error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI DEXCOM

TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI DEXCOM VSTUPUJÚ DO PLATNOSTI OD 11. FEBRUÁRA 2019 A NAHRÁDZAJÚ PREDCHÁDZAJÚCU VERZIU ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI DEXCOM.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti DexCom (UK) Limited, DexCom Sweden AB, DexCom (UK) Intermediate Holdings Ltd., DexCom Operating Ltd., DexCom (UK) Distribution Limited, DexCom Deutschland GmbH, DexCom Suisse GmbH, Nintamed Handles GmbH, DexCom (Canada), Inc., DexCapital, LLC, DexCom International Ltd., DexCom Philippines, SweetSpot Diabetes Care, Inc., The Glucose Program, LLC, and Type Zero Technologies, Inc. (spoločne ako „Dexcom“) platia pre webovú lokalitu Dexcom umiestnenú na adrese https://www.dexcom.com/ a webové stránky a iné webové adresy, na ktoré je možné z nej pristupovať, okrem iného vrátane obchodu Dexcom Store (spoločne ako „webová lokalita“), pre softvérové aplikácie, ktoré poskytujeme na prevzatie na webovej lokalite, v obchode Apple® App Store, na iných lokalitách poskytovateľov telefónnych služieb alebo iných lokalitách, ktoré uvádzame, alebo na ktoré je možný prístup prostredníctvom počítačov alebo mobilných zariadení („softvérové aplikácie“), pre produkty spoločnosti Dexcom („produktyDexcom“) a naše dátové služby pre používateľov produktov alebo softvérových aplikácií Dexcom dostupných prostredníctvom internetu, ktoré poskytujú a povoľujú prístup, zber, uchovávanie, spracovanie, analýzu alebo prenos údajov vygenerovaných produktom Dexcom alebo softvérovou aplikáciou („dátové služby“), ako aj pre akúkoľvek e-mailovú alebo inú správu, ktorú vám odošleme, a ktorá obsahuje prepojenie na zásady ochrany osobných údajov alebo na ne odkazuje (spoločne, vrátane webovej lokality, softvérových aplikácií, produktov Dexcom, dátových služieb a odoslaných správ, ako „produkty a službyDexcom“).

Každého používateľa našich produktov a služieb, ako aj každého rodiča alebo právneho zástupcu konajúceho v mene používateľa, označujeme slovom „vy“ alebo „používateľ." Každú spoločnosť, v mene ktorej používateľ používa produkty alebo služby Dexcom, tiež označujeme slovom „vy“ alebo „používateľ“. Produkt Dexcom používaný používateľom, ktorému bol vydaný recept, alebo mimo Spojených štátov, ktorý je legálne oprávnený používať produkt Dexcom, sa označuje ako „pomôcka používateľa“. Tieto zásady ochrany osobných údajov podliehajú platným Podmienkam používania spoločnosti Dexcom, ktoré sa nachádzajú na stránke www.dexcom.comwww.dexcom.com pre vašu geografickú lokalitu, a ak je medzi zásadami ochrany osobných údajov a Podmienkami používania spoločnosti Dexcom rozpor, uplatnia sa podmienky uvedené v zásadách ochrany osobných údajov. V príslušných jurisdikciách používaním akéhokoľvek produktu alebo služby Dexcom súhlasíte s podmienkami zásad ochrany osobných údajov.

Informácie, ktoré prijímame. Ak vaša jurisdikcia vyžaduje kladný súhlas s jedným alebo viacerými podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov vrátane, ale nie výlučne so zhromažďovaním a používaním osobných údajov (určených nižšie), potom tieto podmienky platia iba v prípade vášho výslovného súhlasu. Svoj výslovný súhlas dávate iba vtedy , keď zvolíte „prijímam“ pri týchto zásadách ochrany osobných údajov v rozsahu povolenom platnými zákonmi.

Osobné údaje, ktoré o vás prijímame (ktoré spoločne označujeme ako „osobné informácie“) zahŕňajú informácie o registrácii a objednávaní, informácie o spätnej väzbe, informácie o dátových službách, používaní a odvodené informácie:

„Informácie o registrácii a objednávaní“ sú informácie, ktoré ste povinný poskytnúť, ak sa chcete u nás zaregistrovať, keď sa v spoločnosti Dexcom registrujete v súvislosti s používaním produktov a služieb Dexcom, alebo keď odošlete informácie spoločnosti Dexcom pri objednávke produktov alebo služieb Dexcom od spoločnosti Dexcom. Tieto informácie môžu zahŕňať vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mail a iné kontaktné informácie, informácie týkajúce sa platby, vrátane prípadného poskytovateľa zdravotného poistenia, ako aj informácie týkajúce sa vášho používania produktov a služieb Dexcom, vrátane sériového čísla vašej pomôcky používateľa.

„Informácie o spätnej väzbe“ sú informácie, ktoré nám odošlete v súvislosti s vaším používaním produktov a služieb Dexcom, či už prostredníctvom našej webovej lokality, dátových služieb alebo inak, týkajúce sa produktov a služieb Dexcom alebo iných záležitostí týkajúcich sa nás alebo nášho podniku vrátane meta údajov súvisiacich s týmito informáciami.

„Informácie o dátových službách“ sú informácie, ktoré prijímame a odovzdávame prostredníctvom našich produktov a služieb vrátane nasledujúcich údajov:

 • merania glykémie,
 • informácie súvisiace s jednotlivými meraniami glykémie vrátane dátumu, času a identifikátora pomôcky,
 • údaje o prahových hodnotách vložené do dátových služieb alebo softvérových aplikácií a upozornenia vygenerované na základe týchto prahových hodnôt,
 • všetky údaje vygenerované alebo použité produktmi Dexcom na vytvorenie ďalších informácií dátových služieb alebo inak dostupné prostredníctvom produktov Dexcom, ako sú napríklad údaje použité na technickú podporu,
 • informácie poskytnuté vami alebo o vás inou osobou, ktorú ste určili ako osobu, ktorej sú poskytované všetky vaše osobné informácie prostredníctvom funkcie produktu alebo služby Dexcom (takúto osobu nazývame „určený príjemca“).
 • Informácie z dátových služieb tretích strán, ktoré ste odsúhlasili nám poskytnúť, či už prostredníctvom týchto dátových služieb tretej strany alebo prostredníctvom možnosti, ktorú sme vám umožnili prostredníctvom dátových služieb (takéto dátové služby tretej strany, ktorú ste oprávnili poskytovať informácie pre nás alebo ktorej ste nás oprávnili poskytovať informácie, nazývame „služba určenej tretej strany“).

„Informácie o používaní“ zahŕňajú:

 • informácie, ktoré prijímame z počítača, mobilného telefónu alebo iného zariadenia, ktoré používate v súvislosti s produktmi alebo službami Dexcom, a informácie týkajúce sa vášho používania, ktoré sme prijali z týchto produktov a služieb, ktoré môžu zahŕňať vašu adresu IP a iné informácie týkajúce sa vášho počítača, internetovej služby, prehľadávača, ktorý používate, a vaše aktivity počas používania produktov a služieb Dexcom, ako napríklad ako často otvárate softvérové aplikácie, vaše nastavenia a iné aktivity týkajúce sa používania komponentov produktov a služieb Dexcom,
 • informácie, ktoré prijímame od vás v súvislosti s našou žiadosťou o komentáre alebo poskytnutie spätnej väzby na tretie strany,
 • informácie, ktoré môžeme prijímať od inzerentov a iných tretích strán, keď kliknete na reklamy alebo odkazy na webové lokality tretích strán počas používania produktov a služieb Dexcom, vrátane stránok, ktoré ste navštívili, vašich aktivít na týchto stránkach a nákupov alebo iných transakcií s týmito tretími stranami.

„Odvodené informácie“ sú informácie, ktoré vytvárame kombinovaním alebo analyzovaním niektorých alebo všetkých vašich osobných informácií.

Pokiaľ akékoľvek vyššie uvedené osobné údaje neodhaľujú vašu identitu, môžeme takéto „iné informácie“ použiť na ľubovoľné účely okrem prípadov, kedy musíme podľa platných právnych predpisov konať inak. Ak sa od nás podľa platných právnych predpisov vyžaduje, aby sme zaobchádzali s inými informáciami ako s osobnými informáciami, môžeme ich použiť na všetky účely, na ktoré používame a zverejňujeme osobné informácie.

Vaše práva a povinnosti

Vo všeobecnosti máte právo kedykoľvek pristupovať k svojim osobným informáciám. Máte právo požiadať o opravenie, vymazanie, prenos niektorých vašich informácií do iných organizácií alebo obmedziť ich spracovanie. Môžete mať tiež právo nesúhlasiť s niektorým spracovaním a odvolať svoj súhlas, ak sme požiadali o súhlas so spracovaním údajov. Tieto práva môžu byť v niektorých situáciách obmedzené, napríklad keď by sa pri plnení vašej požiadavky odhalili osobné informácie o inej osobe alebo keď môžeme dokázať, že máme právny záväzok spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch to môže znamenať, že vaše údaje si môžeme uchovať, aj keď ste svoj súhlas odvolali. Ak by ste chceli informácie o všetkých obmedzeniach vašich práv, kontaktujte náš tím pre ochranu osobných údajov. Podrobnejšie:

 • Svoje informácie o registrácii a objednávaní si môžete kedykoľvek aktualizovať prihlásením sa na svoj účet na našej webovej lokalite a súhlasíte s tým, že svoje informácie o registrácii a objednávaní budete aktualizovať, pokiaľ je váš účet aktívny.
 • Prostredníctvom svojho používateľského účtu môžete revidovať, aktualizovať a odstraňovať určité osobné informácie a ukončením svojho používateľského účtu môžete ukončiť používanie určitých služieb Dexcom. Prostredníctvom funkcií určitých dátových služieb môžete revidovať, aktualizovať a odstraňovať určité zdieľanie alebo používanie osobných informácií a môžete ukončiť používanie určitých dátových služieb prostredníctvom dátovej služby. Môžete tiež ukončiť používanie softvérovej aplikácie alebo dátovej služby, ktorá si vyžaduje softvérovú aplikáciu, a to odstránením softvérovej aplikácie z počítača, telefónu alebo iného zariadenia, v ktorom je nainštalovaná.
 • Svoje osobné informácie môžete tiež revidovať, opraviť, aktualizovať, zakázať alebo odstrániť, resp. môžete odvolať svoj udelený súhlas, ak nás kontaktujete prostredníctvom adresy privacy@dexcom.com. Vo svojej požiadavke jasne stanovte, aké osobné informácie by ste chceli zmeniť, či chcete, aby boli vaše osobné údaje zakázané v našej databáze, alebo nám inak dajte vedieť, ako chcete používanie svojich osobných informácií obmedziť. V záujme vašej ochrany môžeme zrealizovať len tie požiadavky týkajúce sa osobných údajov, ku ktorým je priradená e-mailová adresa, ktorú ste použili na odoslanie svojej požiadavky, a skôr ako požiadavku zrealizujeme, môžeme si preveriť vašu totožnosť. Pokúsime sa vašej požiadavke vyhovieť čo najskôr. Berte na vedomie, že určité informácie budeme musieť uchovať na účely evidencie alebo dokončenie prípadných transakcií, ktoré boli začaté predtým, ako ste požiadali o túto zmenu alebo odstránenie. Niektoré informácie môžu zostať v našich databázach a iných záznamoch a nebudú z nich odstránené.
 • Ak nám alebo našim poskytovateľom služieb odošlete akékoľvek osobné informácie súvisiace s inými osobami, znamená to, že máte oprávnenie tak urobiť a povoľujete nám používať tieto informácie podľa týchto zásad ochrany osobných údajov.
 • Ak požadujeme vaše osobné údaje v súlade so zákonnými alebo zmluvnými povinnosťami, poskytnutie takýchto údajov je povinné: ak takéto údaje nie sú poskytnuté, nebudeme schopní tento vzťah riadiť alebo splniť povinnosti, ktoré sú nám uložené. Vo všetkých ostatných prípadoch je poskytnutie požadovaných osobných informácií dobrovoľné.

Čo robíme s informáciami, ktoré dostávame (účel zberu a použitia vašich osobných údajov)

Informácie o registrácii a objednávaní: Informácie o registrácii a objednávaní zhromažďujeme a používame na spravovanie vášho účtu a vašich príslušných produktov a služieb Dexcom a tiež nasledujúcim spôsobom. Zhromažďujeme a používame tiež vašu e-mailovú adresu, aby sme vás mohli kontaktovať v súvislosti s vaším účtom. Žiadne informácie o registrácii a objednávaní nezverejňujeme. Vaše používateľské konto a informácie o registrácii a objednávaní budeme zhromažďovať a používať na prepojenie vášho používania služieb a softvérových aplikácií Dexcom s používaním produktov Dexcom. Môžu k nim mať prístup naši zamestnanci poskytujúci služby Dexcom.

Informácie o spätnej väzbe: Nie je nevyhnutné aby ste nám poskytli akékoľvek Informácie so spätnou väzbou, ak sa však rozhodnete tak urobiť, poskytujete ich nám a pre naše použitie, ako uznáme za vhodné, pokiaľ vás nebudeme môcť identifikovať alebo nebudú zahrnuté žiadne informácie, ktoré by mohli byť použité na vašu identifikáciu. Informácie o spätnej väzbe môžeme zhromažďovať, použiť alebo poskytnúť našim zákazníkom a tretím stranám vo forme, v akej ste nám ich poskytli, ako aj formou citácie, zlúčením a anonymne, s uvedením vašej osoby ako zdroja alebo bez tohto uvedenia. Informácie o spätnej väzbe môžeme tiež použiť v našich reklamách, marketingovej a inej komunikácii s verejnosťou a v obchodných vzťahoch, ako aj v internetovej komunikácii, v každom prípade bez uvedenia vašej osoby ako zdroja. Okrem toho vás môžeme identifikovať ako zdroj informácií o spätnej väzbe, pokiaľ s tým súhlasíte.

Informácie o dátových službách: Informácie o dátových službách zhromažďujeme, používame a ukladáme na našich serveroch, spracovávame ich pomocou dátových služieb a prenášame ich používateľovi a každému určenému príjemcovi a službe určenej tretej strany, ak je to potrebné pre produkty a služby Dexcom, ktoré ste si vyžiadali. Informácie o dátových službách môžeme použiť v spojitosti s naším poskytovaním dátových služieb a pre naše operácie, správu a vývoj produktu, údržbu a podporu v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

Informácie o používaní: Informácie o používaní zhromažďujeme, používame a ukladáme na našich serveroch, spracovávame ich použitím našich systémov a analyzujeme ich pre naše obchodné účely. Žiadne informácie o používaní, ktoré by vás mohli identifikovať, nezverejňujeme tretím stranám (okrem prípadov, ktoré sú povolené v zásadách ochrany osobných údajov).

Odvodené informácie: Odvodené informácie môžeme zhromažďovať a použiť na stanovenie informácií, vrátane vyžiadaných ponúk (definovaných v ďalšej časti), ktoré budú zaslané vám, verejnosti alebo cieľovým skupinám pre naše obchodné účely v súlade s platnými nariadeniami týchto zásad ochrany osobných údajov.

Osobné informácie a vyžiadané ponuky: Ako to umožňujú platné právne predpisy, osobné informácie o vás a vašich prípadných určených príjemcoch môžeme zhromažďovať a použiť na určenie toho, aké e-maily a upozornenia budeme posielať vám a vašim prípadným určeným príjemcom, vrátane e-mailov a upozornení týkajúcich sa príležitostí súvisiacich s našimi produktmi a službami (tieto e-maily nazývame ako „vyžiadané ponuky“). Podľa platných právnych predpisov môžeme vašu e-mailovú adresu alebo iné informácie o registrácii a objednávaní poskytnúť tiež externým poskytovateľom služieb, ktorí konajú v našom mene a s ktorými spolupracujeme, na účely poskytovania vyžiadaných ponúk, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Ak sa rozhodnete odmietnuť (alebo, ak sa nachádzate v jurisdikcii vyžadujúcej súhlas a prajete si zrušiť súhlas, ktorý ste poskytli s ohľadom na) zdieľanie vašich informácií s tretími stranami na tieto účely, kontaktujte nás prostredníctvom:

 • Ak sa nachádzate v inej krajine ako v Kanade, kontaktujte nás na adrese gdpr@dexcom.com alebo poštou na adrese uvedenej v časti „Kontaktujte nás“ nižšie, prípadne
 • Ak ste v Kanade, kontaktujte nás e-mailom na adrese gdpr@dexcom.com, poštou na adrese
  501-4445 Lougheed Highway, Burnaby, BC V5C 0E4, alebo telefonicky na čísle 1-844-832-1810.

Nezabudnite, že ak sa odhlásite z prijímania našich marketingových e-mailov, stále vám môžeme posielať dôležité administratívne správy, z ktorých sa odhlásiť nemôžete. Vaše osobné informácie neposkytneme tretím stranám na účely kontaktovania vás v ich mene, ak nám na to nedáte súhlas.

Ak sa nachádzate v Kórei alebo Japonsku, nezhromažďujeme, nepoužívame, ani nezdieľame vaše osobné údaje na poskytovanie vyžiadaných ponúk. Pokiaľ ide o záležitosti súvisiace s marketingom, obráťte sa na distribútora svojho produktu Dexcom, alebo si prečítajte jeho zásady ochrany osobných údajov.

Osobné informácie a vaše skúsenosti s Dexcom: Osobné informácie o vás alebo vašich prípadných určených príjemcoch môžeme zhromažďovať a použiť na prispôsobenie zážitku pre vás alebo vašich prípadných určených príjemcov pri používaní produktov a služieb Dexcom a obsahu zobrazovaného pri používaní produktov a služieb Dexcom. Osobné informácie môžeme zhromažďovať a používať podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov na riadenie našich produktov a služieb, vrátane webovej lokality, s cieľom zlepšiť našu činnosť a poskytovať nové funkcie webovej lokality, produktov a služieb a inak riadiť našu činnosť.

Iné tretie strany: V rámci bežného výkonu našej činnosti zhromaždíme a použijeme poskytovateľov na vykonávanie služieb alebo funkcií v našom mene. Týmto tretím straním neposkytneme oprávnenie uchovávať, používať alebo zverejňovať vaše osobné informácie s výnimkou poskytnutia služieb, ktoré sme ich požiadali poskytovať. Vaše osobné informácie môžeme poskytnúť inej spoločnosti v súvislosti s podnikovým predajom, fúziou, akvizíciou alebo likvidáciou týkajúcou sa spoločnosti Dexcom.

Vymáhanie práva a právne konanie: Osobné informácie budeme zhromažďovať a používať a poskytovať tak, ako si to vyžadujú platné právne predpisy vrátane predpisov mimo vašej krajiny bydliska. Osobné informácie môžeme zverejniť, keď nás o to požiadajú orgány činné v trestnom konaní alebo regulačné úrady vrátane verejných a štátnych orgánov mimo vašej krajiny bydliska alebo keď rozhodneme, že takého zverejnenie je za daných okolností vhodné, v každom prípade v súlade s platnými právnymi prepismi o ochrane údajov. Osobné informácie môžeme zhromažďovať, použiť a zverejniť na ochranu našich práv, súkromia, bezpečia alebo majetku, alebo ochranu práv, súkromia, bezpečia alebo majetku našich pobočiek, vás alebo ostatných, na ochranu našich operácií alebo operácií našich pobočiek, na uplatnenie týchto zásad ochrany osobných údajov a na uplatnenie dostupných opravných prostriedkoch alebo obmedzenie škôd, ktoré môžeme utrpieť; v každom prípade v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.

Zrušenie identifikácie: Vaše osobné informácie môžeme „deindentifikovať“ tak, že odstránime informácie, ktoré by vás mohli identifikovať, a takéto deidentifikované informácie môžeme použiť na ľubovoľné účely okrem prípadov, keď sme povinní konať inak v zmysle platných právnych predpisov.

Iné použitia: Vaše osobné informácie môžeme zhromažďovať a použiť na účely iné ako tie, ktoré sú povolené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ale len vtedy, ak na takého použitie poskytnete svoj súhlas.

Právne základy pre spracovanie

Musíme uchovávať, spracovávať a prenášať vaše osobné údaje, ale len na legitímne obchodné účely v súlade s platnými zákonmi, nariadeniami a usmerneniami a tieto údaje sú zverejnené len na základe potreby vedieť pre tých, ktorí sú oprávnení ich na tieto účely používať.

Osobné informácie uvedené vyššie spracovávame na nasledujúce účely:

 • podľa potreby na založenie a plnenie zmluvného vzťahu, na jeho udržiavanie alebo ukončenie a na umožnenie spravovania vášho účtu a produktov a služieb Dexcom, ktoré sa na vás vzťahujú,
 • podľa potreby na umožnenie našej činnosti a sledovanie našich legitímnych záujmov a v prípadoch, kde naše práva nie sú prekonané vašimi právami na ochranu údajov. Ak požadujete ďalšie informácie o vyvážení legitímnych záujmov, kontaktujte náš tím pre ochranu osobných údajov.
 • Dodržiavanie platných právnych predpisov a ochrana našich legitímnych obchodných záujmov, zákonných práv a povinností.
 • Kde ste dali svoj súhlas.

Čo sa stane s informáciami, ktoré poskytnete ostatným

Nad určenými príjemcami nemáme žiadnu kontrolu a keď určený príjemca prijme vaše informácie o dátových službách, použitie určeným príjemcom je medzi vami a určeným príjemcom. Nepreverujeme kontaktné informácie, ktoré poskytujete jednotlivým určeným príjemcom. Keď poskytnete takéto kontaktné informácie, budeme informácie o dátových službách posielať na poskytnuté kontaktné informácie, až kým toto poverenie nezrušíte, a za presnosť týchto informácií zodpovedáte vy.

Určení príjemcovia môžu vaše osobné informácie zdieľať so spoločnosťou Dexcom na účely súvisiace s ich využívaním produktov a služieb Dexcom a tieto osobné informácie použijeme v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak vami určení príjemcovia majú vaše osobné informácie, týmto im dávate oprávnenie poskytovať nám tieto osobné informácie tak, ako to určia.

Ak ste už raz poskytli akékoľvek osobné informácie tretej strane vrátane služieb určených tretích strán, nemáme žiadnu kontrolu nad týmito osobnými informáciami a spôsobom ich využívania touto treťou stranou. Mali by si pozrieť zmluvné podmienky, zásady ochrany osobných údajov a ďalšie ustanovenia webových lokalít pre každú tretiu stranu, ktorej ste sami poskytli osobné informácie, a pre akúkoľvek službu určených tretích strán, ktorú autorizujete.

Podľa vlastného uváženia si môžete v niektorých z našich softvérových aplikácií zvoliť zdieľanie údajov o glykémii a iných osobných informácií pomocou aplikácie Apple Health a ďalších služieb určených tretích strán, ktoré uchovávajú alebo prenášajú takéto údaje. Keď prostredníctvom našej softvérovej aplikácie zdieľate takéto záznamy a iné osobné informácie, nemáme nad nimi ani inými osobnými informáciami už viac žiadnu kontrolu ani nemôžeme takého záznamy a osobné údaje používať ani k nim pristupovať, takže by ste mali rozumieť podmienkam používania každého produktu tretích strán a ochrane osobných údajov platných pre každý z nich skôr, ako sa rozhodnete zdieľať prostredníctvom našej softvérovej aplikácie akékoľvek osobné informácie s takouto treťou stranou alebo službami určených tretích strán.

S kým budeme zdieľať vaše osobnéinformácie

Väčšina osobných informácií zostane u nás, no vaše osobné informácie môžeme poskytnúť z uvedených dôvodov nasledujúcim príjemcom:

 • Pobočky: Osobné údaje môžeme poskytnúť iným spoločnostiam skupiny v rámci, ako aj mimo krajiny vášho pôsobenia len vtedy, ak je to nevyhnutné na účely vysvetlené v tomto oznámení a v súlade s platnými právnymi predpismi a inými záväzkami, ktoré sme vám dali. Tieto subjekty sú podľa zákona povinné zabezpečiť, aby boli osobné informácie chránené v súlade s normami EÚ, ako je vysvetlené ďalej, ako aj s platnými zákonmi, nariadeniami a usmerneniami v iných jurisdikciách.
  • Ak sa nachádzate v Kórei alebo v Japonsku, pobočkou spoločnosti Dexcom Inc., s ktorou môžu byť zdieľané vaše osobné údaje, je Dexcom UK Limited (na ukladanie a analyzovanie údajov týkajúcich sa sťažností súvisiacich s vašimi zariadeniami Dexcom, poskytovanie hlásení Úradu pre kontrolu potravín a liekov (FDA) a uchovávanie obchodných záznamov v súlade s obozretnými obchodnými postupmi). Dexcom, Inc. a FDA sa nachádzajú v USA a spoločnosť Dexcom UK Limited sa nachádza v Spojenom kráľovstve.
 • Poskytovatelia služieb: Osobné informácie môžu byť poskytnuté aj externým poskytovateľom služieb, ktorí ich budú v našom mene spracovávať na spomínané účely. Takéto tretie strany zahŕňajú okrem iného poskytovateľov mzdových služieb, poskytovateľov IT služieb, cestovné agentúry a poskytovateľov cestovných služieb, banky, kreditné spoločnosti, maklérov, poskytovateľov školení, poskytovateľov prieskumov, výskumníkov a poskytovateľov dátového hostingu.
  • Ak ste v Kórei, títo poskytovatelia služieb sú Google v Nemecku (na ukladanie údajov v cloude a vykonávanie analýz), Amazon Web Services, Inc. v Nemecku (na ukladanie dát v cloude a vykonávanie analýz); Oracle America, Inc. v USA so službami v Nemecku (na prijímanie, spracovanie a dokumentáciu sťažností a dotazov na produkty a služby Dexcom) a SendGrid, Inc. vo Veľkej Británii (na odosielanie e-mailov a komunikácií, ktoré iniciujete prostredníctvom služby Clarity.)
  • Ak ste v Japonsku, títo poskytovatelia služieb sú Google (na ukladanie údajov v cloude a vykonávanie analýz); Oracle America, Inc. v USA so službami v Nemecku (na prijímanie, spracovanie a dokumentáciu sťažností a dotazov na produkty a služby Dexcom) a SendGrid, Inc. vo Veľkej Británii (na odosielanie e-mailov a komunikácií, ktoré iniciujete prostredníctvom služby Clarity.)
 • Štátne orgány/orgány činné v trestnom konaní: Osobné informácie môžu byť poskytnuté štátnym orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní, ak je to nevyhnutné z uvedených dôvodov, ak si to vyžaduje zákon alebo ak sa to vyžaduje na právnu ochranu našich legitímnych záujmov v súlade s platnými právnymi predpismi.
  • Ak ste v Kórei, tieto orgány zahŕňajú FDA.
  • Ak sa nachádzate v Japonsku, tieto orgány zahŕňajú FDA, Pharmaceuticals and Medical Device Agency a Ministerstvo zdravotníctva, práce a sociálnych vecí.
 • Ostatné nepridružené tretie strany. Osobné informácie môžeme poskytnúť, ak sa to vyžaduje na spomínané účely, ak si to vyžaduje zákon alebo ak je to potrebné na právnu ochranu našich legitímnych záujmov v súlade s platnými právnymi predpismi.
  • Ak ste v Kórei a poskytnete nám akúkoľvek komunikáciu týkajúcu sa produktov a služieb Dexcom, potom odošleme vašu komunikáciu (vrátane osobných údajov ktoré ste poskytli v rámci tejto komunikácie) spoločnosti Huons Co., Ltd. („Huons“), aby mohla spravovať, riadiť a plniť zákaznícky vzťah, ktorý má s vami, a spoločnosti Synex Consulting, Ltd. („Synex“), aby mohla plniť svoje zákonné povinnosti v oblasti výkazníctva. Zhromažďovanie, používanie a ukladanie vašich komunikácií spoločnosťami Huons a Synex sa bude riadiť príslušnými zásadami ochrany osobných údajov.
  • Ak ste v Japonsku a poskytnete nám akúkoľvek komunikáciu týkajúcu sa produktov a služieb Dexcom, potom odošleme vašu komunikáciu (vrátane osobných údajov), ktoré ste poskytli v rámci takejto komunikácie) spoločnosti Terumo Corporation („Terumo“) s cieľom umožniť jej uľahčiť správu, riadenie a plnenie vzťahu so zákazníkom, ktorý máte s distribútorom, od ktorého ste dostali svoje produkty a služby Dexcom, a spoločnosti Cobridge Co., Ltd. („Cobridge“), aby mohla plniť svoje zákonné povinnosti v oblasti výkazníctva. Zhromažďovanie, používanie a ukladanie vašich komunikácií spoločnosťami Terumo a Cobridge sa bude riadiť ich príslušnými zásadami ochrany osobných údajov.

Ak sa nachádzate v inej krajine ako Kórea alebo Japonsko, potom zoznam tretích strán alebo kategórie tretích strán, ktoré spracovávajú osobné informácie, môžete získať na požiadanie od tímu pre ochranu osobných údajov.

Súbory „cookie“ a iné technológie

Ak ste rezidentom Európskej Únie, navštívte stránku About Cookies (O súboroch „cookie“), kde nájdete informácie o našom využívaní súborov „cookie“ a iných technológií na sledovanie v súvislosti s používaním produktov a služieb.

Ak ste rezidentom Spojených Štátov alebo akejkoľvek inej jurisdikcie mimo Európskej Únie, nasledujú informácie o tom, ako používame súbory „cookie“ a podobné technológie v súvislosti s našimi produktmi a službami.

Súbory „cookie“: Súbory „cookie“ sú čiastkové informácie uložené priamo v počítači, ktorý používate. Súbory „cookie“ nám umožňujú zhromažďovať také informácie, ako je typ prehliadača, čas, ktorý ste strávili využitím služieb, navštívené stránky, jazykové preferencie a iné anonymné prevádzkové údaje. My a naši poskytovatelia služieb využívame informácie na bezpečnostné účely, uľahčenie navigácie, efektívnejšie zobrazenie informácií a prispôsobenie počas používania služieb. Súbory „cookie“ tiež využívame na získanie štatistických údajov o používaní produktov a služieb, aby sme mohli nepretržite zlepšovať ich dizajn a funkčnosť, aby sme rozumeli, ako sa používajú, a aby sme vám vedeli pomôcť pri riešení otázok na ne. Súbory „cookie“ nám ďalej umožňujú vybrať, ktoré z našich reklám alebo ponúk sa vám najviac páčia a zobrazovať ich, keď produkty a služby používate.

Ak nechcete, aby sa takéto informácie zhromažďovali prostredníctvom používania súborov „cookie“, väčšina prehliadačov ponúka jednoduchý postup, ktorý umožňuje automaticky zamietnuť súbory „cookie“, alebo poskytuje možnosť zamietnuť alebo prijať prenos konkrétneho súboru „cookie“ (alebo súborov „cookie“) do vášho počítača z určitej lokality. Ak si želáte viac informácií, môžete kliknúť sem. Ak však tieto súbory „cookie“ neakceptujete, môžu sa pri používaní produktov a služieb vyskytnúť určité nepríjemnosti. Nebudeme napríklad schopní rozpoznať váš počítač a pri každej návšteve sa budete musieť prihlasovať.

Naše produkty a služby momentálne nemajú možnosť rozpoznať alebo dbať na signály prehliadača, ktoré sa nemajú sledovať.

Analytika: V súvislosti s produktmi a službami môžeme využívať analýzy tretích strán, ako je napríklad Google Analytics. Takéto služby tretích strán môžu využívať súbory „cookie“ a podobné technológie na zber a analýzu informácií o používaní produktov a služieb a na vykazovanie aktivít a trendov. Takéto služby môžu tiež zhromažďovať informácie týkajúce sa používania iných webových stránok, aplikácií a online služieb. Ak chcete viac informácií týkajúcich sa Google Analytics, kliknite sem. Doplnok prehliadača na zrušenie odberu Google Analytics si môžete prevziať kliknutím sem.

Používanie pixelových značiek a podobných technológií: Pixelové značky (taktiež známe ako webový maják a jasné súbory GIF) sa môžu použiť v súvislosti s niektorými produktmi a službami, okrem iného aj na sledovanie úkonov používateľa (vrátane e-mailových príjemcov), meranie úspechu našich marketingových kampaní a zostavenie štatistík o používaní a rýchlosti odpovede.

Používanie technológie Adobe Flash (vrátane Flash Local Shared Objects (súbory „Flash LSO“)) a iných podobných technológií: Súbory Flash LSO a iné technológie môžeme okrem iného využívať na zber a uloženie informácií o používaní produktov a služieb. Ak nechcete, aby sa súbory Flash LSO ukladali vo vašom počítači, môžete prispôsobiť nastavenia prehrávača Flash player tak, aby blokoval ukladanie Flash LSO použitím nástrojov, ktoré sa nachádzajú na Website Storage Settings Panel(paneli Nastavenia úložiska webových stránok). Súbory Flash LSO si tiež môžete skontrolovať na Global Storage Settings Panel (paneli Nastavenia globálnych úložísk), kde postupujte podľa pokynov (ktoré môžu zahŕňať pokyny, ktoré napríklad vysvetľujú, ako odstrániť existujúce súbory Flash LSO (uvedené ako „informácie“ na stránke Macromedia), ako zabrániť súborom Flash LSO, aby sa ukladali vo vašom počítači bez vyžiadania, a (pre Flash Player 8 alebo novšiu verziu) ako blokovať súbory Flash LSO, ktoré nie sú doručované operátorom stránky, ktorú práve používate). Berte na vedomie, že nastavenie prehrávača Flash Player tak, aby zabraňoval alebo obmedzoval prijímanie súborov Flash LSO, môže obmedzovať alebo sťažovať funkčnosť niektorých aplikácií Flash.

Reklama založená na záujmoch: Môžeme využívať externé reklamné spoločnosti na ponúkanie reklám týkajúcich sa produktov a služieb, ktoré by vás mohli zaujímať, počas pristupovania a používania našich produktov a služieb a iných webových lokalít alebo online služieb, na základe informácií súvisiacich s vaším pristupovaním a používaním produktov a služieb a iných webových lokalít a služieb. Aby tak mohli tieto spoločnosti urobiť, môžu umiestniť alebo rozpoznať jedinečný súbor „cookie“ vo vašom prehliadači (vrátane používania pixelových značiek). Ak by ste chceli viac podrobností o tejto praktike a získať informácie o svojich možnostiach v súvislosti s ňou, navštívte Network Advertising Initiative opt out site (stránku pre odhlásenie sa z Iniciatívy sieťovej reklamy a Digital Advertising Alliance Self-Regulatory Program(Samoregulačný program digitálnej reklamnej aliancie).

HIPAA

Môžeme prijímať určité informácie o vašom zdraví, ktoré sú podľa Zákona o prenosnosti zdravotného poistenia a zodpovednosti z roku 1996 („HIPAA“) „chránené zdravotné informácie“. Keď prijímame chránené zdravotné informácie, takéto informácie podliehajú podmienkam v zmysle zákonov HIPAA a HITECH a nariadeniam platným v zmysle každého z týchto zákonov.

Keď sa rozhodnete poskytnúť svoje chránené zdravotné informácie službe určených tretích strán, ako napríklad prostredníctvom aplikácie Apple Health, rozhodli ste sa poskytnúť údaje tretej strane, ktorá nemusí podliehať požiadavkám zákonov HIPAA a HITECH a nariadení platných v zmysle oboch týchto zákonov. Sami riadite, ktoré informácie budú poskytované, a vaše povolenie trvá dovtedy, kým ho neodvoláte prostredníctvom aplikácie, služieb Dexcom alebo iných komponentov, kde ste sa tak rozhodli. To, čo všetko môže služba určenej tretej strany robiť s vašimi chránenými zdravotnými informáciami, je uvedené v podmienkach platných pre túto službu určenej tretej strany a my toto používanie nedokážeme kontrolovať. Je dôležité si uvedomiť, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na informácie, ktoré ste predtým poskytli službe určenej tretej strane, ukončí sa však ďalšie poskytovanie informácií. Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete poskytovať alebo neposkytovať svoje chránené zdravotné informácie službe určenej tretej strany, nebude to mať vplyv na produkty a služby Dexcom, ktoré máte právo používať.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov

Online ochrana osobných údajov detí: Spoločnosť Dexcom nepovoľuje žiadnej osobe mladšej ako 18 rokov (alebo, ak ste rezident Japonska, 20), aby sa prihlásila priamo na odber služieb Dexcom alebo do softvérových aplikácií alebo si priamo zakúpila produkty Dexcom. Rodič alebo právny zástupca sa môžu prihlásiť na odber v mene používateľa mladšieho ako 18 rokov (alebo, ak ste rezident Japonska, 20), avšak žiadna osoba mladšia ako 18 rokov (alebo, ak ste rezident Japonska, 20) nemá oprávnenie používať produkty a služby Dexcom bez výslovného súhlasu rodiča alebo právneho zástupcu v súlade s podmienkami zmluvy, v ktorých sa okrem iného požaduje, aby tento rodič alebo právny zástupca boli zodpovední za určenie určených príjemcov, pripojenie pomôcky používateľa k službám alebo softvérovým aplikáciám Dexcom, všetky interakcie so službami a softvérovými aplikáciami Dexcom a zabezpečenie, že každá komunikácia s nami prichádza od rodiča alebo právneho zástupcu a nie od osoby mladšej ako 18 rokov (alebo, ak ste rezident Japonska, 20).

Dospelé osoby s poručníkmi, opatrovníkmi a iným právnym dohľadom: Spoločnosť Dexcom nepovoľuje žiadnej osobe priamo sa prihlásiť na odber služieb Dexcom alebo do softvérových aplikácií alebo si produkty Dexcom priamo zakúpiť, ak osoba nie je právne spôsobilá uzavrieť zmluvu a zaviazať sa k zmluvným podmienkam. Poručník, opatrovník alebo iná osoba so zákonným právom sa môže prihlásiť na odber v mene používateľa, ktorý nie je právne spôsobilý uzavrieť zmluvu a zaviazať sa k zmluvným podmienkam, avšak žiadny takýto používateľ nemá oprávnenie používať služby alebo softvérové aplikácie Dexcom bez výslovnej zhody poručníka, opatrovníka alebo inej osoby so zákonným právom poskytnúť odsúhlasiť zmluvné podmienky, v ktorých sa okrem iného požaduje, aby tento poručník alebo iná osoba boli zodpovední za určenie určených príjemcov, pripojenie pomôcky používateľa k službám alebo softvérovým aplikáciám Dexcom, všetky interakcie so službami a softvérovými aplikáciami Dexcom a zabezpečenie, že každá komunikácia s nami prichádza od tohto poručníka alebo inej osoby a nie od právne nespôsobilého používateľa.

Neoprávnené získavanie informácií: Nikdy nepožadujeme ani nebudeme požadovať informácie o registrácii a objednávaní prostredníctvom nezabezpečeného alebo nevyžiadaného e-mailu alebo prostredníctvom telefonickej komunikácie. Krádež identity a praktika v súčasnosti známa ako „neoprávnené získanie informácií“ (phishing) sú pre nás veľkou obavou. Je pre nás prioritou, aby sme zabezpečili informácie a chránili vás tak pred krádežou identity. Ďalšie informácie o neoprávnenom získavaní informácií nájdete na the Federal Trade Commission website (webovej lokalite Federálnej obchodnej komisie).

Zabezpečenie: Spoločnosť Dexcom používa na ochranu osobných informácií v rámci svojej organizácie komerčne primerané štandardy technológie a operačnej bezpečnosti. Osobné informácie prenášané cez produkty a služby Dexcom sú pri prenose šifrované. Žiadny prenos údajov alebo úložný systém však nemôžu garantovať bezpečnosť na 100 %. Ak sa vám zdá, že vaša komunikácia s nami už nie je bezpečná, čo najskôr nás o tom informujte v súlade so sekciou „Kontaktujte nás“.

Prepojenia na externé lokality: Produkty a služby Dexcom môžu obsahovať prepojenia na externé webové lokality, aplikácie a iné položky. Nezodpovedáme za informačné praktiky týchto webových lokalít, aplikácií alebo iných položiek a prítomnosť odkazu na ne neznamená, že podporujeme odkazovanú lokalitu alebo službu. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa navyše nevzťahujú na ochranu osobných údajov, informácie ani iné postupy tretích strán vrátane tretích strán, ktoré prevádzkujú akúkoľvek lokalitu alebo službu, na ktoré odkazuje náš produkt alebo služba alebo akýkoľvek externý poskytovateľ aplikácie, mediálnej platformy, operačného systému, bezdrôtovej služby alebo zariadenia. Odporúčame, aby ste si prečítali zásady o ochrane osobných údajov každej tretej strany ešte predtým, ako zverejníte akékoľvek osobné údaje tretej strane alebo použijete ich produkty alebo služby.

Doložka o nesledovaní: V súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi týkajúcimi sa zákazu sledovania ku kalifornskému zákonu o ochrane osobných údajov online vás informujeme, že v súčasnosti nereagujeme na signály typu „nesledovať“ alebo podobné správy z vášho prehliadača.

Uchovávanie údajov: Vaše osobné informácie budeme uchovávať počas celého obdobia nevyhnutného na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ sa nevyžaduje iné obdobie uchovávania alebo pokiaľ to nie je povolené zákonom.

Ukončenie vášho účtu

Svoj účet Dexcom môžete ukončiť podľa pokynov na našej príslušnej stránke našej webovej lokality. Sledovatelia môžu ukončiť svoj stav sledovateľa zrušením používateľa v príslušnej službe Dexcom alebo vymazaním príslušnej softvérovej aplikácie.

Keď zrušíte svoj účet, vymažeme vaše osobné údaje okrem prípadov, keď to zákon vyžaduje alebo dovoľuje inak. Vaše osobné údaje vymažeme, keď uplynie príslušná doba ich uchovávania, a to tak že bezpečným spôsobom zničíme elektronické formáty súborov a rozdrvíme alebo spálime písané formáty súborov.

Ak chcete požiadať o odstránenie svojich osobných informácií, kontaktujte nás na e-mailovej alebo poštovej adrese uvedenej v časti „Kontaktujte nás“ a my sa budeme snažiť odstrániť vaše informácie z našich systémov čo najrýchlejšie.

Žiadosti o práva na údaje pre všetky jurisdikcie

Ak by ste chceli podať žiadosť o uplatnenie práv na údaje, ktoré sa na vás vzťahujú (alebo na vašu závislú osobu, ak ste zákonným zástupcom vykonávajúcim práva na údaje v mene vašej závislej osoby), kontaktujte nás na adrese gdpr@dexcom.com a uveďte nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Užívateľské meno spojené s predmetným účtom
 • Dátum narodenia
 • Krajina bydliska
 • Používateľské meno spojené s predmetným účtom
 • Vzťah k pacientovi (napr. samotný pacient, opatrovník a pod.)
 • Podrobnosti týkajúce sa vašej žiadosti

Cezhraničný prevod

Vaše osobné údaje môžu byť uložené a spracovávané v ktorejkoľvek krajine, v ktorej máme pobočky, alebo v ktorej zamestnávame poskytovateľov služieb, a svoj súhlas na prenos informácií do krajín mimo svojej krajiny bydliska dávate používaním produktov a služieb Dexcom, prípadne ak sa nachádzate v jurisdikcii vyžadujúcej súhlas, poskytnutím svojho súhlasu. Krajiny, do ktorých sa prenášajú vaše osobné údaje, môžu mať odlišné pravidlá ochrany údajov ako tie, ktoré sú platné vo vašej krajine.

V prípade osobných údajov, ktoré spoločnosť DexCom, Inc. prijíma od pobočiek a spoločností v rámci Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, sa spoločnosť DexCom, Inc. zaväzuje tieto osobné informácie spracovávať v súlade s európskymi právnymi zásadami pre medzinárodné prevody, ako sú štandardné zmluvné doložky EÚ alebo štít na ochranu osobných údajov, ktoré sú opísané ďalej.

Štít na ochranu osobných údajov

Spoločnosť Dexcom môže prijímať osobné informácie rezidentov krajín Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“), ktorý zahŕňa 28 členských štátov Európskej únie plus Nórsko, Island a Lichtenštajnsko, od tretích strán alebo priamo od týchto rezidentov, vrátane mena, adresy, e-mailu a telefónneho čísla, informácií o objednávaní a informácií týkajúcich sa zdravotného stavu, ktoré sa považujú za citlivé informácie. Takéto osobné informácie nazývame „Európske osobné informácie“. Je známe, že zákony Európskeho spoločenstva obmedzujú spoločnosti v EHP, aby previedli európske osobné údaje do Spojených štátov, pokiaľ neexistuje „primeraná ochrana“ pre takéto európske osobné informácie. Aby sme poskytli takúto primeranú ochranu tam, kde nemáme zavedené iné ochrany pre európske osobné informácie, ktoré spĺňajú požiadavky platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov, keďže podliehame vyšetrovacím a vykonávacím právomociam Federálnej obchodnej komisie USA, dodržiavame rámec štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA („štít na ochranu osobných údajov“), ktorý vydáva Ministerstvo obchodu Spojených štátov amerických (www.privacyshield.gov) v súvislosti s prijímanými európskymi osobnými informáciami. Môžeme napríklad za určitých okolností súhlasiť so vzorovou zmluvou, ktorú schválila Európska komisia (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm) a podmienky tejto vzorovej zmluvy budú za týchto okolností platné.

Zásady štítu na ochranu osobných údajov

Spoločnosť Dexcom spĺňa rámec štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ktorý stanovilo Ministerstvo obchodu USA, pokiaľ ide o zhromažďovanie, používanie a uchovávanie osobných údajov z členských krajín Európskej únie. Spoločnosť Dexcom potvrdila, že dodržiava zásady štítu na ochranu osobných údajov týkajúce sa oznamu, možnosti voľby, zodpovednosti za ďalší prenos, bezpečnosti, integrity údajov a obmedzenia účelu, prístupu a odvolania, vymáhania a zodpovednosti. V prípade rozporu medzi týmito zásadami ochrany osobných údajov a zásadami štítu na ochranu osobných údajov sa uplatňujú zásady štítu na ochranu osobných údajov. Ak chcete viac informácií o programe štítu na ochranu osobných údajov a chcete si pozrieť našu stránku certifikácií, navštívte adresu https://www.privacyshield.gov/

Oznámenie

Rovnako ako my, aj naše pobočky sa zúčastňujú na uplatňovaní štítu na ochranu osobných údajov. Zoznam štítov na ochranu osobných údajov je k dispozícii na webovej lokalite, ktorú spravuje ho Ministerstvo obchodu USA: https://www.privacyshield.gov/list.

Spoločnosť Dexcom vyrába, distribuuje a poskytuje podporu pre produkty Dexcom, ktorými sú kontinuálne glukomery („glukomery Dexcom “). Glukomery Dexcom pravidelne merajú hladinu glykémie používateľa. Taktiež distribuujeme a podporujeme softvérové aplikácie, ktoré prijímajú, ukladajú, spracovávajú a prenášajú používateľove hladiny glykémie namerané glukomermi spoločnosti Dexcom a iné informácie na pomoc používateľom glukomerov od spoločnosti Dexcom, ich poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ostatným, ktorých určia pre potreby riadenia glykémie. Zhromažďujeme a využívame európske osobné informácie v súvislosti s používaním takýchto softvérových aplikácií na komunikáciu s používateľmi o ich využívaní produktov a softvérových aplikácií Dexcom, na poskytovanie informácií o nových produktoch a softvérových aplikáciách Dexcom a na vykonávanie súvisiacich úloh na legitímne obchodné účely. Európske osobné informácie zverejníme v prípade zákonných žiadostí verejných orgánov, a to aj v záujme splnenia požiadaviek vnútroštátnej bezpečnosti alebo presadzovania práva.

Taktiež môžeme zhromažďovať a spracovávať európske osobné údaje o ľudských zdrojoch a spoliehať sa na štít na ochranu osobných údajov.

Možnosť voľby

V súlade s požiadavkami štítu na ochranu osobných údajov osobám, ktorých európske osobné údaje sú v našej držbe, ponúkneme možnosť (zamietnuť), či majú byť európske osobné údaje poskytnuté tretej strane alebo či majú byť použité na účel, ktorý sa podstatne odlišuje od účelu (účelov), pre ktorý boli pôvodne zhromaždené alebo následne schválené danou osobou.

Pri citlivých informáciách získame kladný výslovný súhlas (akceptáciu) osoby, ak jej európske osobné informácie majú byť poskytnuté tretej strane alebo použité na iné účely ako tie, na ktoré boli pôvodne zhromaždené alebo následne schválené jednotlivcami, a to uplatnením možnosti akceptácie. So všetkými európskymi osobnými informáciami, ktoré sme dostali od tretej strany, budeme zaobchádzať ako s citlivými, ak ich tak tretia strana identifikovala alebo s nimi tak zaobchádza.

Aj v prípade jurisdikcií, ktoré vyžadujú výslovný súhlas na spracovanie alebo zdieľanie vašich osobných údajov, získame váš výslovný súhlas v rozsahu, ktorý sa vyžaduje pred spracovaním alebo zdieľaním vašich osobných údajov.

Zodpovednosť za ďalší prenos

Na prenos osobných údajov tretej strane, ktorá koná ako prevádzkovateľ, budeme dodržiavať zásady oznámenia a voľby. Zároveň uzatvoríme zmluvu s externým prevádzkovateľom, v ktorej sa ustanovuje, že takéto údaje môžu byť spracované iba na obmedzené a špecifikované účely v súlade so súhlasom daného jednotlivca a že príjemca poskytne minimálne rovnakú úroveň ochrany ako štít na ochranu osobných údajov a bude nás informovať, ak urobí rozhodnutie, že túto povinnosť už nespĺňa. V zmluve sa ustanoví, že ak sa takéto určenie uskutoční, externý prevádzkovateľ ukončí spracovanie alebo podnikne iné opodstatnené a primerané kroky na nápravu.

Pre prenos osobných údajov tretej strane, ktorá koná ako zástupca, budeme: (i) prenášať tieto údaje len na obmedzené a určené účely; (ii) overovať, či je zástupca povinný poskytnúť aspoň rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, ako si vyžaduje štít na ochranu osobných údajov; (iii) podnikať opodstatnené a primerané kroky, aby sme zabezpečili, že zástupca efektívne spracováva prenesené osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade s našimi povinnosťami vyplývajúcimi zo štítu na ochranu osobných údajov; (iv) žiadať zástupcu, aby nás upozornil, ak zistí, že už nemôže plniť svoju povinnosť poskytovať rovnakú úroveň ochrany, ako si vyžaduje štít na ochranu osobných údajov; (v) po oznámení, vrátane bodu (iv), podniknúť primerané a vhodné kroky na zastavenie a nápravu neoprávneného spracovania a (vi) poskytnúť na požiadanie Ministerstva obchodu USA súhrn alebo reprezentatívnu kópiu príslušných ustanovení o ochrane osobných údajov v zmluve s týmto zástupcom.

V súvislosti so zásadou zodpovednosti za ďalší prenos, zostávame zodpovední, ak náš zástupca spracováva takéto osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore so zásadami štítu na ochranu osobných údajov, pokiaľ nepreukážeme, že nie sme zodpovední za udalosť, ktorá spôsobila škodu.

Zabezpečenie

Vykonáme opodstatnené a primerané opatrenia na ochranu európskych osobných informácií pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou a zničením, pričom náležite zohľadníme riziká súvisiace so spracovaním a povahou európskych osobných informácií.

Integrita údajov a obmedzenie účelu

V súlade so štítom na ochranu osobných údajov budú európske osobné informácie obmedzené na informácie, ktoré súvisia s účelmi spracovávania. Európske osobné informácie nebudeme spracovávať spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s účelmi, na ktoré boli zhromaždené alebo následne autorizované osobou. V rozsahu potrebnom na tieto účely podnikneme primerané kroky, aby sme zabezpečili, že európske osobné informácie sú spoľahlivé pre ich zamýšľané použitie, presné, úplné a aktuálne. Zásady štítu na ochranu osobných údajov budeme dodržiavať dovtedy, kým budeme uchovávať európske osobné informácie.

Európske osobné informácie budú uchovávané formou, ktorá identifikuje alebo umožňuje identifikovať osobu len dovtedy, kým slúžia na účel spracovania alebo iný účel povolený štítom na ochranu osobných údajov. Prijmeme opodstatnené a primerané kroky, aby sme dodržali toto ustanovenie.

Prístup

Osoba, ktorej európske osobné informácie sú v našej držbe, bude mať právo na prístup, opravu, pozmenenie alebo odstránenie tých európskych osobných informácií, ktoré sú nepresné alebo pri ich spracovaní neboli dodržané zásady štítu na ochranu osobných údajov, okrem prípadov, keď štít na ochranu osobných údajov povoľuje iné.

Odvolanie, vykonanie a zodpovednosť

Budeme využívať robustné mechanizmy na zabezpečenie súladu so štítom na ochranu osobných údajov v súlade s požiadavkami štítu na ochranu osobných údajov.

V súlade so zásadami štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA sa spoločnosť Dexcom zaväzuje riešiť sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov a nášho zhromažďovania a využitia európskych osobných informácií. Jednotlivci z Európskej Únie, ktorí majú otázky alebo sťažnosti týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, by mali najprv kontaktovať osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov spoločnosti Dexcom pomocou nasledujúcich kontaktných údajov.

Spoločnosť Dexcom sa ďalej zaviazala predložiť nevyriešené sťažnosti týkajúce sa zásad štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA organizácii BBB EU PRIVACY SHIELD, neziskovému poskytovateľovi alternatívnych riešení sporov so sídlom v Spojených štátoch, ktorého prevádzkuje Rada pre lepšie podnikateľské úrady. Ak nedostanete včas potvrdenie prijatia vašej sťažnosti, alebo ak vaša sťažnosť nebola riešená správne, navštívte stránku www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/, kde nájdete ďalšie informácie a možnosť podať sťažnosť.

Sme povinní rozhodovať o nárokoch a dodržiavať podmienky uvedené v prílohe I k štítu na ochranu osobných údajov, ktorá sa nachádza na adrese: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Štít na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA

V súvislosti so Švajčiarskom koná spoločnosť Dexcom v súlade s rámcom štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA, ktorý stanovilo Ministerstvo obchodu USA, pokiaľ ide o zhromažďovanie, používanie a uchovávanie osobných údajov zo Švajčiarska. Spoločnosť Dexcom potvrdila, že dodržiava zásady štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA týkajúce sa oznamu, možnosti voľby, ďalšieho prenosu, bezpečnosti, integrity údajov, prístupu a presadzovania. V prípade rozporu medzi týmito zásadami ochrany osobných údajov a zásadami štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA sa uplatňujú zásady štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA. Ak chcete viac informácií o programe štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA a chcete si pozrieť našu stránku certifikácií, navštívte adresu https://www.privacyshield.gov/list (použite tlačidlo „Advanced“ (Rozšírené) a z „Programu“ vyberte možnosť Štít na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA).

V súlade so zásadami štítu na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA sa spoločnosť Dexcom zaväzuje riešiť sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov a nášho zhromažďovania a využitia vašich osobných informácií. Jednotlivci zo Švajčiarska, ktorí majú otázky alebo sťažnosti týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, by mali najprv kontaktovať spoločnosť Dexcom prostredníctvom osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov pomocou nasledujúcich kontaktných údajov. Spoločnosť Dexcom sa ďalej zaviazala predložiť nevyriešené sťažnosti týkajúce sa zásad štítu ochrany osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA organizácii BBB EU/CH PRIVACY SHIELD, neziskovému poskytovateľovi alternatívnych riešení sporov so sídlom v Spojených štátoch, ktorého prevádzkuje Rada pre lepšie podnikateľské úrady. Ak nedostanete včas potvrdenie prijatia vašej sťažnosti, alebo ak vaša sťažnosť nebola riešená správne, navštívte stránku www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/, kde nájdete ďalšie informácie a možnosť podať sťažnosť.

Ak chcete ďalšie informácie o zásadách štítu na ochranu osobných údajov týkajúcich sa oznamu, možnosti voľby, zodpovednosti za ďalší prenos, zabezpečenia, integrity údajov a obmedzení účelu, prístupu, ako aj odvolania, vykonania a zodpovednosti, pozrite si časť o štíte na ochranu osobných údajov (EÚ-USA), ktorá s príslušnými zmenami (t. j. analogicky) platí tiež pre štít na ochranu osobných údajov medzi Švajčiarskom a USA.

Uchovávanie vašich osobných informácií

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len na obmedzené časové obdobie potrebné na splnenie uvedených účelov spracovávania. Po tomto čase budú vaše osobné údaje vymazané. Ak vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, budeme ich uchovávať na obmedzené časové obdobie potrebné na splnenie účelov spracovávania.

Keď s vami uzatvoríme zmluvu, budeme vaše informácie uchovávať počas zmluvného vzťahu, ktorý s nami máte, a do povolenej miery aj po ukončení tohto vzťahu, pokiaľ to bude potrebné na vykonanie účelov stanovených v tomto ozname. Kritériami na určenie doby uchovávania sú zákonné a zmluvné požiadavky, povaha nášho vzťahu s vami, povaha príslušných údajov, technické potreby. V právnych predpisoch sa môže požadovať, aby sme niektoré informácie uchovávali na určité obdobie.

Keď spracovávame osobné údaje na marketingové účely alebo s vaším súhlasom, budeme ich spracovávať dovtedy, kým nás nepožiadate o zastavenie a na krátke obdobie po tom (aby sme mohli implementovať vaše požiadavky). Uchovávame tiež záznam o tom, ak ste nás požiadali neposielať vám ponuky priameho marketingu alebo nespracovávať vaše údaje, aby sme vašu požiadavku mohli vziať do úvahy v budúcnosti.

V iných prípadoch môžeme uchovávať údaje na primeranú dobu po skončení akéhokoľvek vzťahu s vami, aby sme sa chránili pred právnymi nárokmi alebo spravovali svoju činnosť.

Údaje ľudských zdrojov

Ak nedostanete včas potvrdenie prijatia vašej sťažnosti, alebo ak vaša sťažnosť nebola vyriešená k vašej spokojnosti spoločnosťou Dexcom a vaša otázka alebo sťažnosť sa týka európskych osobných informácií v súvislosti s ľudskými zdrojmi, potom vašu sťažnosť môže posudzovať nezávislý odvolací mechanizmus: pre dotknuté osoby z EÚ/EHP je to panel („Panel DPA“) založený orgánmi na ochranu údajov z EÚ („DPA“) a pre švajčiarske dotknuté osoby je to Švajčiarsky spolkový komisár pre ochranu údajov a informácií („FDPIC“). Ak tak chcete urobiť, mali by ste kontaktovať štátny alebo vnútroštátny orgán pre ochranu údajov alebo pracovnoprávne záležitosti v jurisdikcii, kde pracujete. Spoločnosť Dexcom súhlasí so spoluprácou s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi pre ochranu osobných údajov a so zabezpečením súladu s rozhodnutím Panela DPA a švajčiarskeho FDPIC.

Zmeny

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť vydaním novej verzie týchto zásad ochrany osobných údajov na adrese www.dexcom.com/privacy-policy. Keď tieto zásady ochrany osobných údajov aktualizujeme, aktualizujeme tiež legendu v hornej časti tejto stránky, kde uvedieme dátum, kedy boli tieto zásady naposledy aktualizované. V maximálnej možnej miere povolenej príslušnými právnymi predpismi nadobudnú všetky zmeny účinnosť, keď na našej webovej lokalite uverejníme aktualizované zásady a vaše používanie našich produktov a služieb po prijatí týchto zmien znamená, že prijímate aktualizované zásady. V niektorých prípadoch vás môžeme tiež aktívne informovať o konkrétnych činnostiach týkajúcich sa spracovania údajov alebo o významných zmenách tohto oznámenia tak, ako to vyžadujú príslušné právne predpisy.

Ak nesúhlasíte s niektorou zmenou, môžete svoj účet ukončiť tak, ako je to uvedené vyššie, a môžete si zvoliť, že už nebudete odosielať žiadne ďalšie osobné informácie. Kde sa podľa zákona vyžaduje váš súhlas s konkrétnou zmenou v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ktoré ste už predtým odsúhlasili, táto zmena nebude aplikovaná, pokiaľ neposkytnete svoj súhlas.

Kontaktujte nás

V prípade otázok alebo sťažností týkajúcich sa spracovania údajov alebo týchto zásad ochrany osobných údajov alebo sa chcete odhlásiť z prijímania vyžiadaných ponúk: (1) pošlite nám e-mail na adresu privacy@dexcom.com alebo (2) nám napíšte (a uveďte svoju e-mailovú adresu) na túto adresu:

Dexcom, Inc.
PRE: Patrick Murphy, viceprezident, generálny právny zástupca, riaditeľ pre dodržiavanie zákonov a pracovník zodpovedný za ochranu osobných údajov
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121, USA

Vzhľadom na to, že e-mailová komunikácia nemusí byť vždy bezpečná, neuvádzajte vo svojej správe žiadne informácie o platobnej karte ani žiadne iné citlivé údaje.

Ak máte nejaké nevyriešené záležitosti, máte tiež právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov. Príslušný Úrad na ochranu osobných údajov bude dozorným orgánom v tej istej krajine ako prevádzkovateľ údajov.

Verzia

Dátum vypracovania zásad ochrany osobných údajov: 11. februára 2019

DCP-000011 rev006