyga siê wy³¹cznie w s¹dach w Londynie w Anglii, a zarówno Pañstwo, jak i spó³ka DexCom nieodwo³alnie zgadzaj¹ siê na osobist¹ i rzeczow¹ w³aœciwoœæ oraz w³aœciwoœæ miejsca s¹dów w Londynie w Anglii dla ka¿dego ewentualnego sporu.

6.2 Prawo w³aœciwe dla niniejszej Umowy Prawem w³aœciwym dla niniejszej Umowy (w tym wszelkich roszczeñ i sporów z niej wynikaj¹cych lub z ni¹ zwi¹zanych), zgodnie z którym nale¿y j¹ interpretowaæ, jest wewnêtrzne prawo Anglii i Walii stosowne w przypadku umów zawartych i wykonywanych w granicach Anglii i Walii z wy³¹czeniem zasad dotycz¹cych wyboru prawa w³aœciwego i konfliktu praw.

6.3 Powiadomienie o sporze W razie wyst¹pienia sporu w zwi¹zku z niniejsz¹ Umow¹, strona sporna ma obowi¹zek dostarczyæ drugiej stronie pisemne powiadomienie o zaistnieniu sporu, w³¹czaj¹c jego przyczyny i ¿¹dane zadoœæuczynienie. Powiadomienie takie przeœlemy poczt¹ elektroniczn¹ na Pañstwa adres e-mail. Pañstwo mog¹ przesy³aæ powiadomienia spó³ce DexCom poczt¹ lub kurierem na poni¿szy adres: General Counsel, DexCom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, USA.

6.4 Zadoœæuczynienie na zasadzie s³usznoœci Naruszenie praw w³asnoœci intelektualnej lub przemys³owej strony spowoduje nieodwracaln¹ szkodê, za któr¹ odszkodowanie pieniê¿ne nie jest w³aœciwym zadoœæuczynieniem, i strona poszkodowana ma prawo do tymczasowego, wstêpnego zarz¹dzenia tymczasowego i szczególnego dzia³ania bez wp³acania kaucji lub innego zabezpieczenia, lub je¿eli jest to wymagane, przy minimalnej kaucji lub zabezpieczeniu.

7. Brak gwarancji

7.1 Z WYJ¥TKIEM ZAKRESU WYMAGANEGO PRZEZ OBOWI¥ZUJ¥CE PRAWO I JAKICHKOLWIEK OGRANICZONYCH GWARANCJI ZAWARTYCH W ODPOWIEDNIM OZNAKOWANIU PRODUKTÓW DEXCOM, PRODUKTY DEXCOM, US£UGI DEXCOM I APLIKACJE UDOSTÊPNIANE S¥ W STANIE „RZECZYWISTYM”, I W MIARÊ DOSTÊPNOŒCI, BEZ ¯ADNEJ GWARANCJI, WYRANEJ LUB DOROZUMIANEJ, A KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW DEXCOM, US£UG DEXCOM I APLIKACJI ODBYWA SIÊ NA RYZYKO U¯YTKOWNIKA.

7.2 Z WYJ¥TKIEM ZAKRESU, W JAKIM TAKIEGO OGRANICZENIA ZABRANIA OBOWI¥ZUJ¥CE PRAWO, SPÓ£KA DEXCOM NIE UDZIELA ¯ADNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM ¯ADNEJ GWARANCJI WARTOŒCI HANDLOWEJ, ZDATNOŒCI DO KONKRETNEGO CELU LUB U¯YTKU, NIEZAK£ÓCONEGO KORZYSTANIA, POPRAWNOŒCI, FUNKCJONOWANIA, ZGODNOŒCI Z DOKUMENTACJ¥ I NIENARUSZALNOŒCI. SPÓ£KA DEXCOM ZRZEKA SIÊ, A NINIEJSZA UMOWA NIE OBEJMUJE, POSTANOWIEÑ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O UMOWACH MIÊDZYNARODOWEJ SPRZEDA¯Y TOWARÓW I WSZELKICH INNYCH POSTANOWIEÑ DOROZUMIANYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE PRZY BRAKU ICH ZAPRZECZENIA.

7.3 SPÓ£KA DEXCOM NIE UDZIELA ¯ADNYCH GWARANCJI, ¯E PRODUKTY DEXCOM, US£UGI DEXCOM, APLIKACJE LUB JAKIEKOLWIEK DANE CZY RAPORTY DOSTARCZANE PRZEZ SPÓ£KÊ DEXCOM SPE£NI¥ PAÑSTWA WYMAGANIA LUB BÊD¥ ODZYSKIWALNE, NIEPRZERWANE, PUNKTUALNE, BEZPIECZNE LUB WOLNE OD B£ÊDÓW, ANI ¯E B£ÊDY TE ZOSTAN¥ NAPRAWIONE.

7.4 SPÓ£KA DEXCOM NIE UDZIELA ¯ADNYCH GWARANCJI CO DO EWENTUALNYCH WYNIKÓW KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW DEXCOM, US£UG DEXCOM ANI APLIKACJI.

7.5 SPÓ£KA DEXCOM NIE UDZIELA GWARANCJI NA ¯ADNE URZ¥DZENIA PODMIOTÓW ZEWNÊTRZNYCH, URZ¥DZENIA MOBILNE, OPROGRAMOWANIE, US£UGI LUB DANE WYKORZYSTYWANE EWENTUALNIE W ZWI¥ZKU Z PRODUKTAMI DEXCOM, APLIKACJAMI LUB US£UGAMI DEXCOM, BEZ WZGLÊDU NA TO, CZY ZOSTA£Y ONE OPISANE W JAKIMKOLWIEK PRODUKCIE DEXCOM, APLIKACJI LUB US£UDZE DEXCOM LUB PRZEZ NIE UDOSTÊPNIONE, LUB POWI¥ZANE Z NIMI.

7.6 ¯ADNE INFORMACJE ANI WIADOMOŒCI, USTNE LUB PISEMNE, OTRZYMANE ZA POŒREDNICTWEM SPÓ£KI DEXCOM, PRODUKTÓW DEXCOM, US£UG DEXCOM LUB APLIKACJI NIE SPOWODUJ¥ UDZIELENIA GWARANCJI, Z WYJ¥TKIEM OGRANICZONEJ GWARANCJI ZAWARTEJ W STOSOWNYM OZNAKOWANIU PRODUKTU DEXCOM.

7.7 SPÓ£KA DEXCOM NIE GWARANTUJE PRECYZYJNOŒCI ¯ADNEGO URZ¥DZENIA U¯YTKOWNIKA, A WSZELKIE DANE U¯YTKOWNIKA POBRANE Z URZ¥DZENIA U¯YTKOWNIKA I OTRZYMANE PRZEZ SPÓ£KÊ DEXCOM DOSTARCZANE S¥ U¯YTKOWNIKOWI W STANIE RZECZYWISTYM. SPÓ£KA DEXCOM NIE PRZYJMUJE ZOBOWI¥ZANIA I NIE GWARANTUJE, ¯E STWORZY LUB UDOSTÊPNI DODATKOWE ELEMENTY LUB FUNKCJE DLA PRODUKTÓW DEXCOM, US£UG DEXCOM LUB APLIKACJI.

8. Ograniczenia odpowiedzialnoœci i odpowiedzialnoœæ klienta

8.1 W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWI¥ZUJ¥CE PRAWO JEDNOSTKI STOWARZYSZONE, LICENCJODAWCY I DOSTAWCY SPÓ£KI DEXCOM, A TAK¯E INNE OSOBY TRZECIE POWI¥ZANE UMOW¥ ZE SPÓ£K¥ DEXCOM (W TYM JEJ I ICH URZÊDNICY, CZ£ONKOWIE ZARZ¥DU, PRACOWNICY, KONSULTANCI I PRZEDSTAWICIELE) NIE PONOSZ¥ ¯ADNEJ ODPOWIEDZIALNOŒCI ZWI¥ZANEJ Z PRODUKTAMI DEXCOM, US£UGAMI DEXCOM, APLIKACJAMI LUB NINIEJSZ¥ UMOW¥ ZA ¯ADNE BEZPOŒREDNIE LUB INNE SZKODY.

8.2 Z WYJ¥TKIEM ZAKRESU, W JAKIM ZABRANIA TEGO OBOWI¥ZUJ¥CE PRAWO, SPÓ£KA DEXCOM, JEJ JEDNOSTKI STOWARZYSZONE, JEJ LUB ICH URZÊDNICY, CZ£ONKOWIE ZARZ¥DU, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE LUB DOSTAWCY (ZWANI £¥CZNIE „STRONAMI DEXCOM”) NIE PONOSZ¥ ODPOWIEDZIALNOŒCI ZA ¯ADNE SZKODY WNIKAJ¥CE Z U¯YTKOWANIA LUB NIEMO¯LIWOŒCI U¯YTKOWANIA PRODUKTÓW DEXCOM, US£UG DEXCOM LUB APLIKACJI.

8.3 Z WYJ¥TKIEM ZAKRESU, W JAKIM ZABRANIA TEGO OBOWI¥ZUJ¥CE PRAWO, ¯ADNA ZE STRON DEXCOM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŒCI ZA JAKIEKOLWIEK WYNIK£E, NIEDAJ¥CE SIÊ PRZEWIDZIEÆ, POŒREDNIE, PRZYPADKOWE, WYJ¥TKOWE, RETORSYJNE LUB NAPRAWCZE ODSZKODOWANIE LUB ODSZKODOWANIE WYNIKAJ¥CE Z UTRATY DANYCH LUB PRZERWANIA DZIA£ALNOŒCI, BEZ WZGLÊDU NA TO, CZY ROSZCZENIA LUB ODSZKODOWANIE WYNIKA Z GWARANCJI, UMOWY, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŒCI OBIEKTYWNEJ LUB JAKIEKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, NAWET JE¯ELI SPÓ£KA DEXCOM, JEJ JEDNOSTKI STOWARZYSZONE LUB OSOBA Z NIMI STOWARZYSZONA ZOSTA£A WCZEŒNIEJ POINFORMOWANA O MO¯LIWOŒCI ODSZKODOWANIA WY£¥CZONEJ W NINIEJSZEJ CZÊŒCI 8, NAWET JE¯ELI WY£¥CZENIA TAKIE SPOWODUJ¥ NIESPE£NIENIE PODSTAWOWEGO CELU NINIEJSZEJ UMOWY LUB JAKIEGOKOLWIEK ZADOŒÆUCZYNIENIA.

8.4 Z WYJ¥TKIEM ZAKRESU, W JAKIM TAKIEGO OGRANICZENIA ZABRANIA OBOWI¥ZUJ¥CE PRAWO, ¯ADNA ZE STRON DEXCOM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŒCI ZA CA£OŒÆ ODSZKODOWANIA ZA WSZYSTKIE ROSZCZENIA WYNIKAJ¥CE Z NINIEJSZEJ UMOWY, PRODUKTÓW DEXCOM, US£UG DEXCOM LUB APLIKACJI, LUB Z NIMI ZWI¥ZANE, W KWOCIE £¥CZNEJ PRZEKRACZAJ¥CEJ 500 EUR.

8.5 Z WYJ¥TKIEM ZAKRESU, W JAKIM TAKIEGO WY£¥CZENIA LUB OGRANICZENIA ZABRANIA OBOWI¥ZUJ¥CE PRAWO, ¯ADNA ZE STRON DEXCOM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŒCI ZA DZIA£ANIA LUB ZANIECHANIA U¯YTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH.

8.6 W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH ZABRANIA SIÊ WY£¥CZENIA PEWNYCH GWARANCJI LUB OGRANICZANIA, LUB WY£¥CZANIA ODPOWIEDZIALNOŒCI ZA PEWNE ODSZKODOWANIA. PODOBNIE, NIEKTÓRE Z POWY¯SZYCH OGRANICZEÑ I ZRZECZEÑ MOG¥ NIE ZNAJDOWAÆ ZASTOSOWANIA W PAÑSTWA PRZYPADKU I MOG¥ PAÑSTWU PRZYS£UGIWAÆ PEWNE DODATKOWE PRAWA. W ZAKRESIE, W JAKIM NIE MO¯EMY, ZGODNIE Z OBOWI¥ZUJ¥CYM PRAWEM, ZRZEC SIÊ JAKIEJKOLWIEK DOROZUMIANEJ GWARANCJI LUB OGRANICZAÆ NASZYCH ODPOWIEDZIALNOŒCI, ZAKRES I CZAS TRWANIA TAKIEJ GWARANCJI I ZAKRES NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŒCI WYNOSIÆ BÊDZIE DOZWOLONE MINIMUM ZGODNIE Z OBOWI¥ZUJ¥CYM PRAWEM, A NINIEJSZ¥ UMOWÊ UZNAWAÆ SIÊ BÊDZIE ZA ZMIENION¥ W MINIMALNYM NIEZBÊDNYM ZAKRESIE, BY ZAPEWNIÆ ZGODNOŒÆ Z OBOWI¥ZUJ¥CYM PRAWEM.

8.7 Nic w niniejszej Czêœci 8 nie ma na celu ograniczenia lub wy³¹czenia odpowiedzialnoœci tam, gdzie odpowiedzialnoœæ taka jest obowi¹zkowa zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem i wynika z: (a) œmierci lub obra¿eñ cia³a bêd¹cych bezpoœrednim nastêpstwem umyœlnego lub lekcewa¿¹cego dzia³ania lub zaniechania ze strony spó³ki DexCom, jej pracowników, lub przedstawicieli; (b) umyœlnej b³êdnej interpretacji ze strony spó³ki DexCom; (c) naruszenia istotnych zobowi¹zañ umownych; lub (d) umyœlnego nieprawid³owego dzia³ania ze strony spó³ki DexCom.

8.8 Odpowiedzialnoœæ klienta Z wyj¹tkiem zakresu, w jakim jest to zabronione przez obowi¹zuj¹ce prawo, zgadzaj¹ siê Pañstwo przej¹æ odpowiedzialnoœæ cywiln¹, chroniæ i ubezpieczaæ spó³kê DexCom, nasze jednostki stowarzyszone, licencjodawców, dostawców i inne osoby zwi¹zane z nami umow¹ (w tym urzêdników, cz³onków zarz¹du, pracowników, konsultantów i przedstawicieli ka¿dego z powy¿szych) przed wszelkimi roszczeniami, nale¿noœciami, odszkodowaniami, stratami, kosztami, wydatkami, wynagrodzeniami (w³¹czaj¹c uzasadnione wynagrodzenia prawników i koszty s¹dowe) osób trzecich, jakie osoby takie mog¹ ponieœæ w wyniku (1) informacji przekazanych przez Pañstwa za poœrednictwem Us³ug lub Aplikacji DexCom, (2) u¿ytkowania przez Pañstwa Produktów DexCom, Us³ug DexCom lub Aplikacji w sposób stanowi¹cy naruszenie niniejszej Umowy, lub (3) naruszenie przez Pañstwa jakichkolwiek praw innej osoby lub podmiotu.

9. Powiadomienia.

Z wyj¹tkiem sytuacji opisanych dok³adnie w innym punkcie niniejszej Umowy, wszystkie powiadomienia z ni¹ zwi¹zane przeœlemy Pañstwu poczt¹ elektroniczn¹ na Pañstwa adres e-mail. Pañstwo mog¹ przesy³aæ powiadomienia spó³ce DexCom poczt¹ lub kurierem na poni¿szy adres: General Counsel, DexCom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, USA.

Us³ugi DexCom s¹ obs³ugiwane przez:

DexCom, Inc.

Zarejestrowana siedziba:                            6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, USA

Miejsce prowadzenia dzia³alnoœci:                                    6340 Sequence Drive, San Diego, California 92121, Stany Zjednoczone

Adres e-mail:                                                    Legal@dexcom.com

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ:                                                                                        33-0857544

10. Rozdzielnoœæ postanowieñ.

W sytuacji, kiedy jakikolwiek s¹d uzna którekolwiek z postanowieñ niniejszej Umowy za niewa¿ne lub niewykonalne, postanowienie takie zostanie zmodyfikowane w minimalnym zakresie koniecznym, by sta³o siê wa¿ne i wykonalne, przy jednoczesnym zachowaniu pierwotnych intencji stron w najwiêkszym mo¿liwym zakresie, a inne postanowienia niniejszej Umowy pozostan¹ w pe³ni mocy i wykonalnoœci w swoich granicach.

11. Cesja.

Mamy prawo przenieœæ niniejsz¹ Umowê w czêœci lub ca³oœci w ka¿dym terminie za powiadomieniem (które mo¿e mieæ postaæ komunikatu opublikowanego w naszej Witrynie). Nie przys³uguje Pañstwu prawo przeniesienia niniejszej Umowy ani jakichkolwiek praw do korzystania z Us³ug DexCom lub Aplikacji.

12. Ograniczenia dotycz¹ce eksportu.

Aplikacje mog¹ podlegaæ prawom kontroluj¹cym eksport Stanów Zjednoczonych. W rezultacie oœwiadczaj¹ Pañstwo, ¿e (a) nie przebywaj¹ Pañstwo, nie mieszkaj¹ na terenie kraju objêtego embargiem rz¹du Stanów Zjednoczonych lub innymi restrykcjami, lub kraju okreœlonego przez rz¹d Stanów Zjednoczonych jako „wspieraj¹cy terrorystów” ani nie s¹ obywatelami takiego kraju (klikn¹æ tutaj po wiêcej informacji); oraz ¿e (b) nie widniej¹ Pañstwo na ¿adnej liœcie zastrze¿onych u¿ytkowników koñcowych opublikowanej przez rz¹d Stanów Zjednoczonych (np. „Liœcie obywateli objêtych specjalnymi ograniczeniami” dostêpnej na stronie klikn¹æ tutaj).

13. Warunki dotycz¹ce sprzêtu Apple.

Dodatkowo i bez uszczerbku dla wszystkich sprzecznych postanowieñ niniejszej Umowy, nastêpuj¹ce postanowienia obowi¹zuj¹ w zakresie u¿ytkowania którejkolwiek wersji Aplikacji zgodnej z systemem operacyjnym iOS spó³ki Apple Inc. („Apple”). Apple nie jest stron¹ niniejszej Umowy, nie jest w³aœcicielem ¿adnej Aplikacji ani za ¿adn¹ z nich nie ponosi odpowiedzialnoœci. Apple nie udziela ¿adnej gwarancji na Aplikacje, z wyj¹tkiem zwrotu kosztów zakupu w stosownych sytuacjach. Apple nie ponosi odpowiedzialnoœci za utrzymanie lub inne us³ugi wsparcia dla Aplikacji i nie bêdzie ponosiæ odpowiedzialnoœci za ¿adne inne roszczenia, straty, nale¿noœci, odszkodowania, koszty lub wydatki zwi¹zane z Aplikacjami, w³¹czaj¹c roszczenia zwi¹zane z produktami podmiotów zewnêtrznych, roszczenia zwi¹zane z niespe³nianiem przez Aplikacje wymogów obowi¹zuj¹cego prawa, roszczenia wynikaj¹ce z prawa ochrony konsumentów i podobnego oraz roszczenia zwi¹zane z naruszeniem w³asnoœci intelektualnej. Wszelkie zapytania lub skargi zwi¹zane z u¿ytkowaniem Aplikacji, w tym dotycz¹ce praw w³asnoœci intelektualnej, nale¿y kierowaæ bezpoœrednio do nas, zgodnie z Czêœci¹ 9 („Powiadomienia”). Licencja udzielona w niniejszej Umowie ograniczona jest do nieprzenoszalnej licencji na u¿ytkowanie Aplikacji na produktach marki Apple z systemem operacyjnym iOS Apple posiadanych lub kontrolowanych przez Pañstwa, lub w inny sposób dopuszczonej przez Zasady U¿ytkowania zawarte w Regulaminie sklepu App Store Apple. Dodatkowo musz¹ Pañstwo spe³niaæ wymagania wszystkich umów osób trzecich obowi¹zuj¹cych Pañstwa w trakcie u¿ytkowania Aplikacji, jak np. umowa na dostawê bezprzewodowego po³¹czenia z Internetem. Apple i jednostki stowarzyszone Apple to osoby trzecie bêd¹ce beneficjentami niniejszej Umowy i po zaakceptowaniu przez Pañstwa warunków niniejszej Umowy bêd¹ one mieæ prawo (i uznaje siê, ¿e to prawo przyjmujemy) do egzekwowania niniejszej Umowy przeciwko Pañstwu jako osoba trzecia bêd¹ca jej beneficjentem; niezale¿nie od powy¿szego, nasze prawo do zawarcia, uniewa¿nienia lub rozwi¹zania jakichkolwiek zmian, zrzeczeñ lub porozumieñ w ramach niniejszej Umowy nie wymaga zgody jakiejkolwiek osoby trzeciej.

14. Relacja; Brak osób trzecich bêd¹cych beneficjentami.

Jesteœmy dla Pañstwa niezale¿nym wykonawc¹, ¿adne z postanowieñ niniejszej Umowy nie czyni nas przedstawicielami lub partnerami. Z wyj¹tkiem licencjodawców DexCom, nie ma ¿adnych osób trzecich bêd¹cych beneficjentami niniejszej Umowy.

15. Pe³na umowa.

Niniejsza Umowa stanowi ca³oœæ i ostateczn¹ wersjê porozumienia pomiêdzy stronami zwi¹zanego z Produktami DexCom, Us³ugami DexCom i Aplikacjami; zastêpuje ona wszelkie poprzedzaj¹ce porozumienia i ustalenia pomiêdzy stronami i mo¿e zostaæ zmodyfikowana jedynie w sposób opisany w niniejszej Umowie (patrz Czêœæ 2.1 zatytu³owana „Czy spó³ka DexCom mo¿e zmieniæ warunki niniejszej Umowy?”). Niewykonanie lub niedochodzenie wykonania dowolnego prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia siê danego prawa ani postanowienia. Tytu³y czêœci niniejszej Umowy pe³ni¹ jedynie funkcjê u¿ytkow¹ i nie maj¹ ¿adnego skutku prawnego.