Защо не мога да чуя предупрежденията на моята система Dexcom ONE?

Ако не чувате предупрежденията на Dexcom ONE, проверете следното:
  1. Предупрежденията са включени: Няма да получавате предупреждения за стойностите на глюкозата, освен ако не ги включите. Ако не сте включили предупрежденията по време на настройката, отидете на Настройки > Предупреждения, за да ги включите.
  2. Настройки на телефона ви:Предупрежденията от Dexcom ONE НЕ отменят настройките на телефона ви. Няма да чуете предупреждения за високо или ниско ниво на глюкозата, ако телефонът ви е настроен на тих режим (звукът е изключен) или на вибрация.
  • Ако предупрежденията са включени и устройството е настроено на режим на звук, проверете дали приложението, Bluetooth, силата на звука и известията са включени.
  • Вижте раздел 2 от ръководството за потребителя на Dexcom ONE за предложените настройки на смарт устройството. За да тествате високоговорителя, вижте продуктовите инструкции на смарт устройството.

LBL021329 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021329 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион